Yrkestrafikförordning (2012:237)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:237
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2012-05-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:483
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG samt yrkestrafiklagen (2012:210).

Fordonsbegreppen i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav m.m. enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382).

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:400).

Tillämpningsområde

2 §   Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska inte tillämpas på företag som uteslutande bedriver
   1. transporter med utryckningsfordon,
   2. transporter av döda,
   3. transporter av snö och is samt av sand, vägsalt, flis eller annat material i samband med snöröjning eller halkbekämpning,
   4. transporter som endast avser sådan renhållning som en kommun är skyldig att tillhandahålla,
   5. transporter som endast gäller bärgning av fordon med bilar som är särskilt inrättade för detta ändamål,
   6. transporter av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport därifrån av biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av dessa produkter, eller
   7. transporter med traktortåg i jordbruket eller skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

Bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning ska heller inte tillämpas på företag som bedriver transporter av sällskapsdjur, med undantag av hästar, om
   1. transporten utförs i samband med ett omhändertagande enligt djurskyddslagen (2018:1192) eller lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, och
   2. transporten utförs med lätt lastbil eller personbil med en högsta tillåten vikt om 3,5 ton.

Andra stycket gäller endast om transporterna inte utgör företagets huvudsakliga verksamhet. Förordning (2021:1305).

3 §   Har upphävts genom förordning (2021:1305).

Behörig myndighet

4 §   Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt 1 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

5 §   Trafikverket utformar och anordnar skriftliga examensprov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 6 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Den som genom användning av otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov enligt första stycket ska stängas av från deltagande i sådana prov under ett eller två år från tidpunkten för försöket.

Vid bedömningen av avstängningstidens längd ska det särskilt beaktas hur allvarlig överträdelsen har varit, hur svårupptäckt användningen av ett otillåtet hjälpmedel eller ett annat vilseledande har varit och andra liknande omständigheter. Förordning (2022:1480).

6 §   Frågor om avstängning enligt 5 § prövas av Trafikverket.

Ett beslut om avstängning gäller omedelbart.
Förordning (2022:1480).


2 kap. Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

Ansökan

1 §   En ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska vara skriftlig.

Sökanden ska ge in sådana handlingar som visar att kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllda.

I fråga om utländska medborgare som inte har hemvist i Sverige ska även en utredning om gott anseende ges in.

Tillståndsprövning

2 §   Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Undantag från examensprov i yrkeskunnande

3 §   Transportstyrelsen får medge undantag från skyldigheten att avlägga examensprov i yrkeskunnande enligt artikel 8.7 eller 9 första stycket i förordning (EG) nr 1071/2009.
Förordning (2021:1305).

Tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

4 §   Ett beslut om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik ska innehålla
   1. tillståndshavarens namn, postadress, personnummer eller organisationsnummer,
   2. adress till företagets driftscentrum, om annan än postadressen,
   3. uppgifter om den trafik som tillståndet avser, och
   4. uppgift om huruvida tillståndet begränsats till en viss tid.

Beslutet ska också innehålla uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Tillståndet ska vidare innehålla upplysningar om innehållet i 5 § och 4 kap. 2, 6 och 8 §§ samt en upplysning om under vilka förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas.
Förordning (2022:473).

Utbyte av trafikansvariga m.fl.

5 §   Tillståndshavaren ska anmäla till Transportstyrelsen om en verkställande direktör eller någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket, 3 § eller 5 a § yrkestrafiklagen (2012:210) byts ut. Detsamma gäller om någon sådan person tillkommer.
Förordning (2022:473).

6 §   Det som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan i 1-3 §§ gäller i tillämpliga delar en anmälan enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 5 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.


3 kap. Internationella vägtransporter

1 §   Sökanden ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att pröva en ansökan om transporttillstånd.

2 §   Ett företag som utför transporter som avses i 3 kap. 2 eller 4 § yrkestrafiklagen (2012:210) ska säkerställa att ett sådant bevis om tillstånd som avses i 3 kap. 3 eller 5 § samma lag medförs i fordonet under färd och att det visas upp för en bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman som begär det.
Förordning (2022:473).

3 §   Har upphävts genom förordning (2021:1305).

4 §   Har upphävts genom förordning (2021:1305).


4 kap. Allmänna bestämmelser om kontrollen av yrkesmässig trafik

1 §   Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 4 kap. 10 § yrkestrafiklagen (2012:210).

2 §   Innan ett annat fordon än ett släpfordon används i yrkesmässig trafik enligt ett tillstånd att bedriva sådan trafik, ska tillståndshavaren göra en skriftlig anmälan om fordonet till Transportstyrelsen.

Om fordonet är svenskregistrerat, får det inte användas förrän en anmälan som uppfyller kraven i 3 § har kommit in till Transportstyrelsen.

Om fordonet är utlandsregistrerat, får det användas först när det är registrerat i vägtrafikregistret att tillståndshavaren använder fordonet i yrkesmässig trafik. Förordning (2023:483).

3 §   En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registreringsnummer och, i förekommande fall, uppgift om att fordonet innehas med nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa en kompletterande utredning om att kravet på ekonomiska resurser enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 1071/2009 är uppfyllt, om en utökning sker av antalet fordon som ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet ges in om Transportstyrelsen begär det.
Förordning (2023:483).

3 a §   Om anmälan enligt 2 § avser ett utlandsregistrerat fordon, ska tillståndshavaren visa att det finns särskilda skäl att använda fordonet i yrkesmässig trafik. Utöver det som följer av 3 § ska ett utländskt registreringsbevis och handlingar som styrker att fordonet uppfyller de krav som ställs i 4 § 2 ges in.

Trots första stycket behöver särskilda skäl inte visas, om
   1. tillståndshavaren använder det utlandsregistrerade fordonet för godstransporter under en period av högst två på varandra följande månader under ett kalenderår, och
   2. antalet sådana utlandsregistrerade fordon
      a) inte är fler än ett, om tillståndshavarens fordonspark består av fler än ett men färre än fyra fordon, eller
      b) inte överstiger det antal som motsvarar 25 procent av tillståndshavarens fordonspark (det antal som motsvarar 25 procent får avrundas uppåt till närmaste heltal).

Med tillståndshavarens fordonspark avses de svenskregistrerade fordon för godstransporter som enligt bilaga 3 avsnitt 2.2 vägtrafikdataförordningen (2019:382) är registerade på tillståndshavaren. Förordning (2023:483).

4 §   Transportstyrelsen ska, i fråga om fordon som anmälts enligt 2 §, kontrollera att tillståndshavaren äger fordonet eller har nyttjanderätt till det och
   1. om fordonet är svenskregistrerat, kontrollera i vägtrafikregistret att fordonet uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i lagen (2019:370) om fordons registrering och användning, förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning, fordonsförordningen (2009:211) och i föreskrifter som har meddelats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp och de trafikslag som tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik avser, eller
   2. om fordonet är utlandsregistrerat, kontrollera att fordonet uppfyller krav som motsvarar de krav som avses i 1.
Förordning (2023:483).

5 §   Om en utökning sker av det antal motordrivna fordon som tillståndshavaren ska använda, ska det prövas att de ekonomiska förutsättningarna enligt 2 kap. 5 b § yrkestrafiklagen (2012:210) är uppfyllda. En prövning ska också göras av kravet på gott anseende enligt artikel 3.1 b i förordning (EG) nr 1071/2009 och av viljan och förmågan att uppfylla skyldigheterna mot det allmänna enligt 2 kap. 5 a § yrkestrafiklagen, om inte en sådan prövning nyligen har gjorts eller av andra skäl framstår som obehövlig.
Förordning (2022:473).

6 §   Om ett fordon som har anmälts enligt 2 § ska ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 4 § eller om fordonet inte längre ska användas enligt ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, ska tillståndshavaren anmäla detta till Transportstyrelsen innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik.

7 §   Om ett utlandsregistrerat fordon som anmälts enligt 2 § innehas med nyttjanderätt, får fordonet användas av tillståndshavaren endast om
   1. det uteslutande står till tillståndshavarens förfogande,
   2. det körs av anställda hos tillståndshavaren eller av tillståndshavaren själv om denne är en fysisk person, och
   3. nyttjanderättsavtalet inte är förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

I fordonet ska följande handlingar medföras:
   1. nyttjanderättsavtalet eller en kopia av avtalet, eller en del av avtalet, med uppgifter om
      a) fordonets registreringsnummer,
      b) ägaren av fordonet,
      c) vem som har nyttjanderätt, och
      d) avtalets start- och slutdatum, och
   2. förarens anställningsavtal eller liknande handling med uppgift om att föraren har en pågående anställning hos tillståndshavaren, om den som kör fordonet inte är tillståndshavaren själv. Förordning (2021:1305).

8 §   En tillståndshavare ska senast den 31 mars varje år skriftligen anmäla till Transportstyrelsen hur många anställda som företaget hade vid utgången av föregående år. Av anmälan ska det framgå hur många av de anställda som är förare som normalt är stationerade i Sverige. Förordning (2021:1305).

9 §   En tillståndshavare ska på begäran av Transportstyrelsen ge in de uppgifter som styrelsen behöver för att kunna kontrollera att tillståndshavaren fortlöpande uppfyller kraven i artikel 3 i förordning (EG) nr 1071/2009.
Förordning (2021:1305).


5 kap. Underrättelseskyldighet

1 §   En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för prövningen av om en tillståndshavare ska underrättas enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller om tillståndet ska återkallas eller tillfälligt dras in.

Om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett i trafikutövningen, ska Transportstyrelsen anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet.

Skyldigheten i andra stycket gäller inte överträdelser enligt 19 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 9 kap. 5 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m. som upptäcks vid kontroll i ett företags lokaler, om sanktionsavgift kan tas ut enligt nämnda författningar.
Förordning (2014:1285).

2 §   Skatteverket och andra myndigheter som uppbär eller driver in skatter eller avgifter ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller tillsyn.

3 §   När en domstol har dömt någon för ett brott som anges i 6 kap. 3 § vägtrafikdataförordningen (2019:382) eller när en högre rätt har avgjort ett mål där en sådan fråga har prövats, ska en kopia av domen eller beslutet omedelbart sändas till Transportstyrelsen om domen eller beslutet avser
   1. någon som har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik,
   2. någon som har transporttillstånd,
   3. någon som utför cabotagetrafik,
   4. en trafikansvarig,
   5. en verkställande direktör eller någon som prövats enligt 2 kap. 2 § andra stycket eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller
   6. förare av yrkesmässig trafik och brottet har begåtts i samband med utövandet av den trafiken. Förordning (2022:473).

4 §   En myndighet ska göra en anmälan till Transportstyrelsen om myndigheten uppmärksammar en omständighet som kan vara av betydelse för att ifrågasätta om ett utlandsetablerat transportföretag uppfyller kravet på etablering enligt artikel 3.1 a i förordning (EG) nr 1071/2009. Transport- styrelsen får i enlighet med artikel 18.4 i nämnda förordning lämna uppgiften vidare till en behörig myndighet i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.
Förordning (2021:1305).


6 kap. Ansvarsbestämmelser och överklagande

Straffbestämmelser

1 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 4 kap. 2, 6, 7 eller 8 § döms till penningböter. Förordning (2022:474).

Sanktionsavgift och förskott

Sanktionsavgift

2 §   En sanktionsavgift om 10 000 kronor ska påföras det företag som inte följer kravet i 3 kap. 2 § på att visa upp bevis om tillstånd. Förordning (2022:473).

2 a §   En sanktionsavgift om 10 000 kronor ska påföras den som inte följer krav på
   1. underrättelse i artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1055, eller
   2. anmälan i 2 kap. 5 §.
Förordning (2022:474).

3 §   Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 2 och 2 a §§ prövas av Transportstyrelsen.

Innan sanktionsavgift påförs ska företaget ges tillfälle att yttra sig.

Sanktionsavgiften får sättas ned eller efterges om det finns särskilda skäl. Förordning (2022:474).

Förskott för sanktionsavgift och hindrande av fortsatt färd

4 §   Om ett företag som ska påföras sanktionsavgift enligt 2 § inte har sin hemvist i Sverige, ska en polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Ett förskott som har beslutats av en polisman eller bilinspektör ska betalas till Polismyndigheten. Ett förskott som har beslutats av en tulltjänsteman ska betalas till Tullverket. Förordning (2022:473).

5 §   Om det förskott som anges i 4 § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen, bilinspektören eller tulltjänstemannen besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman, bilinspektör eller tulltjänsteman får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.
Förordning (2022:473).

6 §   Ett beslut om förskott för sanktionsavgift eller att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 5 §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning
   1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften,
   2. upphäva det beslut som gäller enligt 5 §, om det finns synnerliga skäl.

Andra stycket 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift. Förordning (2022:473).

7 §   Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterges, ska det överskjutande beloppet av betalat förskott enligt 4 § betalas tillbaka.
Förordning (2022:473).

Betalning av sanktionsavgift

8 §   En sanktionsavgift ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgiften ska betalas till Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten. Förordning (2022:473).

Övriga bestämmelser om sanktionsavgift

9 §   En sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts.
Förordning (2022:473).

10 §   En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet har fått laga kraft. Förordning (2022:473).

Överklagande

11 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Ytterligare bestämmelser om överklagande finns i 6 kap. 4 § yrkestrafiklagen (2012:210).

Följande beslut får inte överklagas:
   1. en polismans, bilinspektörs eller tulltjänstemans beslut enligt 4 eller 5 §, och
   2. Transportstyrelsens beslut enligt 6 §.
Förordning (2022:473).


7 kap. Övriga bestämmelser

Bemyndiganden

1 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prov i yrkeskunnande för tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om verkställighet av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning, dock inte i fall som avses i 2-4 §§. Förordning (2012:627).

2 §   Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom myndighetens verksamhetsområde.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Tullverket. Förordning (2014:1285).

2 a §   Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av polismän eller bilinspektörer enligt denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2022:473).

3 §   Tullverket får meddela föreskrifter om verkställighet av 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210) inom verkets verksamhetsområde.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Polismyndigheten. Förordning (2014:1285).

3 a §   Tullverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av bestämmelser om förskott för sanktionsavgifter som beslutas av tulltjänstemän enligt denna förordning.

Innan Tullverket meddelar sådana föreskrifter ska verket höra Transportstyrelsen. Förordning (2022:473).

4 §   Polismyndigheten får meddela föreskrifter om Transportstyrelsens inhämtande av sådan personutredning som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och denna förordning.

Innan Polismyndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra Transportstyrelsen. Förordning (2014:1285).

Undantag

5 §   Transportstyrelsen får medge att en innehavare av ett utländskt körkort som är medborgare i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kör ett svenskregistrerat motordrivet fordon i yrkesmässig trafik en kortare sträcka eller tid, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Intyg

6 §   Transportstyrelsen ska på begäran och efter prövning utfärda sådana intyg och andra handlingar som avses i artikel 8.8, 19 och 20 i förordning (EG) nr 1071/2009.

Avgifter

7 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt förordning (EG) nr 1071/2009, yrkestrafiklagen (2012:210) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.


Övergångsbestämmelser

2012:237
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012, då yrkestrafikförordningen (1998:779) ska upphöra att gälla.
   2. För transporter av mjölk, mjölkprodukter och ägg samt av slaktdjur till slakterier gäller 1 kap. 2 § 9 och 10 i den upphävda förordningen till och med den 31 maj 2013.
   3. Föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik som har meddelats med stöd av yrkestrafikförordningen (1998:779) och som gäller när denna förordning träder i kraft ska anses meddelade enligt denna förordning.
   4. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift i yrkestrafikförordningen (1998:779) som har ersatts genom en föreskrift i förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

2022:473
   1. Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2022:474
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

2022:1480
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Beslut om avstängning enligt 1 kap. 5 § i den nya lydelsen får inte grundas på omständigheter som har inträffat före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.