Protokoll utskottssammanträde 2017/18:21

Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2017/18:21

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:21

DATUM

2018-02-15

TID

09.30–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att forskningssekreterare Helene Limén från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS) fick närvara under sammanträdet.

§ 2

Information från Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen

Företrädare från Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen gav uppföljande information om medicinska ålderbedömningar.
Deltagare se bilaga 2.

§ 3

Information från Socialstyrelsen

Företrädare från Socialstyrelsen presenterade rapporten Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna.

Deltagare se bilaga 3.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2017/18:20.

§ 5

Vissa förslag om personlig assistans (SoU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:78 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU17.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (SoU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:40 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2017/18:SoU18.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 7

Äldrefrågor (SoU14)

Utskottet behandlade motioner om äldrefrågor.


Ärendet bordlades.

§ 8

Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (SoU19)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:64 och motioner.


Ärendet bordlades.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen samt om en lunch-inbjudan den 9 mars från Frankrikes ambassad i Sverige vid statssekreterare Sophie Cluzels besök i Sverige.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 4 anmäldes.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 6 mars 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 mars 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2017/18:21

§ 1-8

§ 9-10

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

Amir Adan (M)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

Jenny Petersson (M)

Kristina Nilsson (S)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

Karin Rågsjö (V)

Hans Hoff (S)

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Sultan Kayhan (S)

Lena Asplund (M)

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

O

O

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

X

X

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Thomas Finnborg (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

Per Lodenius (C)

Anette Åkesson (M)

Hamza Demir (V)

EXTRA SUPPLEANT

Lars Püss (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.