Protokoll utskottssammanträde 2022/23:4

Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2022/23:4

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

DOCX
Finansutskottet

Protokoll

Utskottssammanträde 2022/23:4

Datum

2022-10-13

Tid

kl. 10.30-11.25

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Inför öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken den 18 oktober
Ränteexperterna Anna Seim, docent vid Stockholms universitet, och Mattias Persson, chefsekonom Swedbank informerade utskottet och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

Utskottet beslutade att ta emot prop. 2021/22:245 Höjd skatt på alkohol och tobak, från skatteutskottet

Utskottet beslutade att:

  • Kalla finansministern och/eller budgetstatssekreteraren till överläggning om dels EU:s årsbudget 2023, dels EU:s budgetförordning till sammanträdet den 20 oktober.
  • Bjuda in Eva Lindström från Europeiska revisionsrätten för information om revisionsrättens årsrapport för 2021 till sammanträdet den 20 oktober (gemensamt med EUN).
  • Kalla finansmarknadsministern och/eller statssekretaren för finansmarknadsfrågor för överläggning om direktivet för återhämtning och resolution av försäkringsföretag (IRRD) och för information om aktuella EU-frågor till sammanträdet den 25 oktober.

Inkomna skrivelser:

  • Skrivelse från Bankföreningen med anledning av prop. 2021/22:251 Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism (dnr: 187-2022/23)
  • Hemlig handling, minnesanteckningar från Ekofinrådets informella möte i Prag den 9-10 sep 2022 finns på kansliet

§ 3

Justering av protokoll
Utskottet justerade protokoll 2022/23:1, 2022/23:2 och 2022/23:3.

§ 4

Sveriges genomförande av Agenda 2030 (FiU7)
Utskottet inledde beredningen av skr. 2021/22:247 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisorns årliga rapport 2022 (FiU9)
Utskottet inledde beredningen av redog. 2021/22:RR5.

Ärendet bordlades.

§ 6

Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av framställning från Riksrevisionen om avgifter för årlig revision
Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över framst. 2021/22:RR6.

Utskottet beslutade att yttra sig.

§ 7

Val till riksdagens råd för Riksrevisionen
Utskottet diskuterade nomineringar till rådet.

Frågan bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde
Öppen utfrågning
Tisdag den 18 oktober kl. 10.00 i Skandiasalen

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras den 27 oktober


Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2022/23:4

§1- 8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Oscar Sjöstedt (SD)

Solange Olame Bayibsa (S)

X

Elisabeth Svantesson (M) ordförande

X

Gunilla Carlsson (S) vice ordförande

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Björn Wiechel (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Charlotte Quensel (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

Jan Ericson (M)

X

Ali Esbati (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Martin Ådahl (C)

X

David Perez (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Mats Persson (L)

X

Suppleanter

Mattias Eriksson Falk (SD)

X

Eva Lindh (S)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Joakim Sandell (S)

X

Josef Fransson (SD)

Hanna Westerén (S)

Boriana Åberg (M)

Mathias Tegnér (S)

Ulf Lindholm (SD)

Peder Björk (S)

Lars Beckman (M)

Ilona Szatmári Waldau (V)

Hans Eklind (KD)

X

Elisabeth Thand Ringqvist (C)

Cecilia Rönn (L)

Linus Lakso (MP)

Oliver Rosengren (M)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.