Varumärkesförordning (2011:594)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2011:594
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 2011-05-26
Ändrad: t.o.m. 2022:1866
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden

Allmänt om varumärkesregistret och diariet

1 §   Varumärkesregistret innehåller uppgifter om varumärken som registrerats här i landet och om internationella varumärkesregistreringar som gäller här i landet.

Patent- och registreringsverket för, utöver varumärkesregistret, ett diarium över varumärkesärenden.

Registret och diariet, vilka förs med hjälp av automatiserad behandling, ska hållas tillgängliga hos Patent- och registreringsverket.

2 §   Varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret och diariet.

I fråga om personuppgifter ska registret och diariet ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
   1. affärsverksamhet, kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där den information som ingår i varumärkesregistret utgör underlag för prövningar eller beslut,
   2. förvärv, upplåtelse eller avyttring av egendom som registreras i varumärkesregistret eller av verksamhet som har anknytning till sådan egendom,
   3. aktualisering, komplettering eller kontroll av information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
   4. fullgörande av en skyldighet som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, eller
   5. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och som
      a) avser verksamhet som har anknytning till egendom som registreras i varumärkesregistret,
      b) för att kunna utföras förutsätter tillgång till registrerad information, eller
      c) avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

3 §   Patent- och registreringsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i varumärkesregistret och i diariet över varumärkesärenden. Förordning (2018:389).

4 §   Patent- och registreringsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

5 §   Patent- och registreringsverket får för de ändamål som anges i 2 § tillåta direktåtkomst till varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden.

6 §   Har upphhävts genom förordning (2018:389).

7 §   I 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om vilka uppgifter som ska framgå av diariet över varumärkesärenden. Vidare finns i varumärkeslagen (2010:1877) och i denna förordning bestämmelser om anteckning av uppgifter i diariet i vissa fall.

Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter i övrigt som ska antecknas i diariet.

Varumärkesregistret

8 §   I varumärkesregistret ska det, utöver vad som framgår av 2 kap. 23 § varumärkeslagen (2010:1877), antecknas uppgift om
   1. varumärkets registreringsnummer,
   2. ansökningsnummer,
   3. ingivningsdagen enligt 2 kap. 1 a § varumärkeslagen och registreringsdagen,
   4. innehavarens namn eller företagsnamn och postadress,
   5. de varor eller tjänster som varumärket är registrerat för och de klasser som varorna eller tjänsterna tillhör,
   6. hur figurelementen i varumärket har klassificerats,
   7. sådant undantag från skydd för en del av varumärket som avses i 2 kap. 12 § varumärkeslagen,
   8. prioritet,
   9. att märket är registrerat såsom i hemlandet, och
   10. ombuds namn eller företagsnamn och postadress.

Om en beskrivning av varumärket har getts in, får beskrivningen tas in i registret.

I registret får uppgift om innehavarens och ombuds e-postadress antecknas. Förordning (2018:1840).

8 a §   Patent- och registreringsverket ska anteckna i varumärkesregistret den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts enligt 3 kap. 2 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877). Förordning (2018:1840).

9 §   När Patent- och registreringsverket enligt 5 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877) har beslutat att en internationell registrering ska gälla i Sverige och för in varumärket i varumärkesregistret, ska det ske under det nummer som varumärket tilldelats av internationella byrån hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Internationella byrån). Verket får i fråga om internationella registreringar besluta vilka av de uppgifter som anges i 8 § som ska föras in i varumärkesregistret.

10 §   Om det har getts in en ansökan om förnyelse, ska det genast göras en anteckning om detta i varumärkesregistret och anges vilken dag ansökan gavs in.

11 §   Om en nationell registrering eller, utöver vad som anges i 5 kap. 19 § varumärkeslagen (2010:1877), en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige, helt eller delvis avförs ur varumärkesregistret, ska detta antecknas i registret. I fråga om en nationell registrering ska dagen för beslutet anges, liksom anledningen till att registreringen avförs.

12 §   En anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke ska innehålla den nya innehavarens namn eller företagsnamn och postadress samt uppgift om dagen för den handling som utvisar rättens övergång. Förordning (2018:1840).

13 §   En anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke ska innehålla licenshavarens namn eller företagsnamn och postadress. Är licenshavarens rätt begränsad ska detta antecknas, om sökanden begär det.
Förordning (2018:1840).

14 §   Om en fråga om anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke eller licensupplåtelse inte kan avgöras omedelbart, ska det anges i varumärkesregistret att en sådan anteckning har begärts.

15 §   En registrering av ett avtal om pantsättning av ett registrerat varumärke ska innehålla uppgift om panthavarens namn eller företagsnamn och postadress, dagen för pantupplåtelsen, dagen för ansökan om registrering och dagen för beslut om registrering. Förordning (2018:1840).

16 §   Har rätten till ett registrerat varumärke utmätts, belagts med kvarstad eller tagits i anspråk genom betalningssäkring, ska det efter anmälan antecknas i varumärkesregistret.

Har rätten till en ansökan om registrering av ett varumärke blivit föremål för en sådan åtgärd som avses i första stycket, ska det efter anmälan antecknas i diariet.
Förordning (2018:1840).


2 kap. Handlingar som ges in i varumärkesärenden och i ärenden om administrativ hävning

1 §   En ansökan i ett varumärkesärende eller en invändning ska göras skriftligen. Detsamma gäller en ansökan om administrativ hävning av ett varumärke.

En handling enligt första stycket ska vara undertecknad av sökanden eller invändaren eller av hans eller hennes ombud.

2 §   Patent- och registreringsverket får meddela föreskrifter om att en handling som avses i 1 § får överföras elektroniskt till verket och på vilket sätt detta ska ske.

En handling som överförs elektroniskt ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Verket får meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas. Förordning (2016:593).

3 §   Om någon samtidigt ansöker om registrering av flera varumärken eller i övrigt begär någon åtgärd som berör flera varumärken, ska en särskild ansökan göras för varje märke, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

En ansökan om ändring av en anteckning om sökandens, innehavarens eller ombudets namn, företagsnamn eller adress får avse flera ansökningar eller registreringar om ansöknings- eller registreringsnumren för dessa anges.
Förordning (2018:1840).

4 §   En handling som avses i 1 § ska vara skriven på svenska, om inte något annat följer av 5 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877) eller tillåts av Patent- och registreringsverket i det enskilda fallet. Är en bilaga skriven på något annat språk än svenska, ska sökanden även lämna in en styrkt svensk översättning av bilagan, om verket begär det.


3 kap. Nationell registrering av varumärken

Ansökan om registrering

1 §   Har upphävts genom förordning (2018:1840).

2 §   I ett ärende om registrering av ett varumärke ska sökanden, om Patent- och registreringsverket anser det nödvändigt, skriftligen beskriva märket och ange vad som karakteriserar det. Förordning (2018:1840).

3 §   I fråga om indelning i klasser tillämpas Niceklassificeringen enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken den 15 juni 1957, reviderad i Stockholm den 14 juli 1967 och i Genève den 13 maj 1977 (SÖ 1978:29).

I förteckningen över varor eller tjänster enligt 2 kap. 1 § första stycket 4 varumärkeslagen (2010:1877) ska sökanden ange de klasser som varorna eller tjänsterna hör till enligt Niceklassificeringen. Varorna eller tjänsterna ska anges i den ordning som följer av klassnumreringen.
Förordning (2018:1840).

4 §   Patent- och registreringsverket ska klassificera figurelement i varumärken i enlighet med överenskommelsen den 12 juni 1973 om införande av internationell klassificering av figurelement i varumärken (SÖ 1980:3).

5 §   En kungörelse av ett beslut om registrering ska innehålla en återgivning av varumärket och de uppgifter som avses i 1 kap. 8 §.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för invändning och vad invändningen ska innehålla.
Förordning (2018:1840).

6 §   Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet och om den återgivning av ett varumärke som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 varumärkeslagen (2010:1877). Förordning (2018:1840).

Invändning

7 §   Patent- och registreringsverket får begära att en invändning enligt 2 kap. 24 § varumärkeslagen (2010:1877) och andra handlingar som åberopas i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar. Förordning (2018:1840).

8 §   Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om invändningsförfarandet.

Ändringar i ett registrerat varumärke

9 §   En ansökan om ändring i ett registrerat varumärke ska innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats,
   3. uppgift om varumärkets registreringsnummer,
   4. tydlig uppgift om den ändring i varumärket som sökanden vill göra, och
   5. en återgivning av märket.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.
Förordning (2018:1840).

Delning av en registrering

10 §   En ansökan om delning av en registrering ska innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats,
   3. uppgift om varumärkets registreringsnummer, och
   4. tydlig uppgift om hur varorna eller tjänsterna ska fördelas.

Är sökanden någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.
Förordning (2018:1840).

Förnyelse av en registrering

11 §   En ansökan om förnyelse av en registrering ska innehålla
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. uppgift om ombuds namn eller företagsnamn och postadress, om en tidigare antecknad uppgift har ändrats, och
   3. uppgift om varumärkets registreringsnummer.

En ansökan som avser endast en del av en registrering ska innehålla uppgift om de varor eller tjänster som sökanden vill att registreringen ska omfatta efter förnyelsen samt vilka klasser registreringen då enligt sökanden kommer att omfatta.

Är sökanden i ett sådant fall som avses i andra stycket någon annan än den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret, ska sökanden bifoga en handling som styrker sökandens rätt till märket.

Om en förnyelse görs genom en inbetalning av förnyelseavgiften, ska samtidigt varumärkets registreringsnummer anges. Förordning (2018:1840).

12 §   Patent- och registreringsverket ska underrätta innehavaren av ett registrerat varumärke om att registreringen av varumärket kommer att löpa ut senast sex månader före registreringsperiodens utgång.
Förordning (2018:1840).


4 kap. Administrativ hävning av registrering

Ansökans innehåll

1 §   En ansökan om administrativ hävning och de handlingar som bifogas ansökan ska ges in i två exemplar.

2 §   Om en uppgift som lämnats enligt 3 kap. 6 § 1 varumärkeslagen (2010:1877) ändras under tiden för Patent- och registreringsverkets handläggning, ska sökanden genast anmäla ändringen till verket.

3 §   Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om vad en ansökan om administrativ hävning i övrigt ska innehålla.

Föreläggande för innehavaren att yttra sig

4 §   Ett föreläggande till innehavaren enligt 3 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877) ska, utöver vad som anges i den paragrafen, innehålla upplysningar om följden av att yrkandet bestrids eller medges eller att bestridandet inte görs i rätt tid.

Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om vad föreläggandet till innehavaren i övrigt ska innehålla.

Överlämnande till tingsrätt

5 §   Vid överlämnande av ett ärende till tingsrätt med stöd av 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) ska alla handlingar i ärendet inklusive delgivningsbevis samt relevanta utskrifter ur varumärkesregistret och diariet över varumärkesärenden överlämnas till tingsrätten. Handlingarna ska ingå i tingsrättens akt.


5 kap. Ansökan om anteckning av överlåtelse, licens eller ombud eller om registrering av panträtt samt vissa underrättelser till licens- och panthavare

Ansökan om anteckning om överlåtelse

1 §   En ansökan om anteckning om överlåtelse eller annan övergång av rätten till ett registrerat varumärke, eller till ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ska innehålla uppgift om
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress, och
   3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in en handling som styrker varumärkesrättens övergång.

Gäller en överlåtelse eller annan övergång flera registrerade varumärken eller registreringsansökningar, får en enda ansökan göras, om såväl den tidigare som den nya innehavaren eller sökanden är densamma för samtliga märken och märkenas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.
Förordning (2018:1840).

Ansökan om anteckning om licens

2 §   En ansökan om anteckning om licens som avser ett registrerat varumärke eller ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering ska innehålla uppgift om
   1. licenshavarens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress, och
   3. varumärkets registreringsnummer eller, om anteckningen avser ett varumärke som är föremål för en ansökan om registrering, ansökningsnummer.

Begär sökanden en anteckning om att licenshavarens rätt är begränsad, ska ansökan också innehålla en uppgift om denna begränsning.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in licensavtalet i original eller kopia eller ett utdrag ur handlingen.

Har licens upplåtits för flera varumärken, får en enda ansökan göras om anteckning av detta förhållande. Detta gäller under förutsättning att såväl varumärkets innehavare eller den som ansöker om registrering av varumärket som licenshavaren är densamma beträffande samtliga märken och att märkenas registreringsnummer eller ansökningsnummer anges.
Förordning (2018:1840).

Registrering av panträtt och anteckning om ny panthavare

3 §   En ansökan om registrering av panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke ska innehålla uppgift om
   1. panthavarens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombuds namn eller företagsnamn och postadress,
   3. dagen för pantupplåtelsen, och
   4. varumärkets registreringsnummer eller, om pantsättningen avser en varumärkesansökan, ansökningsnummer.

Tillsammans med ansökan ska sökanden ge in pantavtalet i original eller en bestyrkt kopia.

En begäran om anteckning av ny panthavare ska innehålla uppgift om den nya panthavarens namn eller företagsnamn och postadress samt det registrerings- eller ansökningsnummer som anteckningen avser. Förordning (2018:1840).

Underrättelse till licens- och panthavare i vissa fall

4 §   Begär innehavaren av ett registrerat varumärke att registreringen ska avföras, eller återkallar sökanden i en ansökan om registrering av varumärke ansökan, gäller följande i frågan om licenshavaren. Om en anteckning om licens har gjorts, ska licenshavaren underrättas om begäran respektive återkallelsen samt ges skälig tid att ta tillvara sina intressen. Om det finns en registrering av panträtt i ett registrerat varumärke eller i en ansökan om registrering av ett varumärke, ska panthavaren underrättas på motsvarande sätt.

Anmälan av ombud

5 §   En anmälan av ombud ska innehålla uppgift om
   1. sökandens namn eller företagsnamn och postadress,
   2. ombudets namn eller företagsnamn och postadress, och
   3. ansöknings- eller registreringsnummer för den ansökan eller registrering som anmälan avser.

En anmälan av ombud får avse flera ansökningar eller registreringar, om ansöknings- och registreringsnumren för dessa anges och det är samma sökande eller innehavare och ombud för samtliga märken. Förordning (2018:1840).


6 kap. Internationell varumärkesregistrering

Allmänt om handläggningen av frågor om internationell varumärkesregistrering

1 §   Patent- och registreringsverket ska handlägga frågor om internationell varumärkesregistrering, förutom enligt varumärkeslagen (2010:1877) och denna förordning, enligt protokollet den 27 juni 1989 till Madridöverenskommelsen den 14 april 1891 om den internationella registreringen av varumärken (SÖ 1994:82) och tillämpningsföreskrifterna till detta protokoll.

Ansökan om internationell varumärkesregistrering för den som innehar en svensk varumärkesregistrering m.m.

2 §   När en ansökan om en internationell varumärkesregistrering ges in till Patent- och registreringsverket, ska ansökan tilldelas ett nummer. Detta nummer och den dag då ansökan kom in till verket ska antecknas på ansökan.

3 §   En ansökan som avses i 5 kap. 4 § tredje stycket varumärkeslagen (2010:1877) ska skickas till Internationella byrån inom en månad från den dag då ansökan kom in till Patent- och registreringsverket. Om föreläggande enligt 5 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen har meddelats, ska ansökan i stället skickas så att den kommer in till Internationella byrån inom två månader från den dag då ansökan kom in till verket.

4 §   Patent- och registreringsverket ska anteckna ankomstdagen på en ansökan som avses i 5 kap. 7 § varumärkeslagen (2010:1877) och skicka ansökan till Internationella byrån så att den kommer in till byrån inom två månader från den dag då ansökan kom in till verket.

5 §   Patent- och registreringsverket ska genast till Internationella byrån vidarebefordra en ansökan som verket har fått enligt regel 25.1 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet som avses i 1 §.

6 §   Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internationella byrån om att en brist ska åtgärdas i en ansökan som avses i 3-5 §§, får verket förelägga sökanden att yttra sig. Verket ska informera Internationella byrån om sökandens yttrande i sådan tid att informationen kommer in till Internationella byrån inom tre månader från dagen för underrättelsen.

7 §   Om en fullmakt för ett ombud som rör en internationell varumärkesregistrering eller en ansökan om en sådan registrering ges in till Patent- och registreringsverket, ska verket genast sända fullmakten till Internationella byrån.

Ansökan om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige

8 §   Om Patent- och registreringsverket får en underrättelse från Internationella byrån om att någon har ansökt om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige, ska verket genast föra in en uppgift om detta i diariet över varumärkesärenden.

9 §   En kungörelse om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige ska, förutom vad som anges i 5 kap. 10 § varumärkeslagen (2010:1877), innehålla
   1. den internationella varumärkesregistreringens nummer,
   2. det märke som registreringen avser, och
   3. uppgift om den klass eller de klasser av varor eller tjänster som registreringen gäller för.

Kungörelsen ska också innehålla uppgift om tidsfristen för invändning och vad invändningen ska innehålla.

Patent- och registreringsverket får besluta vilka uppgifter som i övrigt ska ingå i kungörelsen.

10 §   Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om ansökningsförfarandet i fråga om ansökningar om internationell varumärkesregistrering.

Invändning mot ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering gäller i Sverige

11 §   Patent- och registreringsverket får begära att en invändning enligt 5 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877) och andra handlingar som åberopas i ett invändningsärende ska ges in i fler än ett exemplar. Förordning (2018:1840).

12 §   Om invändningsfristen löper ut efter den tidsfrist som avses i 5 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen (2010:1877), ska Patent- och registreringsverket inom sistnämnda frist ge Internationella byrån besked om att ett beslut om att den internationella varumärkesregistreringen inte ska gälla i Sverige kan komma att överlämnas senare. Beskedet ska, utöver vad som anges i 5 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen, innehålla uppgift om den internationella varumärkesregistreringens nummer och innehavare. Om möjligt ska det i beskedet även anges när invändningsfristen börjar och slutar.

13 §   Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om invändningsförfarandet i fråga om en internationell varumärkesregistrering.

Underrättelse om ändring i innehavet av en internationell varumärkesregistrering

14 §   Om Patent- och registreringsverket enligt regel 27 i tillämpningsföreskrifterna till protokollet som avses i 1 § får en underrättelse från Internationella byrån om en ändring i innehavet av en internationell varumärkesregistrering med giltighet i Sverige och verket inte anser sig kunna godta ändringen, ska det meddelande om detta som föreskrivs i regel 27.4 lämnas inom två månader från dagen för underrättelsen.

Meddelanden till Internationella byrån

15 §   Meddelanden från Patent- och registreringsverket till Internationella byrån om internationella varumärkesregistreringar ska skrivas på engelska.


7 kap. Avgifter

Nationell registrering av varumärken m.m.

1 §   Vid ansökan i ett varumärkesärende ska avgift betalas enligt följande.

Slag av ärende                     kronor
Elektronisk ansökan om registrering    
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    2 400
b) för varje klass utöver den första        1 000
Annan ansökan om registrering    
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    3 500
b) för varje klass utöver den första        1 000
Ansökan om delning av en ansökan om registrering,
för varje avdelad ansökan            1 800
Ansökan om delning av en registrering, för varje
avdelad registrering                1 800
Elektronisk ansökan om förnyelse    
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    2 400
b) för varje klass utöver den första        1 000
Annan ansökan om förnyelse    
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    3 500
b) för varje klass utöver den första        1 000
Om förnyelse söks efter registreringsperiodens
utgång tillkommer för varje klass        200
Ansökan om anteckning av ny innehavare eller
sökande, för varje anteckning            1 000
Ansökan om anteckning av licens, för varje
licensanteckning                1 000
Ansökan om ändring i ett varumärke        1 000
Ansökan om registrering av pantsättning eller
anteckning av ny panthavare            1 800
Återupptagningsavgift enligt 2 kap. 20 § andra stycket eller 2 kap. 34 § tredje stycket v
arumärkeslagen (2010:1877)               500
Förordning (2022:1866).

2 §   För ansökan om administrativ hävning av en varumärkesregistrering ska ansökningsavgift betalas med 900 kronor. Förordning (2022:1866).

Internationell varumärkesregistrering

3 §   De avgifter som föreskrivs i 1 § för ansökningar om registrering av varumärken ska tillämpas också på ansökningar om internationella varumärkesregistreringar som ges in till Patent- och registreringsverket.

4 §   De avgifter som föreskrivs i 1 § för ansökningar om registrering av pantsättning eller anteckning av ny panthavare och för ansökningar om anteckning av licens ska tillämpas också på sådana ansökningar för internationella varumärkesregistreringar, när ansökningarna ges in till Patent- och registreringsverket.

5 §   För begäran om anteckning i varumärkesregistret om att en internationell varumärkesregistrering ersatt den svenska ska avgift betalas med 1 400 kronor.

6 §   För återupptagning enligt 5 kap. 6 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877) ska återupptagningsavgift betalas med 500 kr.

7 §   För ansökan om administrativ hävning av ett beslut att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige ska ansökningsavgift betalas med 450 kr.

EU-varumärke

8 §   I ärenden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken ska avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.

Slag av ärende            kronor
Begäran om omvandling av en registrering av ett EU-varumärke eller en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till en ansökan om nationellt varumärke som överlämnats till Patent- och registreringsverket enligt artiklarna 139 och 140
i Europaparlamentets och rådets förordning    
a) för skydd i en klass av varumärke, inklusive
kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke    3 000
b) för varje klass utöver den första        1 000
Intyg enligt artikel 120.3 i Europaparlamentets
och rådets förordning                1 200
Förordning (2022:1866).


8 kap. Övriga bestämmelser

1 §   Patent- och registreringsverket är den behöriga svenska myndigheten för äkthetskontroll enligt artikel 110.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001.

Verket ska senast den 31 mars varje år till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet ge in det statistiska underlag som avses i artikel 172.5 i Europaparlamentets och rådets förordning. Förordning (2017:994).

2 §   Ett förfarande som avses i 3 kap. 5 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877) får inledas av allmän åklagare eller av en annan myndighet som regeringen utsett för ett särskilt fall.

3 §   En domstol ska underrätta Patent- och registreringsverket om en dom i ett mål som gäller
   1. hävning av ett registrerat varumärke, eller
   2. intrång i ett registrerat varumärke.

Domstolen ska även underrätta verket om en dom i ett mål som det har förts fastställelsetalan i avseende ett registrerat varumärke.

Det som sägs i första och andra styckena om ett registrerat varumärke gäller även i fråga om ett beslut att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige.

4 §   Patent- och registreringsverket får meddela närmare föreskrifter om kungörelser enligt varumärkeslagen (2010:1877).


Övergångsbestämmelser

2022:1866
   1. Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller för ansökningar som har getts in till Patent- och registreringsverket före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.