Vägsäkerhetslag (2010:1362)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2010:1362
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2010-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1093
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om väghållares skyldigheter i vissa fall och syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter.

2 §   I denna lag betyder
   - TEN-T-vägnätet: det vägnät som definieras i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU och som illustreras med hjälp av kartor eller beskrivs i bilaga I, avsnitt 1.4, till förordningen,
   - väghållare:
   1. i fråga om allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar för väghållningen,
   2. i fråga om gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen,
   3. i fråga om väg som är gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen (1973:1149), samfälligheten, och
   4. i fråga om annan väg, vägens ägare,
   - vägprojekt: ett projekt som omfattar nyanläggning av väg eller betydande förändring av befintlig väg som påverkar trafikflödet,
   - trafiksäkerhetsanalys: en strategisk, jämförande analys av de effekter ett vägprojekt har på vägnätets säkerhet,
   - trafiksäkerhetsgranskning: en oberoende, ingående, systematisk och teknisk säkerhetskontroll av utformningen av ett vägprojekt. Lag (2021:1093).

Tillämpningsområde

3 §   Denna lag gäller vägar eller vägprojekt som
   1. ingår i TEN-T-vägnätet i Sverige,
   2. ingår i det nationella stamvägnätet, eller
   3. är eller avser en motorväg.

Lagen gäller också vägar eller vägprojekt som färdigställs med ekonomiskt bidrag från Europeiska unionen, om vägen i fråga är belägen utanför tättbebyggt område och inte huvudsakligen betjänar fastigheter i direkt anslutning till den. En väg omfattas dock endast om den är avsedd och öppen för allmän trafik med motorfordon.

Lagen gäller inte vägtunnlar som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Lag (2021:1093).

Trafiksäkerhetsanalys

4 §   För varje vägprojekt ska väghållaren göra en trafiksäkerhetsanalys. Analysen ska innehålla en beskrivning av de överväganden som gjorts i fråga om trafiksäkerheten.

Första stycket gäller inte om en motsvarande analys ingår i en översikts- eller detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Lag (2010:1363).

Trafiksäkerhetsgranskare och trafiksäkerhetsgranskning

5 §   För varje vägprojekt ska väghållaren utse en trafiksäkerhetsgranskare som ska följa den fysiska planeringen av vägprojektet, göra en trafiksäkerhetsgranskning och upprätta granskningsrapporter.

Godkännande av trafiksäkerhetsgranskare

6 §   En trafiksäkerhetsgranskare ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten. Ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare får meddelas den som har genomgått särskild grundutbildning och i övrigt är lämplig för uppgifterna. En godkänd trafiksäkerhetsgranskare är skyldig att genomgå en sådan fortbildning som föreskrivs med stöd av 16 §.

7 §   Tillsynsmyndigheten får återkalla ett godkännande som trafiksäkerhetsgranskare om
   1. han eller hon inte genomgår sådan fortbildning som avses i 6 §,
   2. han eller hon själv begär det, eller
   3. det annars finns någon särskild anledning att återkalla godkännandet.

Vägsäkerhetsinspektioner

8 §   Väghållaren ska genom regelbundna vägsäkerhetsinspektioner undersöka behovet av underhåll, reparationer eller andra åtgärder för att kunna upprätthålla säkerheten i sitt vägnät.

Dessutom ska vägsäkerhetsinspektioner genomföras minst vart sjätte år på de sträckor i vägnätet som gränsar till en tunnel som omfattas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Sådana inspektioner ska genomföras gemensamt av väghållaren och tunnelhållaren. Lag (2021:1093).

Nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar

8 a §   Väghållaren ska på grundval av varje vägs tekniska egenskaper och antalet allvarliga olyckor som inträffat på den göra en nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning av sitt vägnät. I vägsäkerhetsbedömningen ska risken för sådana olyckor och risken för allvarliga kollisioner utvärderas. Resultatet ska ligga till grund för en säkerhetsklassning, där alla sträckor i vägnätet klassificeras i kategorier utifrån deras säkerhetsnivå. En nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömning ska göras tillräckligt ofta för att säkerhetsnivån i vägnätet ska kunna säkerställas. Bedömningen ska dock göras minst vart femte år.

Väghållaren ska rapportera säkerhetsklassningen till den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2021:1093).

Uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar

9 §   Väghållaren ska följa upp resultatet av den nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen genom att
   1. identifiera de vägsträckor där säkerheten behöver förbättras,
   2. upprätta en plan för åtgärder som bör prioriteras, och
   3. systematiskt och fortlöpande vidta de åtgärder som behövs för att förebygga allvarliga personskador till följd av användningen av vägarna.

Åtgärder som avhjälper den omedelbara risken för allvarliga personskador ska vidtas först.

Skyldigheten att vidta åtgärder enligt första stycket 3 gäller i den utsträckning som kan anses skälig. Vid bedömningen av vad som kan anses skäligt ska det särskilt beaktas om nyttan av åtgärderna uppväger kostnaderna och om risken för skador kan minskas genom andra åtgärder. Lag (2021:1093).

Olycksrapporter

10 §   Väghållaren ska upprätta en olycksrapport för varje dödsolycka i trafiken som inträffat på en väg som anges i 3 § första stycket. Lag (2021:1093).

Tillsyn

11 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

12 §   Tillsynsmyndigheten har rätt att få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och villkor som behövs för att denna lag och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen ska efterlevas.

Överklagande

13 §   Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

14 §   Om en myndighet eller en kommun överklagar tillsynsmyndighetens beslut, ska tillsynsmyndigheten vara klagandens motpart sedan handlingarna i målet överlämnats till domstolen.

Verkställighet

15 §   Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 §   Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. upprättande av och innehållet i en trafiksäkerhetsanalys,
   2. genomförande av trafiksäkerhetsgranskning och upprättande av granskningsrapporter,
   3. utbildning av trafiksäkerhetsgranskare,
   4. godkännande och behörighetsbevis avseende trafiksäkerhetsgranskare,
   5. trafiksäkerhetsgranskarnas verksamhet och uppgifter,
   6. förfarandet vid vägsäkerhetsinspektioner,
   7. nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
   8. rapportering av säkerhetsklassning,
   9. uppföljning av nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningar,
   10. rapportering av dödsolyckor i trafiken,
   11. tillsyn, och
   12. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2021:1093).


Övergångsbestämmelser

2010:1362
   1. Denna lag träder i kraft den 19 december 2010.
   2. Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller endast vägprojekt som påbörjats efter lagens ikraftträdande.

2021:1093
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.
   2. Den första nätverksövergripande vägsäkerhetsbedömningen ska genomföras senast den 31 december 2024.
   3. För vägprojekt som avser en väg utanför TEN-T-vägnätet tillämpas 4 och 5 §§ endast om vägprojektet har påbörjats efter ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.