Vägmärkesförordning (2007:90)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:90
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2007-03-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:70
Övrig text: Inga symboler eller vägmärken är med här. Rättelseblad 2007:90, 2014:1038 och 2017:923 har iakttagits. Rättelsesida 2018:1558 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom
   - vägmärken och tilläggstavlor,
   - trafiksignaler,
   - vägmarkeringar,
   - andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt,
   - säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg, samt
   - tecken av polisman m.fl.

2 §   I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).

Beteckning       Betydelse
Symbol      Bild som används i stället för en text.
Vägvisningsplan    En förteckning över geografiska mål som 
      ska anges med lokaliseringsmärken för 
      vägvisning längs de allmänna vägarna.
Förordning (2017:923).

3 §   Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade.

4 §   Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd.
Förordning (2017:923).

5 §   Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning får inte förses med någonting som saknar samband med märkets eller anordningens ändamål. Förordning (2017:923).

6 §   Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

Ansvarig    Plats          Ansvaret gäller
1. Kommunen  a) På väg inom     I andra fall än enligt 
    tättbebyggt område   2 a, 2 c och 7-10.
    som inte är enskild 
    och på sådan väg 
    utom tättbebyggt 
    område där kommunen 
    är väghållare
    b) På enskild väg   Hastighetsbegränsningar, 
    inom tättbebyggt   föreskrifter enligt 41 §
    område och på sådan   väglagen (1971:948), 
    väg utom tättbebyggt  andra lokala 
    område där kommunen   trafikföreskrifter   
    är väghållare    enligt 10 kap. 1 § 
          trafikförordningen 
          (1998:1276) än sådana 
          som endast får meddelas 
          efter medgivande av 
          vägens ägare samt 
          trafiksignaler och 
          andra anordningar för 
          att reglera trafiken 
          och tillgodose 
          trafiksäkerheten när 
          det behövs för att 
          tillgodose ett allmänt 
          behov.
    c) På alla vägar    Särskilda trafikregler
                    enligt sådana föreskrifter
                    som avses i 10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och som
                    meddelats av kommunen.
    d) I terräng      Förbud, påbud eller
                    andra anvisningar för
                    att reglera trafiken
                    och tillgodose
                    trafiksäkerheten.
2. Den     a) På allmän väg    I andra fall än enligt
statliga    där staten är      7-10.
väghållnings-  väghållare
myndigheten

          b) På annan enskild   Hastighetsbegränsningar,
        väg utom tättbebyggt  föreskrifter enligt 41 §
        område än där      väglagen, andra lokala
        kommunen är       trafikföreskrifter
        väghållare       enligt 10 kap. 1 §
                    trafikförordningen än
                    sådana som endast får
                    meddelas efter
                    medgivande av vägens
                    ägare samt
                    trafiksignaler och
                    andra anordningar för
                    att reglera trafiken
                    och tillgodose
                    trafiksäkerheten där
                    det behövs för att
                    tillgodose ett allmänt
                    behov.
    c) På väg som     Stopplikt eller 
    ansluter till    väjningsplikt som 
    allmän väg där     följer av lokal 
    staten är     trafikföreskrift om 
    väghållare    sådan plikt, om 
          cirkulationsplats eller
          om att väg ska vara 
          huvudled.
        d) På alla vägar    Särskilda trafikregler
                    enligt sådana
                    föreskrifter som avses i
                    10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och
                    som meddelats av den
                    statliga
                    väghållningsmyndigheten.
3. Den som   På allmän skoterled   Markeringar som anges i
svarar för               9 § terrängkörnings-
skoterled-               förordningen (1978:594).
hållningen på allmän skoterled

4. Ägare till   På enskild väg    Sådant som inte ska 
enskild väg        märkas ut av någon 
          annan.
5. Markägare  Inom område där     Förbud eller villkor
som avses i   markägaren förbjuder  som markägaren
2 § andra    eller ställer upp    beslutat.
stycket lagen  villkor för parkering
(1984:318) om  och tillkännager
kontrollavgift förbuden eller
vid olovlig   villkoren enligt
parkering    lagen om
        kontrollavgift vid
        olovlig parkering
6. Markägare  I terräng    Sådant som inte ska 
          märkas ut av någon 
          annan.
7. Innehavare   Vid plankorsning  Märke A39, kryssmärke, 
av järnväg         J3, livsfarlig ledning,
eller spårväg        Y4, plankorsningsskärm, 
          och säkerhetsanordningar 
          vid plankorsning.
8. Polisman   På väg och i terräng  Polismans tecken och 
eller någon         anordning X6, särskild
annan som         varningsanordning.
förordnats att ge anvisningar till trafikant

9. Polis-    På väg och i terräng  Särskilda trafikregler
myndigheten               enligt sådana
                    föreskrifter som avses
                    i 10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och
                    som meddelats av
                    Polismyndigheten.
10. Tullverket På väg och i terräng  Särskilda trafikregler
                    enligt sådana
                    föreskrifter som avses
                    i 10 kap. 14 §
                    trafikförordningen och
                    som meddelats av
                    Tullverket.
11. Annan än   På väg och i terräng  Anordning X6, särskild 
dem som anges         varningsanordning, i 
i 8          samband med uppställning 
          av fordon eller vid någon 
          annan verksamhet som kan 
          medföra att 
          framkomligheten minskar.
Förordning (2017:923).

7 §   Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anordningar och tecken för anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut och tas bort.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning. Förordning (2017:923).

8 §   Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med järnväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.

Kommunen beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med spårväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort. Förordning (2017:923).

9 §   Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken får sättas upp endast för utmärkning av förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningsförordningen (1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisningsmärke skall få sättas upp.

Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av markägares beslutade parkeringsförbud eller villkor för parkering. Förordning (2008:1180).

10 §   Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud, får i stället dennes namn och telefonnummer anges.

Används vägmärke E19, parkering, eller E20, områdesmärke, vid samtliga infarter till ett område för att tillkännage markägarens förbud eller villkor för parkering i området behöver tilläggstavlan endast sättas upp under dessa vägmärken. Förordning (2017:923).

Särskilda bestämmelser för terräng

11 §   Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom ett vägmärke.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om att Naturvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om utmärkning i terräng.


2 kap. Vägmärken och tilläggstavlor

Inledande bestämmelser

1 §   Vägmärken delas in i
      A. varningsmärken,
      B. väjningspliktsmärken,
      C. förbudsmärken,
      D. påbudsmärken,
      E. anvisningsmärken,
      F. lokaliseringsmärken för vägvisning och lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik,
      G. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.,
      H. lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.,
      I. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, och
      J. upplysningsmärken.
Förordning (2017:923).

2 §   Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller anvisningen på var och en av dessa som en kompletterande anvisning till märket. Innehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande anvisning till märket.

En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp direkt över varandra avser samtliga dessa märken.

Särskilda bestämmelser för väg

3 §   Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över.

Varningsmärken

4 §   Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

5 §   Varningsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
A1 Varning för farlig kurva   Märket anger en farlig kurva
                samt kurvans riktning.
A2 Varning för flera farliga  Märket anger flera farliga
kurvor             kurvor samt den första farliga
                kurvans riktning.
A3 Varning för nedförslutning  Märket anger brant
                nedförslutning.
                Siffran anger lutningen i
                procent och är anpassad till
                förhållandena på platsen.
A4 Varning för stigning     Märket anger kraftig stigning.
                Siffran anger stigningen i
                procent och är anpassad till
                förhållandena på platsen.
A5 Varning för avsmalnande väg Märket anger att vägen eller
                banan smalnar av.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A6 Varning för bro       Märket anger en öppningsbar bro.
A7 Varning för kaj       Märket anger en plats där vägen
                slutar mot vatten.
A8 Varning för ojämn väg    Märket anger sådana ojämnheter
                eller skador i vägbanan som
                medför att det är lämpligt att
                färdas med lägre hastighet än
                som annars skulle varit fallet.
A9 Varning för farthinder    Märkena anger upphöjning eller
                grop som anlagts som
                fartdämpande åtgärd.
A10 Varning för slirig väg   Märket anger att vägen kan vara
                slirig.
                Endast om det finns särskilda
                skäl används märket för att
                varna för halka på grund av snö
                eller is.
A11 Varning för stenskott    Märket anger risk för stenskott.
                Märket används inte på grusvägar
                eller liknande vägar där
                stenskott är vanligt förekommande.
A12 Varning för stenras     Märket anger risk för stenras
                och för att stenar kan förekomma
                på vägen på grund av stenras.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A13 Varning för övergångsställe

A14 Varning för gående     Märket anger en vägsträcka där
                gående ofta korsar eller
                uppehåller sig på eller vid
                vägen.
A15 Varning för barn      Märket anger en vägsträcka där
                barn ofta korsar eller
                uppehåller sig på eller vid
                vägen.
A16 Varning för cyklande    Märket anger en vägsträcka där
och mopedförare         cyklande eller mopedförare ofta
                korsar eller kör in på vägen.
A17 Varning för skidåkare    Märket anger en plats där
                skidåkare ofta korsar eller
                uppehåller sig på vägen.
A18 Varning för ridande     Märket anger en vägsträcka där
                ridande ofta korsar eller
                uppehåller sig på vägen.
A19 Varning för djur      Märket anger en plats eller
                vägsträcka där det finns
                särskild risk för djur på eller
                vid vägen.
                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                andra symboler som får
                förekomma.
A20 Varning för vägarbete    Märket anger en vägsträcka där
                vägarbete eller liknande arbete
                pågår.
A21 Slut på sträcka med
vägarbete            Märket anger slut på en
                vägsträcka med vägarbete som
                märkts ut med märke A20,
                varning för vägarbete. Märket
                är inte uppsatt om det ändå
                tydligt framgår var sträckan
                slutar.
A22 Varning för
flerfärgssignal         Märket anger en plats där
                trafiken regleras med
                flerfärgssignal med tre
                ljusöppningar.
                Inom tättbebyggt område är
                märket uppsatt endast om det
                finns särskilda skäl för det.
A23 Varning för lågt flygande flygplan

A24 Varning för sidvind     Märket anger en vägsträcka
                där det ofta förekommer stark
                sidvind.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A25 Varning för mötande trafik Märket anger att en körbana med
                enkelriktad trafik övergår i en
                körbana med trafik i båda
                riktningarna.
A26 Varning för tunnel

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

A28 Varning för vägkorsning   Märket anger en vägkorsning där
                bestämmelserna i 3 kap. 1
                trafikförordningen (1998:1276)
                är tillämpliga.
A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller
stopplikt            Märket anger en vägkorsning där
                förare av fordon på anslutande
                vägar har väjningsplikt eller
                stopplikt.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
A30 Varning för
cirkulationsplats    
A31 Varning för
långsamtgående fordon    Märket anger en plats där 
        långsamtgående fordon 
        ofta korsar eller kör in 
        på vägen.
A32 Varning för fordon med
förspänt dragdjur    Märket anger en vägsträcka där 
        fordon förspända med dragdjur 
        ofta korsar eller uppehåller 
        sig på vägen.
        Andra symboler kan förekomma 
        på märket. Transportstyrelsen 
        får meddela föreskrifter om 
        vilka andra symboler som får 
        förekomma.
A33 Varning för
terrängskotertrafik    Märket anger en plats där 
        terrängskotrar ofta korsar 
        eller kör in på vägen.
A34 Varning för kö    Märket anger en vägsträcka där 
        det finns risk för köbildning.
A35 Varning för
järnvägskorsning med bommar  Märket anger en korsning med 
        järnväg eller spårväg där det 
        finns bommar.
A36 Varning för
järnvägskorsning utan bommar    
A37 Varning för korsning med
spårväg utan bommar    
A38 Avstånd till plankorsning  Märkena anger avståndet till en 
        plankorsning i tredjedelar.
        Märket med tre markeringar är, 
        utom tättbebyggt område, uppsatt 
        under något av märkena A35, 
        varning för järnvägskorsning med 
        bommar, A36, varning för 
        järnvägskorsning utan bommar, 
        eller A37, varning för korsning 
        med spårväg utan bommar. Märket 
        med två markeringar anger två 
        tredjedels avstånd till 
        plankorsning och märket med en 
        markering anger den sista 
        tredjedelen av avståndet.
A39 Kryssmärke      Märket anger en korsning med 
        järnväg eller spårväg med ett 
        eller flera spår.
        Märket är uppsatt omedelbart 
        före en plankorsning. Det 
        behöver inte vara uppsatt vid 
        enskild väg med lite trafik där 
        det kan underlåtas utan fara för 
        trafiksäkerheten.
        Märket kan även vara uppsatt 
        vid en annan korsning med 
        järnväg eller spårväg än en 
        plankorsning.
A40 Varning för annan fara  Märket anger en annan fara än 
        sådan som kan anges med något 
        annat varningsmärke.
        Farans art anges på en 
        tilläggstavla.
A41 Varning för olycka    
Förordning (2017:923).

Väjningspliktsmärken

6 §   Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.

Märke              Närmare föreskrifter
B1 Väjningsplikt        Märket anger att förare har
                väjningsplikt mot fordon på
                korsande väg eller led och att
                bestämmelserna i 3 kap. 5 §
                trafikförordningen (1998:1276)
                är tillämpliga.
                Märket kan vara uppsatt
                tillsammans med tilläggstavla
                T2, avstånd, som förberedande
                upplysning om väjningsplikt och
                tillsammans med tilläggstavla
                T3, avstånd till stoppplikt,
                som förberedande upplysning om
                stopplikt. Om samtliga
                tillfarter i en korsning har
                väjningsplikt anges detta med
                tilläggstavla T13,
                flervägsväjning.
B2 Stopplikt          Märket anger att förare har
                stopplikt före infart på
                korsande väg, led eller
                spårområde och att
                bestämmelserna i 3 kap. 19 §
                trafikförordningen är
                tillämpliga.
                Om samtliga tillfarter i en
                korsning har stopplikt anges
                detta med tilläggstavla T14,
                flervägsstopp.
B3 Övergångsställe       Märkena, som är likvärdiga och
                kan användas var för sig eller
                tillsammans, anger ett
                övergångsställe. Vid obevakade
                övergångsställen är för
                fordonsförare bestämmelserna i
                3 kap. 61 § och för gående
                bestämmelserna i 7 kap. 4 §
                trafikförordningen tillämpliga.
B4 Huvudled           Märket är uppsatt vid
                huvudledens början och upprepat
                efter varje korsning med annan
                väg än sådan som avses i 3 kap.
                21 § andra stycket
                trafikförordningen, om det inte
                ändå tydligt framgår att
                huvudleden fortsätter efter
                korsningen.
B5 Huvudled upphör

B6 Väjningsplikt mot
mötande trafik         Märket anger att det är
                förbjudet att passera en
                sträcka om detta inte kan ske
                utan att mötande fordon
                hindras.
B7 Mötande trafik har väjningsplikt

B8 Cykelöverfart        Märket anger en cykelöverfart.
                Vid cykelöverfarter är för
                fordonsförare bestämmelserna i
                3 kap. 61 a § och för cyklande
                och förare av moped klass II
                bestämmelserna i 6 kap. 6 §
                trafikförordningen tillämpliga.
Förordning (2014:1038).

Förbudsmärken

7 §   En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen är märket upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Om förbudet gäller en längre vägsträcka eller om det i övrigt är nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket.

Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser inte sådana trafikanter som anges i 1 kap. 4 § trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla. Förordning (2017:923).

8 §   Förbudsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
C1 Förbud mot infart med fordon

C2 Förbud mot trafik med
fordon             Märket avser trafik med fordon
                i båda riktningarna.
C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon
än moped klass II        Avser förbudet även moped
                klass II anges detta på en
                tilläggstavla.
C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med
tillkopplad släpvagn      Märket anger förbud mot trafik
                med motordrivet fordon med
                tillkopplad släpvagn av annat
                slag än påhängsvagn eller
                släpkärra.
                Avser förbudet även trafik med
                motordrivet fordon med
                tillkopplad påhängsvagn eller
                släpkärra anges det på en
                tilläggstavla. Avser förbudet
                endast fordonståg med släpvagn
                vars totalvikt överstiger visst
                tontal anges det på
                tilläggstavla T5, totalvikt.
C7 Förbud mot trafik med
tung lastbil          Avser förbudet även trafik med
                lätt lastbil anges det på en
                tilläggstavla.
C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap
klass II      Avser förbudet även trafik med 
        traktor b eller motorredskap 
        klass I anges det på en 
        tilläggstavla.
C9 Förbud mot trafik med    Märket anger förbud mot trafik
fordon lastat med farligt    med fordon med sådan last som
gods              omfattas av krav på märkning
                med orangefärgad skylt enligt
                föreskrifter som har meddelats
                med stöd av lagen (2006:263) om
                transport av farligt gods.
                Tillsammans med tilläggstavla
                T23, tunnelkategori, anger
                märket tunnelkategori.
C10 Förbud mot trafik med
cykel och moped klass II    Avser förbudet även trafik med
                moped klass I anges det på en
                tilläggstavla.
C11 Förbud mot trafik med
moped klass II         Avser förbudet även trafik med
                moped klass I anges det på en
                tilläggstavla.
C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och
terrängsläp           Gäller förbudet inte
                terrängvagn anges det på en
                tilläggstavla.
C14 Förbud mot ridning     Avser förbudet även ledande av
                riddjur anges det på en
                tilläggstavla.
C15 Förbud mot gångtrafik

C16 Begränsad fordonsbredd   Märket anger förbud mot trafik
                med fordon över en viss bredd.
                Största tillåtna bredd anges på
                märket.
C17 Begränsad fordonshöjd    Märket anger förbud mot trafik
                med fordon över en viss höjd om
                den fria höjden är lägre än 4,5
                meter.
                Högsta tillåtna fordonshöjd
                anges på märket.
C18 Begränsad fordonslängd   Märket anger förbud mot trafik
                med fordon eller fordonståg
                över en viss längd.
                Längsta tillåtna längd anges på
                märket.
C19 Minsta avstånd       Märket anger förbud mot att
                hålla kortare avstånd till
                framförvarande motordrivna
                fordon i samma färdriktning än
                som anges på märket.
                Minsta tillåtna avstånd anges
                på märket.
C20 Begränsad bruttovikt på
fordon             Högsta tillåtna bruttovikt
                anges på märket.
C21 Begränsad bruttovikt på
fordon och fordonståg      Högsta tillåtna bruttovikt
                anges på märket.
C22 Bärighetsklass       Vägens bärighetsklass anges på
                märket.
C23 Begränsat axeltryck     Högsta tillåtna axeltryck anges
                på märket.
C24 Begränsat boggitryck    Högsta tillåtna boggitryck
                anges på märket.
C25 Förbud mot sväng i
korsning            Förbudet gäller den korsning
                eller motsvarande som märket är
                placerat i eller före.
                Märket kan avse flera
                korsningar. Sträckans längd
                anges då på en tilläggstavla.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
C26 Förbud mot U-sväng     Förbudet gäller den korsning
                eller motsvarande som märket är
                placerat i eller före.
                Märket kan avse flera
                korsningar. Sträckans längd
                anges då på en tilläggstavla.
C27 Förbud mot omkörning    Märket anger förbud mot att
                köra om andra motordrivna
                fordon än tvåhjuliga mopeder
                och tvåhjuliga motorcyklar utan
                sidvagn.
                Förbudet gäller på den väg
                märket är uppsatt och till den
                plats där märke C28, slut på
                förbud mot omkörning, är
                uppsatt.
C28 Slut på förbud mot omkörning

C29 Förbud mot omkörning
med tung lastbil        Märket anger förbud mot att med
                en tung lastbil köra om andra
                motordrivna fordon än
                tvåhjuliga mopeder och
                tvåhjuliga motorcyklar utan
                sidvagn.
                Förbudet gäller på den väg
                märket är uppsatt till den
                plats där märke C30, slut på
                förbud mot omkörning med tung
                lastbil, är uppsatt.
C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

C31 Hastighetsbegränsning  Märket anger förbud mot att 
        föra fordon med högre hastighet 
        än den som anges på märket.
        Angivelsen gäller till den 
        plats där en annan 
        hastighetsbegränsning anges med 
        märket, eller där märke C32, 
        tillfällig hastighetsbegränsning 
        upphör, E7, gågata, eller E9, 
        gångfartsområde, satts upp.
        Märket behöver inte vara upprepat 
        efter en vägkorsning om samma 
        högsta tillåtna hastighet gäller 
        på den korsande vägen.  
C32 Tillfällig
hastighetsbegränsning upphör  Märket anger att en tillfällig 
        hastighet som märkts ut med 
        märke C31, hastighetsbegränsning, 
        upphör.
C33 Stopp vid tull    Märket anger skyldighet att 
        stanna för tullformaliteter.
        Fordonet ska stannas vid en 
        stopplinje eller, om sådan 
        saknas, vid märket.
        Texten under det vågräta strecket 
        anges på det språk som är lämpligt.  
C34 Stopp av angiven anledning  Märket anger skyldighet att stanna
        av den anledning som anges under 
        det vågräta strecket.
        Om märket är uppsatt före en 
        trafiksignal, anger det att fordon 
        som ska passera signalen ska 
        stanna vid röd signalbild.
        Fordonet ska stannas vid en 
        stopplinje eller, om sådan 
        saknas, vid märket.
        Transportstyrelsen får meddela 
        föreskrifter om vilka andra 
        anledningar som får anges.  
C35 Förbud att parkera fordon  Märket anger förbud mot att 
        parkera fordon.
        Angivelsen gäller på den sida 
        av vägen där märket är uppsatt. 
        Angivelsen börjar gälla där 
        märket satts upp och gäller 
        enligt vad som anges på en 
        tilläggstavla, till den plats 
        där någon annan bestämmelse om 
        stannande eller parkering 
        märkts ut, till nästa korsning 
        med en annan väg än sådan som 
        avses i 3 kap. 21 § andra 
        stycket trafikförordningen 
        (1998:1276) eller till den plats 
        dessförinnan där ett motsvarande 
        märke med tilläggstavla T11, 
        utsträckning, med nedåtriktad pil, 
        har satts upp. Om en annan 
        bestämmelse gäller på en kortare 
        sträcka gäller angivelsen på nytt 
        efter sträckans slut utan att det 
        upprepas. Angivelsen gäller också 
        på nytt utan att märket satts upp 
        igen i det fall en parkeringsplats 
        anordnats vid sidan av körbanan.
        Märket anger inte rätt att stanna 
        där fordon inte får stannas eller 
        parkeras enligt trafikförordningen, 
        om inte detta tydligt framgår av 
        märkets placering eller anges på 
        en tilläggstavla.  
C36 Förbud mot att parkera
fordon på dag med udda datum  De närmare föreskrifterna till 
        märke C35, förbud mot att parkera 
        fordon, gäller även till detta 
        märke.  
C37 Förbud mot att parkera
fordon på dag med jämnt datum  De närmare föreskrifterna till 
        märke C35, förbud mot att parkera 
        fordon, gäller även till detta 
        märke.  
C38 Datumparkering    Märket anger förbud mot att 
        parkera fordon på dagar med 
        jämnt datum på den sida av 
        vägen som har jämna 
        adressnummer och på dagar med 
        udda datum på den sida av vägen 
        som har udda adressnummer.
        De närmare föreskrifterna till 
        märke C35, förbud mot att 
        parkera fordon, gäller även 
        till detta märke.  
C39 Förbud mot att stanna och
parkera fordon      Märket anger förbud mot att 
        stanna och parkera fordon.
        De närmare föreskrifterna till 
        märke C35, förbud mot att 
        parkera fordon, andra stycket 
        gäller även till detta märke.  
C40 Ändamålsplats    Har ändamålet angetts med 
        lastplats är ändamålet 
        lastning eller lossning av 
        tungt eller skrymmande gods.
        Transportstyrelsen får meddela 
        föreskrifter om vilka andra 
        ändamål som får anges och hur 
        de anges.  
C41 Slut på ändamålsplats  Märket behöver inte vara 
        uppsatt om det ändå tydligt 
        framgår att ändamålsplatsen 
        upphör.
        Märket är anpassat till märke 
        C40, ändamålsplats.
C42 Vändplats      Märket anger en plats som är 
        avsedd för vändning av fordon 
        och att det är förbjudet att 
        parkera fordon. Om i stället 
        märke C39, förbud mot att 
        stanna och parkera fordon, är 
        infogat i märket anger det att 
        det är förbjudet att stanna 
        eller parkera fordon.  
C43 Slut på vändplats    Märket behöver inte vara 
        uppsatt om det ändå tydligt 
        framgår att vändplatsen upphör.
        Märket är anpassat till märke 
        C42, vändplats.
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med
dubbdäck än moped klass II  Avser förbudet även moped klass 
        II anges det på en tilläggstavla.  
C45 Särskilda bestämmelser
för stannande och parkering  Märket anger det förbud som 
        anges med det infogade märket. 
        Märket kan också ange avvikelse 
        från den reglering som anges med
        det märke som den är uppsatt under.
        Andra förbud kan anges med märket.
        Transportstyrelsen får meddela
        föreskrifter om vilka andra 
        förbudsmärken som får infogas.
        Märket är uppsatt under något 
        av märkena C35, förbud mot att 
        parkera fordon, C36, förbud mot 
        att parkera fordon på dag med udda
        datum, C37, förbud mot att parkera 
        fordon på dag med jämnt datum, C38, 
        datumparkering, C39, förbud mot att 
        stanna och parkera fordon, C40, 
        ändamålsplats, C42, vändplats, D10,
        påbjudet körfält eller körbana för 
        fordon i linjetrafik m.fl., E19, 
        parkering eller E20, områdesmärke.
        Märke E20, områdesmärke, får vara
        infogat. Är märket infogat gäller de 
        närmare föreskrifterna till märke 
        E20, områdesmärke. 
        För tid gäller de närmare
        föreskrifterna för tilläggstavla T6,
        tidsangivelse. Andra begränsningar 
        kan endast vara angivna på märket.
C46 Begränsat
trippelaxeltryck    Högsta tillåtna trippelaxeltryck 
        anges på märket.
Förordning (2018:101).

Påbudsmärken

9 §   En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat anges i 10 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om påbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden anger även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet.

10 §   Påbudsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
D1 Påbjuden körriktning     Märket anger att fordon endast
                får föras i pilens eller, där
                två pilar finns, i endera
                pilens riktning.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
D2 Påbjuden körbana       Märkena anger att fordon endast
                får föras förbi märket där
                pilen visar eller, där två pilar
                finns, där pilarna visar.
                Symbolen är anpassad efter
                förhållandena på platsen.
D3 Cirkulationsplats

D4 Påbjuden cykelbana      Om moped klass II inte får
                föras på banan anges det på en
                tilläggstavla.
D5 Påbjuden gångbana      Märket anger bana avsedd endast
                för gående.
D6 Påbjuden gång- och
cykelbana            Märket anger gemensam bana för
                gående och cyklande.
                Om moped klass II inte får
                föras på banan anges det på en
                tilläggstavla.
D7 Påbjudna gång- och
cykelbanor           Märket anger banor som är
                delade genom vägmarkering,
                skiljeremsa eller liknande i en
                del för gående och en del för
                cyklande.
                Symbolernas placering på märket
                anger vilken del av banan som
                är avsedd för gående respektive
                cyklande.
                Om moped klass II inte får
                föras på banan anges det på en
                tilläggstavla.
D8 Påbjuden ridväg       Märket anger även att
                gångtrafik är tillåten.
D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon
och terrängsläp         Märket anger även att
                gångtrafik är tillåten
D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik
m.fl.              Märket anger även att fordon
                som anges i 8 kap. 2 §
                trafikförordningen (1998:1276)
                får använda körfältet eller
                körbanan, om inte annat anges
                på en tilläggstavla. Om andra
                fordon tillåts trafikera
                körfältet eller körbanan anges
                det på en tilläggstavla.
D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg
eller led            Märket anger att påbjuden bana,
                körfält, väg eller led som
                märkts ut med något av märkena
                D4-D10 upphör.
                Märket behöver inte sättas upp
                om det ändå tydligt framgår att
                påbudet upphör.
                Andra symboler för
                trafikantgrupper eller
                fordonsslag kan vara infogade i
                märket. Den symbol som är
                infogad i märket är samma som
                på det märke som använts för
                att märka ut banan, körfältet,
                vägen eller leden.
D12 Påbjuden körriktning    Märket anger påbjuden
för fordon lastat med      körriktning för trafik med fordon
farligt gods          med sådan last som omfattas av
                krav på märkning med orangefärgad
                skylt enligt föreskrifter som har
                meddelats med stöd av lagen
                (2006:263) om transport av
                farligt gods.
                Bokstaven på märket anger att
                påbudet endast avser sådana
                fordon som inte får framföras i
                en vägtunnel som tillhör den
                tunnelkategori som motsvarar
                bokstaven.
Förordning (2011:1221).

Anvisningsmärken

11 §   Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka.

En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat anges i 12 §, från den plats där märket satts upp till den plats där ett slutmärke har satts upp.

12 §   Anvisningsmärken är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
E1 Motorväg           Används märket som förberedande
                upplysning om att en motorväg
                börjar anges avståndet på en
                tilläggstavla. Märket kan även
                vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke.
E2 Motorväg upphör       Används märket som förberedande
                upplysning om att en motorväg
                upphör anges avståndet på en
                tilläggstavla.
                Märket används inte när en
                motorväg övergår i
                motortrafikled.

E3 Motortrafikled        Används märket som förberedande
                upplysning om att en
                motortrafikled börjar anges
                avståndet på en tillläggstavla.
                Märket kan även vara infogat i
                ett lokaliseringsmärke.
E4 Motortrafikled upphör    Används märket som förberedande
                upplysning om att en
                motortrafikled upphör anges
                avståndet på en tillläggstavla.
                Märket används inte när en
                motortrafikled övergår i
                motorväg.
E5 Tättbebyggt område      Ortnamnet kan vara infogat i
                märket.
E6 Tättbebyggt område upphör  Ortnamnet kan vara infogat i
                märket.
E7 Gågata            Märket anger att bestämmelserna
                i 8 kap. 1 § trafikförordningen
                (1998:1276) är tillämpliga.
                Förbud mot att föra fordon som
                får föras på gågata enligt 8
                kap. 1 § andra stycket
                trafikförordningen anges på en
                tilläggstavla.
E8 Gågata upphör        Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att gågatan upphör.
E9 Gångfartsområde       Märket anger att bestämmelserna
                i 8 kap. 1 § första stycket
                trafikförordningen är
                tillämpliga.
E10 Gångfartsområde upphör   Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att gångfartsområdet
                upphör.
E11 Rekommenderad lägre
hastighet            Märket anger en vägsträcka
                eller ett område där särskilda
                åtgärder vidtagits eller där
                förhållandena är sådana att det
                är lämpligt att färdas med
                lägre hastighet än den högsta
                tillåtna.
                Den rekommenderade lägre
                hastigheten anges på märket.
E12 Rekommenderad lägre
hastighet upphör        Märket behöver inte vara
                uppsatt om det ändå tydligt
                framgår att sträckan upphör.
E13 Rekommenderad högsta
hastighet            Märket används endast som
                omställbart vägmärke och anger
                att förhållandena tillfälligt
                är sådana att det inte är
                lämpligt att färdas med högre
                hastighet än den som anges på
                märket. Den angivna hastigheten
                är alltid lägre än den högsta
                tillåtna.
E14 Rekommenderad högsta
hastighet upphör    Märket behöver inte vara 
        uppsatt om det ändå tydligt 
        framgår att de tillfälliga 
        förhållandena upphört.
E15 Sammanvävning    Märket upplyser om att två 
        körfält eller körbanor löper 
        samman och att förarna ska 
        anpassa sig till de nya 
        förhållandena på platsen enligt 
        bestämmelserna i 3 kap. 44 § 
        trafikförordningen.
        Märket används även som 
        förberedande upplysning om att 
        två körfält eller körbanor 
        löper samman. Avståndet anges 
        då på en tilläggstavla.
E16 Enkelriktad trafik    Märket anger att 
        fordonstrafiken på vägen är 
        enkelriktad i pilens riktning. 
        Uppåtriktad pil anger att 
        trafiken är enkelriktad i 
        riktning rakt fram.
E17 Återvändsväg    Märket anger att genomfart inte 
        är möjlig.
        Symbolen anpassas efter 
        förhållandena på platsen och 
        kan vara infogad i ett 
        lokaliseringsmärke.
        Om genomfart med cykel och 
        moped klass II är möjlig anges 
        det genom att symbol S8, cykel 
        och moped klass II, är infogad 
        i märket.
E18 Mötesplats    
E19 Parkering      Märket anger att parkering är 
        tillåten på en parkeringsplats 
        eller på en sträcka på den sida 
        av vägen där vägmärket är 
        uppsatt.
        Är märket uppsatt vid en väg 
        anger det att tillåtelsen 
        börjar där märket har satts upp 
        och gäller enligt vad som anges 
        på en tilläggstavla, till den 
        plats där en annan bestämmelse 
        om stannande eller parkering 
        märkts ut eller i annat fall 
        till nästa korsning med en 
        annan väg än sådan som avses i 
        3 kap. 21 § andra stycket 
        trafikförordningen. Gäller 
        sådan annan bestämmelse på en 
        kortare sträcka gäller dock 
        anvisningen på nytt efter 
        sträckans slut utan att märket 
        upprepas.
        Används märket vid en särskilt 
        anordnad parkeringsplats gäller 
        anvisningen hela 
        parkeringsplatsen.
        Märket anger inte rätt att 
        parkera där fordon enligt 
        trafikförordningen inte får 
        stannas eller parkeras, om 
        inte en sådan rätt tydligt 
        framgår av märkets placering 
        eller anges på en tilläggstavla. 
        Märket anger inte heller rätt 
        att parkera fordon i strid mot 
        3 kap. 49 a § första stycket 
        trafikförordningen.
        Används märket av en markägare 
        enligt lagen (1984:318) om 
        kontrollavgift vid olovlig 
        parkering anger märket att 
        parkering är tillåten, dock 
        högst 24 timmar i följd vardagar 
        utom vardag före sön- och helgdag, 
        om inte annat framgår av en 
        tillläggstavla.
        Märket kan vara infogat i ett 
        lokaliseringsmärke.
        Om märket används som 
        förberedande upplysning, kan 
        uppgift om parkeringsplatsens 
        namn, om att parkeringsplatsen 
        är fullbelagd eller att det 
        finns lediga platser lämnas i 
        anslutning till märket.
E20 Områdesmärke    Märket anger att ett område 
        börjar med de förbud eller 
        tillåtelser som anges med det 
        infogade märket. Avvikelser från 
        anvisningarna på märket kan anges 
        genom tilläggstavlor. 
        Tidsbegränsningar kan även 
        infogas i märket.
        Märket är uppsatt vid 
        infarterna till området och 
        gäller till den plats där tavla 
        E21, slut på område, är uppsatt 
        eller det på annat tydligt sätt 
        framgår att anvisningarna på 
        märket inte gäller.
        Inom området kan det förekomma 
        avvikelser från anvisningarna 
        på märket. Dessa avvikelser 
        anges genom andra vägmärken och 
        tilläggstavlor. Anvisningarna 
        på märket gäller även efter 
        sådan avvikelse utan att märket 
        upprepas.
        Andra förbud eller tillåtelser 
        kan anges på märket. 
        Transportstyrelsen får meddela 
        föreskrifter om vilka andra 
        vägmärken som får infogas.
E21 Slut på område    Märket anger att ett område med 
        förbud eller tillåtelser som 
        angetts med ett märke E20, 
        områdesmärke, upphör. Utseendet 
        är anpassat till det märke som 
        infogats i märke E20, 
        områdesmärke.
E22 Busshållplats    Märket anger en hållplats för 
        fordon i linjetrafik och 
        skolskjuts om inte hållplatsen 
        tydligt framgår på annat sätt.
        Trots bestämmelserna i 
        1 kap. 5 § kan uppgifter om 
        busslinjer, bussföretag och 
        motsvarande förekomma på eller 
        vid märket.
        Klockslag kan anges på märket.
E23 Taxi      Märket anger den, i 
        färdriktningen, bortre gränsen 
        för en särskild 
        uppställningsplats för fordon 
        som används i taxitrafik.
E24 Automatisk
trafikövervakning    Märket anger att automatisk 
        övervakning med kamera eller 
        motsvarande kan ske på en 
        plats eller vägsträcka för 
        övervakning av trafikregler, 
        beskattning eller 
        avgiftsbeläggning. Märket 
        anger vidare att personuppgifter 
        kan registreras enligt 
        Europaparlamentets och rådets 
        förordning (EU) 2016/679 av den 
        27 april 2016 om skydd för 
        fysiska personer med avseende 
        på behandling av personuppgifter 
        och om det fria flödet av sådana 
        uppgifter och om upphävande av 
        direktiv 95/46/EG (allmän 
        dataskyddsförordning), lagen 
        (2018:218) med kompletterande 
        bestämmelser till EU:s 
        dataskyddsförordning, 
        vägtrafikdatalagen (2019:369) 
        eller någon annan registerlag. 
        Gäller anvisningen en längre 
        vägsträcka, anges sträckans längd 
        på tilläggstavla T1, vägsträckas 
        längd. Märket upprepas på lämpliga 
        avstånd.
E25 Betalväg      Märket anger att avgift eller 
        särskild skatt ska betalas vid 
        färd på en viss väg eller inom 
        ett visst område.
E26 Tunnel      Märket anger tunnel. Tunnelns 
        längd anges och tunnelns namn 
        kan anges på märket.
        Märket är upprepat efter varje 
        kilometer och kvarvarande 
        tunnellängd anges då på märket.
E27 Nöduppställningsplats  Märket anger plats för 
        uppställning av fordon vid 
        haveri, motorstopp eller 
        liknande.
        Symbol för hjälptelefon eller 
        brandsläckare kan vara infogad 
        i märket. Märket är utformat 
        efter förhållandena på platsen.
        Används märket som förberedande 
        upplysning om 
        nöduppställningsplats anges 
        avståndet på en tilläggstavla.
E28 Nödutgång      Märket anger nödutgång för 
        gående.
E29 Utrymningsväg    Märket anger riktning och 
        avstånd till nödutgång eller 
        motsvarande för gående. Märket 
        är uppsatt med högst 25 meters 
        mellanrum.
E30 Särskilda bestämmelser
för parkering      Märket anger att parkering är 
        tillåten med de infogade 
        villkoren. Märket kan också ange 
        avvikelse från den reglering som 
        anges med det märke som den är 
        uppsatt under.
        De närmare föreskrifterna för 
        märke E19, parkering, utom 
        sjätte och sjunde styckena, 
        gäller även för detta märke.
        För tid gäller de närmare 
        föreskrifterna för 
        tilläggstavla T6, tidsangivelse. 
        Andra villkor kan anges på märket.
        Märket används under något av 
        märkena C35, förbud mot att 
        parkera fordon, C36, förbud mot 
        att parkera fordon på dag med 
        udda datum, C37, förbud mot att 
        parkera fordon på dag med jämnt 
        datum, C38, datumparkering, C39, 
        förbud mot att stanna och parkera 
        fordon, C40, ändamålsplats, C42, 
        vändplats, D10, påbjudet körfält 
        eller körbana för fordon i 
        linjetrafik m.fl., E19, parkering, 
        eller E22, busshållplats.
E31 Miljözon      Märket anger att bestämmelserna 
        i 4 kap. 22-24 a §§ 
        trafikförordningen (1998:1276) 
        är tillämpliga.
        Om märket används som 
        förberedande upplysning om att 
        en miljözon börjar, anges 
        avståndet på en tilläggstavla. 
        Märket kan även vara infogat i 
        ett lokaliseringsmärke.
        Märket är uppsatt vid infarterna 
        till miljözonen och gäller till 
        den plats där ett märke E6, 
        tättbebyggt område upphör, märke 
        E32, slut på miljözon eller ett 
        annat miljözonsmärke är uppsatt.
E32 Slut på miljözon    Märket anger att en miljözon slutar.
E33 Cykelgata      Märket anger att bestämmelserna i 
        8 kap. 1 a § trafikförordningen 
        (1998:1276) är tillämpliga.
E34 Cykelgata upphör    Märket anger att en cykelgata 
        upphör.
Förordning (2020:844).

Lokaliseringsmärken för vägvisning

13 §   Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten.

Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.

För numrerade trafikplatser upprättar Trafikverket en förteckning över trafikplatsnummer. Förordning (2017:923).

13 a §   Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får på begäran av någon annan meddela beslut om vägvisning till inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål m.m. Förordning (2017:923).

13 b §   Innan lokaliseringsmärken sätts upp ska samråd ske med de väghållare som särskilt berörs. Förordning (2017:923).

14 §   Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17 §.

Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till allmän väg.

Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och till motorväg och motortrafikled.

Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta symboler längs och till enskild väg.

Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler till inrättningar eller anläggningar.

Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort.

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse.

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning. Vid vägvisning till inrättningar eller anläggningar har märket versal och gemen text.

Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang. Förordning (2017:923).

15 §   Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden eller motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd på annat sätt än vad som anges i denna förordning.

16 §   Lokaliseringsmärken för vägvisning anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges.

Vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken. Förordning (2017:923).

17 §   Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
F1 Orienteringstavla      Märket är en förberedande
                upplysning om korsning,
                cirkulationsplats eller
                motsvarande.
                Om det finns särskilda skäl kan
                upplysning om två korsningar
                anges på märket.
F2 Orienteringstavla vid
förbjuden sväng i korsning   Märket är en förberedande
                upplysning om att det är
                förbjudet att svänga i en
                korsning, men att en annan
                körriktning kan väljas.
F3 Tabellorienteringstavla   Märket är en förberedande
                upplysning om korsning,
                cirkulationsplats eller
                motsvarande.
                Avståndsangivelsen på märket är
                anpassad till förhållandena på
                platsen.
                Samtliga färdriktningar i
                korsningen anges.
F4 Avfartsorienteringstavla  Märket är en förberedande 
        upplysning om avfart.
        Avståndsangivelsen på märket är 
        anpassad till förhållandena på 
        platsen.
F5 Vägvisare      Märket är uppsatt i anslutning 
        till en korsning.
        Om avstånd anges ska det anges 
        i hela kilometer.
F6 Tabellvägvisare    Märket kan användas i stället 
        för märke F5, vägvisare, och är 
        uppsatt på kort avstånd före en 
        korsning, cirkulationsplats 
        eller i utfarten från en 
        cirkulationsplats.
        Används märket i anslutning till 
        ett sjukhusområde, industriområde 
        eller motsvarande får området 
        anges överst på märket utan 
        riktningsangivelse.
F7 Avfartsvisare    Märket är uppsatt där avfarten 
        börjar.
F8 Körfältsvägvisare      Märket anger det eller de
                körfält som är lämpligt att
                använda för färd till målet.
                Märket är uppsatt över det
                eller de körfält det avser.
                Körfältsvägvisare kan även
                användas som förberedande
                upplysning om avfart. I sådana
                fall anges avståndet till
                avfarten under angivelsen för
                avfarten.
F9 Samlingsmärke för
vägvisning           Inom klammer anges mål som nås
                via ett gemensamt vägval och
                under klammerns spets anges det
                gemensamma vägvalet.

                Avståndet till aktuell avfart
                eller korsning kan anges på en
                tilläggstavla.
F10 Platsmärke         Märket anger en ort eller annan
                plats av betydelse för
                orienteringen.
                Kommun-, stads- eller länsvapen
                kan vara infogat i märket.

F11 Vägnamn           Märket anger namn på en viss väg
                eller led.
                Avvikelse från färg får inte ske.
F12 Vattendrag

F13 Avståndstavla        Avstånd anges i hela kilometer.
                Vägnamn eller vägnummer kan vara
                infogade i märket.
F14 Vägnummer          Vägnummer anges endast för
                vägar i nummergruppen 1-499.
                Ett märke med streckad bård
                anger att vägen leder till den
                väg som vägvisas med det nummer
                som anges på märket.
F15 Omledning      Märket anger permanent 
        omledningsväg för ordinarie 
        numrerad väg.
        Avvikelse från färg får inte 
        ske.
F16 Ökning av antal körfält  Märket anger att antalet 
        körfält ökar.
        Märket är anpassat efter 
        förhållandena på platsen.
        Symboler för fordonsslag, 
        vägnummer eller fysisk 
        avgränsning mellan motriktade 
        körfält kan vara infogade i 
        märket.
        Märket används även som 
        förberedande upplysning om 
        att antalet körfält ökar. 
        Avståndet anges då på en 
        tilläggstavla.
        Vid tillfällig trafikomläggning 
        får märket utföras på orange 
        botten. I övrigt får avvikelse 
        från färg inte ske.
F17 Minskning av antal körfält  Märket anger att antalet 
        körfält minskar.
        Märket är anpassat efter 
        förhållandena på platsen.
        Märket används även som 
        förberedande upplysning om att 
        antalet körfält minskar. 
        Avståndet anges då på en 
        tilläggstavla.
        Vid tillfällig trafikomläggning 
        får märket utföras på orange 
        botten. I övrigt får avvikelse 
        från färg inte ske.
F18 Körfältsindelning på
sträcka             Märket anger körriktning i
                körfält.
                Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Symboler för fordonsslag,
                vägnummer eller fysisk
                avgränsning mellan motriktade
                körfält kan vara infogade i
                märket.
                Märket används även som
                förberedande upplysning om att
                körfält börjar. Avståndet anges
                då på en tillläggstavla.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                kan märket vara utfört med
                orange botten. I övrigt får
                avvikelse från färg inte ske.
F19 Väganslutning med
accelerationsfält        Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                kan märket vara utfört med
                orange botten. I övrigt får
                avvikelse från färg inte ske.
F20 Väganslutning med
separat körfält         Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Vid tillfällig trafikomläggning
                kan märket vara utfört med
                orange botten. I övrigt får
                avvikelse från färg inte ske.
F21 Körfältsindelning före
korsning            Märket visar lämpligt körfält
                för fortsatt färd. Märket är
                anpassat till förhållandena på
                platsen.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F22 Riksmärke          Märket anger gräns mot annat
                EU-land.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F23 Orienteringstavla för
omledningsväg          Märket anger omledningsväg när
                ordinarie väg tillfälligt är
                avstängd.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F24 Färdriktning vid
omledning            Märket anger färdriktning vid
                tillfällig omledning av trafik.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F25 Körfält upphör       Märket anger att ett körfält
                tillfälligt är avstängt och att
                ett annat körfält kan användas
                i färdriktningen. Märket är
                anpassat efter förhållandena på
                platsen.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.

F26 Körfält avstängt      Märket anger att ett körfält
                tillfälligt är avstängt och att
                inget annat körfält i
                färdriktningen kan användas.
                Märket är anpassat efter
                förhållandena på platsen.
                Avvikelse från färg får inte
                ske.
F27 Trafikplatsnummer    Märket anger numret på 
        trafikplatsen.
        Märket kan vara kompletterat 
        med avfartens beteckning.
        Avvikelse från färg får inte 
        ske.
F28 Parkeringshus    Upplysning om att 
        parkeringsplatsen är 
        fullbelagd eller om att det 
        finns lediga platser kan 
        lämnas i anslutning till 
        märket.
        Parkeringshusets namn kan 
        vara infogat i märket.
F29 Infartsparkering    Märket anger parkeringsplats 
        i anslutning till 
        kollektivtrafik. Symbolen på 
        märket anger vilken typ av 
        kollektivtrafik som är 
        tillgänglig. Transportstyrelsen 
        får meddela föreskrifter om 
        vilka andra symboler som får 
        användas.
        Parkeringsplatsens namn kan 
        vara infogat i märket.
        Avvikelse från färg får inte 
        ske.
F30 Lokal slinga    Märket anger ringväg eller 
        motsvarande. Märket kan vara 
        kompletterat med beteckning 
        eller motsvarande.
        Avvikelse från färg får inte 
        ske.
F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller
trafikantgrupp      Fordonsslaget eller 
        trafikantgruppen anges med 
        symbol enligt 28 §.
F31a Färdväg för långa
fordonståg           Märket anger färdväg enligt 
                föreskrifter meddelade med 
                stöd av 4 kap. 17 f § 
                trafikförordningen (1998:1276).
                Avvikelse från färg får inte 
                ske.
F32 Farligt gods    Märket anger rekommenderad 
        färdväg för fordon med last som 
        omfattas av krav på märkning 
        med orangefärgad skylt enligt 
        föreskrifter som har meddelats 
        med stöd av lagen (2006:263) om 
        transport av farligt gods.
        Avvikelse från färg får inte 
        ske.
F33 Räddningsplats    Märket anger en räddningsplats 
        vid vägarbeten eller motsvarande. 
        Siffran anger räddningsplatsens 
        nummer.
        Avvikelse från färg får inte 
        ske.
Förordning (2023:70).

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

18 §   Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik används på gång- och cykelbanor. Märkena används även vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller cyklande.

19 §   En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled.

Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §.

Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål som avses i 25 §.

20 §   Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
F34 Vägvisare      Märket anger väg till en ort, 
        plats, anläggning eller 
        liknande.
        Avstånd i kilometer kan anges.
                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                symboler som får förekomma.
                Transportstyrelsen får också
                meddela föreskrifter om att det
                inte behöver förekomma någon
                symbol på märket
F35 Tabellvägvisare    Märket anger väg till orter, 
        platser, anläggningar eller 
        liknande.
        Avståndet anges i kilometer.
                  Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                symboler som får förekomma.
                Transportstyrelsen får också
                meddela föreskrifter om att det
                inte behöver förekomma någon
                symbol på märket.
F36 Platsmärke      Märket anger en ort eller 
        annan plats av betydelse 
        för orienteringen.
        Kommun-, stads- eller länsvapen 
        kan vara infogat i märket.
F37 Avståndstavla    Märket anger avståndet till 
        angivna orter, platser, 
        anläggningar eller liknande.
        Avståndet anges i kilometer.
                Andra symboler kan förekomma på
                märket. Transportstyrelsen får
                meddela föreskrifter om vilka
                symboler som får förekomma.
                Transportstyrelsen får också
                meddela föreskrifter om att det
                inte behöver förekomma någon
                symbol på märket
F38 Cykelled      Märket anger en särskilt 
        anordnad cykelled.
        Märkets färgsättning kan 
        variera.
Förordning (2017:923).

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

21 §   Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Namn på en inrättning kan vara infogat i märket.
Förordning (2018:1558).

22 §   Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
G1 Post             Märket anger postombud där
                brev- och pakethantering samt
                frimärksförsäljning erbjuds.
G2 Hjälptelefon         G3 Radiostation för
                vägtrafikinformation
                Märket anger att
                vägtrafikinformation ges
                regelbundet i återkommande
                sändningar som är avsedda att
                täcka ett större område.
G4 Akutsjukhus         Märket anger ett sjukhus med
                akutmottagning.
G5 Industriområde        Märket anger ett område för
                industri eller annan liknande
                verksamhet.
G6 Järnvägsstation    
G7 Busstation      Märket anger en busstation som 
        utgör knutpunkt för flera 
        busslinjer.
G8 Flygplats      Märket anger en flygplats med 
        reguljär flygtrafik.
G9 Brandsläckare    
G10 Handelsområde    Märket anger ett område för 
        handel.
G11 Färja      Märket anger ett färjeläge 
        eller att angivet färdmål kan 
        nås med färja.
G12 Personfärja      Märket anger ett färjeläge 
        för personfärja eller att 
        angivet färdmål endast kan 
        nås med färja avsedd för 
        persontransport.
Förordning (2017:923).

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

23 §   Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Namn på en anläggning kan vara infogat i märket.
Förordning (2018:1558).

24 §   Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
H1 Informationsplats      Märket anger en plats där det
                går att få information.
                Uppgift om vilken typ av
                information som finns kan anges
                i anslutning till märket.
H2 Fordonsverkstad

H3 Drivmedel          Märket anger en anläggning som
                tillhandahåller drivmedel.
                Företagsemblem kan anges i
                anslutning till märket.
H4 Gas för fordonsdrift    Märket anger anläggningar som 
        tillhandahåller olika typer av 
        fordonsgas där typ av gas 
        framgår av förkortningen i 
        märket.
        Förkortningen CNG anger 
        komprimerad naturgas.
        Transportstyrelsen får meddela 
        föreskrifter om vilka andra 
        förkortningar som får förekomma 
        och vad de anger.
H5 Servering      Märket anger en anläggning som 
        serverar drycker och enklare 
        maträtter.
H6 Restaurang

H7 Hotell

H8 Vandrarhem

H9 Stugby            Märket anger en anläggning med
                ett större antal stugor.
H10 Stuga      Märket anger en anläggning med 
        ett fåtal stugor.
H11 Campingplats    Märket anger en anläggning som 
        tillhandahåller platser för 
        såväl tält som fordon med 
        bostadsutrymme.
H12 Husvagnsplats    Märket anger en anläggning som 
        enbart tillhandahåller platser 
        för fordon med bostadsutrymme.
H13 Rastplats      Märket anger en rastplats där 
        det finns toalett som är 
        tillgänglig även för 
        rörelsehindrade.
H14 Toalett      Märket anger en toalett som är 
        tillgänglig även för 
        rörelsehindrade.
H15 Bad        Märket anger en badstrand eller 
        annan badanläggning.
H16 Friluftsområde  
H17 Vandringsled

H18 Stollift          Märket anger en liftanläggning
                med stolar eller liknande.
H19 Släplift          Märket anger en liftanläggning
                där skidåkare dras fram.
H20 Golfbana

H21 Försäljningsställe för fiskekort

H22 Sevärdhet      Märket anger en sevärdhet av 
        nationellt intresse.
        Sevärdhetens art anges i 
        anslutning till märket.
H23 Förberedande upplysning
om vägnära service    Märket anger vägnära 
        serviceanläggningar samt i 
        vissa fall namn på dessa.
        Symboler för 
        serviceanläggningarna 
        drivmedel, restaurang och 
        hotell kan vara kompletterade 
        med företagsemblem eller 
        företagsnamn.
        På märket anges avståndet till 
        aktuell avfart eller korsning.
H24 Rum och frukost    Märket anger en anläggning som 
        tillhandahåller rum för 
        övernattning och frukost.
H25 Gårdsbutik         Märket anger en anläggning med
                försäljning av lokalt
                tillverkade eller närodlade
                produkter.
H26 Hantverk          Märket anger en anläggning med
                tillverkning och försäljning av
                hantverksprodukter.
H27 Laddstation      Märket anger en anläggning för 
        extern laddning med elektrisk 
        energi för fordons framdrivning.
H28 Husbilsplats    Märket anger en anläggning som 
        enbart tillhandahåller platser 
        för bilar med bostadsutrymme.
Förordning (2017:923).

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

25 §   Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.
används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse.

Namn på ett turistiskt mål kan anges. Förordning (2010:218).

26 §   Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.
är följande.

Märke              Närmare föreskrifter
I1 Turistväg          Märket anger en väg eller
                vägsträckning av turistiskt
                intresse.
                Märket kan vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
I2 Turistområde         Symbolen på märket är anpassad
                till temat för turistområdet.
                Symbolen kan vara infogad i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
                Transportstyrelsen får meddela
                föreskrifter om vilka symboler
                som får användas.
I3 Landmärke          Märket upplyser om ett
                landmärke av turistiskt
                intresse som kan ses från
                vägen.
                Symbolen på märket visar en
                siluett av platsen.
                Transportstyrelsen får meddela
                föreskrifter om vilka symboler
                som får användas.
I4 Världsarv          Märket anger ett av UNESCO
                beslutat världsarv.
                Märket kan vara infogat i ett
                lokaliseringsmärke för
                vägvisning.
Förordning (2010:218).

Upplysningsmärken

27 §   Upplysningsmärken är följande.

Märke        Närmare föreskrifter
J2 Upplysningsmärke    Märket ger upplysning av 
        väsentligt intresse 
        för framkomlighet eller 
        säkerhet som inte kan ges 
        på annat sätt.
        Varnings- eller förbudsmärke 
        och lokaliseringsmärkena 
        F14, vägnummer, och F15, 
        omledning, kan vara infogade 
        som förberedande upplysning.
        Upplysning med versal och gemen 
        text kan förekomma.
J3 Livsfarlig ledning    Märket anger att det finns en 
        elektrisk ledning över vägen 
        eller leden som kan innebära 
        fara.
Förordning (2017:923).

Symboler

28 §   Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller viss verksamhet.

Symbol             Betydelse
S1 Tung lastbil

S2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

S3 Personbil

S4 Personbil med tillkopplad släpkärra

S5 Buss

S6 Traktor a och
motorredskap klass II    
S7 Motorcykel      Symbolen anger tvåhjulig 
        motorcykel utan sidvagn 
        och tvåhjulig moped klass I 
        utan sidvagn.
S8 Cykel och moped klass II    
S9 Släpkärra

S10 Gående

S11 Rörelsehindrade    
S12 Personbil klass II
Förordning (2017:923).  
Tilläggstavlor

29 §   Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte andra färger anges i 30 §. En tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna och parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.

Tilläggstavlor får infogas i lokaliseringsmärken för vägvisning och får då placeras vid sidan av ett infogat vägmärke. Tilläggstavlan ger då en kompletterande upplysning. Förordning (2017:923).

30 §   Tilläggstavlor är följande.

Tavla              Närmare föreskrifter
T1 Vägsträckas längd    Tavlan anger början och 
        slutet på en vägsträcka.
T2 Avstånd      Tavlan anger avståndet till 
        det som vägmärket avser.
T3 Avstånd till stopplikt  Tavlan används endast under 
        märke B1, väjningsplikt.
T4 Fri bredd    
T5 Totalvikt      Tavlan anger att angivelsen 
        på märket gäller fordon med 
        en totalvikt som överstiger 
        det angivna värdet.
T6 Tidsangivelse    Tavlan anger när angivelsen 
        på vägmärket gäller.
        Svarta eller vita siffror utan 
        parentes avser vardagar utom 
        vardag före sön- och helgdag.
        Svarta eller vita siffror inom 
        parentes avser vardag före 
        sön- och helgdag.
        Röda siffror avser sön- och 
        helgdag.
        Om angivelsen sträcker sig över 
        midnatt gäller tidsperioden 
        efter midnatt påföljande dag.
        Anges viss dag eller viss 
        veckodag gäller regleringen 
        denna dag oavsett om dagen är 
        en vardag, söndag eller 
        helgdag.
T7 Rörelsehindrade    Tavlan anger att angivelsen på 
        märket gäller den som får 
        parkera enligt ett 
        parkeringstillstånd som avses 
        i 13 kap. 8 eller 9 § 
        trafikförordningen. Tavlan 
        används endast under märke E19, 
        parkering.
        Anges tid med tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tavlan T6, tidsangivelse.
T8 Symboltavla      Tavlan anger att det märke som 
        tavlan är uppsatt under endast 
        gäller för det fordonsslag eller 
        den trafikantgrupp som anges på 
        tavlan.
        Fordonsslaget eller 
        trafikantgruppen anges med symbol 
        enligt 28 §.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen enligt 
        de närmare föreskrifterna till 
        tavlan T6, tidsangivelse.
T9 Nedsatt syn      Tavlan anger att personer med 
        nedsatt syn är vanligt 
        förekommande.
T10 Nedsatt hörsel    Tavlan anger att personer med 
        nedsatt hörsel är vanligt 
        förekommande.
T11 Utsträckning    Tavlan med dubbelriktade pilar, 
        uppsatt vågrätt eller lodrätt, 
        anger att angivelsen gäller på 
        båda sidor av märket.
        Tavlan med nedåtriktad pil 
        anger att angivelsen slutar.
        Tavlan med höger- eller 
        vänsterriktad pil visar att 
        angivelsen gäller åt det håll 
        pilen visar.
        Används tavlan under märke E19, 
        parkering, har den svarta 
        tecken på vit botten utan bård.
        Tavlorna kan även användas 
        fristående för att ange 
        avgränsning av 
        uppställningsplatser på ett 
        område, om det vid infarten 
        till området anges att 
        parkering är tillåten.
T12 Riktning      Tavlan anger riktning till 
        angivelsen på märket.
T13 Flervägsväjning    Tavlan anger att förare på 
        samtliga tillfarter i en 
        korsning har väjningsplikt.
T14 Flervägsstopp    Tavlan anger att förare på 
        samtliga tillfarter i en 
        korsning har stopplikt.
T15 Vägars fortsättning i
korsning      Tavlan anger en korsning där 
        förare på en väg som anges 
        med smalt streck har 
        väjningsplikt mot fordon på en 
        väg som anges med brett streck.
        Symbolen är anpassad efter 
        förhållandena på platsen.
T16 Avgift      Tavlan anger att avgift ska 
        betalas för parkering 
        enligt den taxa som anges på en 
        parkeringsmätare, biljettautomat 
        eller motsvarande och att övriga 
        villkor för parkering som anges 
        där ska iakttas.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen enligt 
        de närmare föreskrifterna till 
        tavlan T6, tidsangivelse.
T17 Parkeringsskiva    Tavlan anger att tiden när 
        parkering påbörjats ska anges 
        med en parkeringsskiva eller 
        motsvarande.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tavlan T6, tidsangivelse.
T18 Tillåten tid för parkering  Tavlan anger längsta tillåten 
        tid för parkering.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tavlan T6, tidsangivelse.
T19 Boende      Tavlan anger att boende i ett 
        område, med särskilt tillstånd, 
        får parkera enligt särskilda 
        villkor.
        Texten kan vara kompletterad med 
        områdesbeteckning eller 
        motsvarande.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tavlan T6, tidsangivelse.
T20 Parkeringsbiljett    Tavlan anger att parkering är 
        avgiftsfri men att 
        parkeringsbiljett ska användas 
        vid parkering.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tavlan T6, tidsangivelse.
T21 Uppställning av fordon  Tavlan anger hur fordon ska 
        ställas upp på en 
        parkeringsplats.
        Tavlan är anpassad efter 
        förhållandena på platsen.
T22 Text      Tavlan ger kompletterande 
        anvisning som inte kan ges med 
        någon annan tilläggstavla eller 
        kombinationer av dessa.
        Anges tid enligt tavla T6, 
        tidsangivelse, gäller den 
        kompletterande anvisningen 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tavlan T6, tidsangivelse.
T23 Tunnelkategori    Tavlan används under märke C9, 
        förbud mot trafik med fordon 
        lastat med farligt gods. 
        Bokstaven B, C, D eller E anger 
        tunnelns kategori.
        Klockslag kan anges på tavlan 
        enligt de närmare föreskrifterna 
        till tilläggstavla T6, 
        tidsangivelse.
T24 Laddplats      Tavlan anger en plats för extern 
        laddning av elektricitet för 
        fordons framdrivning. Tavlan 
        används under märke E19, 
        parkering, och anger att endast 
        fordon med möjlighet till extern 
        laddning av elektricitet för 
        fordonets framdrivning får 
        parkera.
T25 Öppet dygnet runt    Tavlan anger att en servering 
        eller restaurang är öppen dygnet 
        runt. Tavlan används under något 
        av märkena H5, servering, eller 
        H6, restaurang.
Förordning (2017:923).


3 kap. Trafiksignaler

Indelning av trafiksignaler

1 §   Trafiksignaler utgörs av
   1. flerfärgssignaler,
   2. kollektivtrafiksignaler,
   3. körfältssignaler,
   4. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande, och
   5. signaler för påkallande av särskild försiktighet.
Förordning (2017:923).

Flerfärgssignaler

2 §   Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon, cykelsignaler för cyklande och för förare av moped klass II och gångsignaler för gående. Finns både fordonssignaler och cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssignaler för cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan det vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även gäller för gående.

3 §   Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en för gult och en för grönt ljus.

En ytterligare ljusöppning med pil kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna.

En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den röda ljusöppningen.

Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Bakgrundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pilsymboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser. Förordning (2017:923).

4 §   Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.

Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan. Förordning (2017:923).

5 §   En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i följande ordning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är trafikstyrd kan den även visa signalbild grön omedelbart efter gul. I signaler vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd visas omedelbart efter röd+gul.

Signalbild blinkande gul visas endast i samband med driftsavbrott eller i övrigt när en anläggning tillfälligt är ur funktion under kortare tid.

6 §   Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Röd               Stopp. Fordon får inte passera
                stopplinjen eller, om sådan
                saknas, signalen.
                Signal med konturpil gäller
                endast den eller de
                färdriktningar som anges med
                pilen.
Röd+gul             Växling till grön signalbild är
                omedelbart förestående. I
                övrigt har signalbilden samma
                innebörd som röd.
Grön        Fordon får fortsätta framåt.
        Grön pil innebär att signalen 
        gäller den färdriktning som 
        anges med pilen. Fordon får 
        föras i pilens riktning även 
        om en annan signalbild visas 
        samtidigt.
Gul        Stanna. Fordon får inte passera 
        stopplinjen eller, om sådan 
        saknas, signalen i annat fall än 
        då det hunnit så långt fram när 
        signalbilden växlar från grön 
        till gul att det inte kan 
        stannas utan fara.
        Signal med konturpil gäller 
        endast den eller de 
        färdriktningar som anges med 
        pilen.
Blinkande gul      Särskild försiktighet ska 
        iakttas vid passage.
Förordning (2017:923).

7 §   En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som visar bilden av en stående person och en för grönt ljus som visar bilden av en gående person.

En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med tickande ljud.

8 §   Gångsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Röd Akustisk signal med
långsam pulsfrekvens      Förbjudet att beträda en
                körbana, cykelbana eller
                järnvägs- eller
                spårvägskorsning.
                Gående som befinner sig på
                körbanan eller cykelbanan när
                signalen slår om till röd
                signalbild skall fortsätta till
                andra sidan. Finns en refug
                eller liknande anordning skall
                den gående dock stanna där.
Grön Akustisk signal med
snabb pulsfrekvens       Körbana, cykelbana eller
                järnvägs- eller
                spårvägskorsning får beträdas.
Blinkande grön Akustisk signal med snabb pulsfrekvens
och avbrott           Växling till röd signalbild är
                nära förestående.
Kollektivtrafiksignaler

9 §   Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som trafikerar körfältet.

10 §   En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil.

En ytterligare ljusöppning kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna. Förordning (2017:923).

11 §   En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i följande ordning: S, S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt streck, S. Om en kollektivtrafiksignal är trafikstyrd kan den även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter vågrätt streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa signalbild S omedelbart efter S+vågrätt streck.

12 §   Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.

Signalbild           Närmare föreskrifter
S                Stopp. Fordon och spårvagn får
                inte passera stopplinjen, eller
                om sådan saknas, signalen.
S+vågrätt streck        Växling till lodrätt streck är
                omedelbart förestående. I
                övrigt har signalbilden samma
                innebörd som S.
Lodrätt streck eller pil  Fordon och spårvagn får 
        fortsätta framåt.
        Pil innebär att signalen 
        gäller den färdriktning som 
        anges med pilen.
Vågrätt streck      Stanna. Fordon och spårvagn får 
        inte passera stopplinjen, eller 
        om sådan saknas, signalen i 
        annat fall än då det hunnit så 
        långt fram när signalen växlar 
        från lodrätt till vågrätt streck 
        att det inte kan stannas utan 
        fara.
Blinkande vågrätt streck  Särskild försiktighet ska 
        iakttas vid passage.
Förordning (2017:923).

Körfältssignaler

13 §   En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält som signalen är uppsatt över.

14 §   En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller pilar. Förordning (2007:448).

15 §   Körfältssignaler visar följande signalbilder

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött kryss           Körfältet och i förekommande
                fall vägrenen intill körfältet
                får inte användas för trafik.
Gul pil eller pilar       Föraren skall byta körfält i
                den riktning pilen eller
                pilarna anger.
Grön pil            Körfältet får användas för
                trafik.
                I stället för grön pil kan ett
                vägmärke förekomma.
Förordning (2007:448).

16 §   Har upphävts genom förordning (2017:923).

17 §   Har upphävts genom förordning (2017:923).

18 §   Har upphävts genom förordning (2017:923).

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande

19 §   Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Det röda blinkande ljuset får kompletteras med en ljudsignal med ringande ljud.

Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.

Signalerna är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om det inte finns särskilda skäl för annat. Ytterligare signal kan vara uppsatt till vänster eller över vägen, banan eller körfältet. Förordning (2017:923).

20 §   Signalerna är följande.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött blinkande ljus       Stopp. Trafikanter får inte
                passera stopplinjen eller, om
                sådan saknas, signalen.
Ljudsignal      Stopp. Trafikanter får inte 
        passera stopplinjen eller, om 
        sådan saknas, signalen.
Förordning (2017:923).

Signaler för påkallande av särskild försiktighet

21 §   Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.

Signalbild           Närmare föreskrifter
Rött fast ljus      Signalen anger att en väg är 
        helt avstängd.
Gult blinkande ljus    Signalen används där en väg 
        är delvis avstängd eller för 
        att det ska vara lättare att 
        upptäcka ett vägmärke eller 
        en annan anordning.
        Antalet ljusöppningar och deras 
        placering är anpassade till 
        den anordning signalen är 
        placerad vid.
        Signalen kan användas fristående 
        eller tillsammans med en 
        anordning som avger ljud för att 
        ge anvisning för gående om 
        korsande spårvagn eller buss.
Ljudfyr        En ljudfyr avger tonstötar 
        eller motsvarande.
        Signalen anger lämplig plats 
        för gående att korsa en 
        körbana.
Förordning (2017:923).


4 kap. Vägmarkeringar

Indelning av vägmarkeringar

1 §   Vägmarkeringar delas in i
   1. längsgående markeringar,
   2. tvärgående markeringar, och
   3. övriga markeringar.

2 §   Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

3 §   Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.

Längsgående markeringar

4 §   Brutna linjer är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M1 Mittlinje eller
körfältslinje          Mittlinje anger gränsen mellan
                körfält avsedda för färd i
                motsatta färdriktningar.
                Körfältslinje anger gränsen
                mellan körfält för färd i samma
                riktning.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:3 eller 1:1
                mellan dellinje och mellanrum.
                Mittlinje kan även ange en
                cykelbanas mitt och har då
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M2 Kantlinje      Markeringen anger en körbanas 
        yttre gräns.
        Markeringen har 
        längdförhållandet 1:2 mellan 
        dellinje och mellanrum.
M3 Varningslinje    Varningslinje används för att 
        informera om att linjen är 
        olämplig att överskrida på 
        grund av trafikförhållandena. 
        Markeringen anger gränsen 
        mellan körfält avsedda för färd 
        i motsatta färdriktningar. 
        Markeringen kan även användas 
        för att upplysa om en kommande 
        heldragen linje.
        Markeringen har 
        längdförhållandet 3:1 mellan 
        dellinje och mellanrum.
M4 Ledlinje      Markeringen anger lämplig 
        färdväg för trafik i 
        komplicerade korsningar.
        Markeringen används även i 
        andra fall där det finns behov 
        av ledning.
        Markeringen har 
        längdförhållandet 1:1 mellan 
        dellinje och mellanrum.
M5 Cykelfältslinje       Markeringen anger gränsen
                mellan ett cykelfält och ett
                annat körfält.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M6 Linje för fordon i
linjetrafik m.fl.        Markeringen anger gränsen
                mellan körfält för fordon i
                linjetrafik m.fl. och ett annat
                körfält.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
M7 Reversibelt körfält     Markeringen avgränsar körfält
                som upplåts för trafik
                omväxlande i den ena och i den
                andra färdriktningen.
                Markeringen har
                längdförhållandet 1:1 mellan
                dellinje och mellanrum.
Förordning (2017:923).

5 §   Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till körfält för motgående trafik, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande.

Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor. Förordning (2017:923).

6 §   Heldragna linjer är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M8 Heldragen linje    Markeringen anger att 
        bestämmelserna i 3 kap. 11 § 
        eller 12 § tredje stycket 
        trafikförordningen (1998:1276) 
        eller föreskrifter meddelade 
        med stöd av den förordningen 
        är tillämpliga.
        Heldragen linje kan vara 
        heldragen mittlinje, heldragen 
        körfältslinje eller heldragen 
        kantlinje.
        Heldragen körfältslinje och 
        heldragen kantlinje är enkel.
        Heldragen mittlinje kan vara 
        såväl enkel som dubbel.
M9 Spärrområde      Markeringen anger ett område 
        där fordon inte får föras 
        enligt 3 kap. 11 § 
        trafikförordningen.
        Markeringen består av vinklade 
        eller snedställda streck 
        beroende på förhållandena på 
        platsen. Del av eller hela 
        området kan utföras i vitt.
Förordning (2017:923).

7 §   Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M10 Mittlinje eller körfältslinje och
heldragen linje      Markeringen används där det 
        inte är tillåtet för fordon som 
        befinner sig på samma sida som 
        den heldragna linjen att byta 
        körfält.
M11 Varningslinje och
heldragen linje      Markeringen används där det 
        inte är tillåtet för fordon som 
        befinner sig på samma sida som 
        den heldragna linjen att byta 
        körfält.
M12 Mittlinje och
varningslinje      Markeringen används där det är 
        olämpligt att överskrida 
        varningslinjen på grund av 
        trafikförhållandena.
Förordning (2017:923).

Tvärgående markeringar

8 §   Tvärgående markeringar är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M13 Stopplinje      Markeringen anger var ett 
        fordon ska stannas enligt ett 
        vägmärke, en trafiksignal 
        eller Y1, ljussignal.
M14 Väjningslinje        Markeringen anger den linje som
                fordon inte bör passera när
                föraren iakttar väjningsplikt.
M15 Övergångsställe       Markeringen anger ett
                övergångsställe och är utförd
                där märke B3, övergångsställe,
                är uppsatt.
M16 Cykelpassage eller
cykelöverfart          Markeringen anger en
                cykelpassage eller en
                cykelöverfart där märke B8,
                cykelöverfart, är uppsatt.
                Om markeringen avser en
                cykelöverfart ska den
                kombineras med markeringen M14,
                väjningslinje.
        Markeringen M15, 
        övergångsställe, 
        får utgöra en av 
        begränsningslinjerna till en 
        cykelpassage eller en 
        cykelöverfart.
M17 Farthinder         Markeringen anger ett
                farthinder i form av gupp, grop
                eller liknande.
17a Cykelbox      Markeringen anger lämplig 
        placering för cyklande och 
        förare av moped klass II.
        Markeringen får anpassas efter 
        förhållandena på platsen.
Förordning (2018:1558).

Övriga markeringar

9 §   Övriga markeringar är följande.

Markering            Närmare föreskrifter
M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller
stopplikt      Markeringen anger att 
        väjningsplikt eller stopplikt 
        gäller längre fram i 
        färdriktningen.
M19 Körfältspilar    Markeringen upplyser, för 
        närmaste korsning, lämpligt 
        körfält för fortsatt färd.
        Är körfältet avgränsat med 
        heldragen körfältslinje ska 
        förare följa den eller de 
        riktningar som pilen visar. 
        Detta gäller dock inte förare 
        som i anslutning till 
        korsningen färdas in i eller 
        från ett reserverat körfält.
        Körfältspil med två 
        pilangivelser i samma riktning 
        upplyser om lämpligt körfält för 
        fortsatt färd i närmaste och 
        därpå följande korsning.
        Markeringarna upplyser också om 
        att fordon inte får föras i 
        motsatt riktning.
M19a Körfältspil för
cirkulationsplatser    Markeringen upplyser, i 
        tillfart till en 
        cirkulationsplats för närmaste 
        korsning, om lämpligt körfält 
        för fortsatt färd. Markeringen 
        anpassas till förhållandena på 
        platsen.
M20 Körfältsbyte    Markeringen anger att 
        körfältsbyte snarast måste ske.
M20a Förberedande upplysning
om heldragen mittlinje m.m.  Markeringen är utförd mellan 
        körfält för trafik i motsatta 
        riktningar och anger att en 
        heldragen mittlinje eller fysisk 
        avgränsning finns längre fram i 
        färdriktningen.
        Markeringen används i kombination 
        med mittlinje eller varningslinje.
M21 Förbud mot att stanna
och parkera      Markeringen upplyser om förbud 
        mot att stanna och parkera fordon 
        och är placerad i körbanans kant.
        Avvikelse från färg får inte ske.
M22 Förbud mot att parkera  Markeringen upplyser om förbud 
        mot att parkera fordon och är 
        placerad i körbanans kant.
        Markeringen upplyser även om 
        utsträckning av busshållsplats.
        Markeringen har längdförhållandet 
        1:1 mellan dellinje och mellanrum.
        Avvikelse från färg får inte ske.
M23 Förbud mot att stanna och
parkera eller att parkera  Markeringen används som 
        förstärkning av markeringarna M21, 
        förbud mot att stanna och parkera, 
        och M22, förbud mot att parkera.
        Avvikelse från färg får inte ske.
M24 Uppställningsplats     Markeringen anger gränsen för
                uppställningsplats för fordon.
                Markeringen kan vara utförd med
                bruten linje.
M25 Gång- och cykelpil     Markeringen visar lämplig
                färdväg för gående eller
                cyklande och förare av moped
                klass II.
M26 Cykel            Markeringen visar bana eller
                lämplig färdväg för cyklande
                och förare av moped klass II.
M27 Gående           Markeringen visar bana eller
                lämplig färdväg för gående.
M28 Buss            Markeringen visar att körfältet
                är avsett för fordon i
                linjetrafik m.fl.
M29 Hastighet      Markeringen upplyser om högsta 
        tilllåtna hastighet.
M30 Vägnummer      Markeringen upplyser om vägnummer.
M31 Ändamålsplats    Markeringen upplyser om en 
        uppställningsplats som är avsedd 
        för ett visst ändamål. Texten 
        anpassas efter ändamålet.
M32 Stopp            Markeringen upplyser om
        stopplikt.
                Markeringen används
                tillsammans med märke B2,
                stopplikt, för att förstärka
                anvisningen.
M33 Rörelsehindrad       Markeringen upplyser om
                uppställningsplats endast för
                rörelsehindrade.
M34 Information         Markeringen ger upplysning,
                varning eller vägledning av
                vikt för trafikanten.
Förordning (2017:923).


5 kap. Andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

1 §   Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.

Anordning            Närmare föreskrifter
X1 Markeringspil    Anordningen anger att 
        fordonsförare måste svänga 
        kraftigt i den gula pilens 
        eller de gula pilarnas 
        riktning på grund av till 
        exempel en kurva.
        Antalet pilar är anpassat 
        till förhållandena på platsen.
        Om anordningen används vid ett 
        vägarbete eller tillfälligt av 
        någon annan anledning har den 
        röd botten.
X2 Markeringsskärm för hinder  Anordningen anger att 
        framkomligheten på vägen är 
        inskränkt på grund av ett 
        hinder.
        Anordningen kan även ange att 
        en väg är helt eller delvis 
        avstängd för trafik.
        Antalet gula fält är anpassat 
        till hindret eller till 
        förhållandena på platsen.
        Om anordningen används vid ett 
        vägarbete eller tillfälligt av 
        någon annan anledning har den röd 
        botten.
X3 Markeringsskärm för
sidohinder, farthinder m.m.  Anordningen anger vägens eller 
        körbanans kant eller skiljer 
        trafikriktningar åt vid 
        komplicerade passager.
        Anordningen anger även att 
        fordon ska föras på den sida 
        som de gula fälten lutar ned mot.
        Om anordningen används vid ett 
        vägarbete eller tillfälligt av 
        någon annan anledning har den röd 
        botten. De gula fälten kan då vara 
        vågräta. Fordonen får då föras på 
        båda sidor om anordningen.
X4 Avfartsskärm      Anordningen anger skiljepunkten 
        mellan en huvudkörbana och en 
        avfart där det finns ett 
        retardationsfält.
X5 Gul ljuspil eller ljuspilar  Anordningen anger att trafikanter 
        ska passera på den sida pilen 
        eller pilarna visar. Pilen eller 
        pilarna kan vara blinkande.
X6 Särskild varningsanordning  Anordningen anger att 
        framkomligheten på en väg är 
        inskränkt på grund av ett 
        tillfälligt hinder eller liknande.
        Texten på anordningen anpassas 
        till orsaken.
X7 Vägbom      Anordningen anger att en väg är 
        helt eller delvis avstängd för 
        trafik.
        En vägbom kan vara försedd med 
        ytterligare anordningar för att 
        öka synbarheten.
X8 Tillfällig stängning    Anordningen anger att en 
        anvisning genom ett vägmärke om 
        väg till ort, plats, inrättning, 
        anläggning eller liknande 
        tillfälligt inte gäller.
        Anordningen är anpassad till 
        vägmärket.
X9 Cirkulationstrafik    Anordningen anger mittpunkten i 
        en rondell runt vilken fordon ska 
        föras.
X10 Stolpmarkeringsanordning  Anordningen används för att det 
        ska vara lättare att upptäcka ett 
        vägmärke eller en annan anordning 
        enligt denna förordning.
        Anordningen är placerad på en 
        stolpe eller motsvarande som bär 
        upp ett vägmärke eller en annan 
        anordning.
        Anordningen är anpassad till 
        förhållandena på platsen.
        En stolpmarkeringsanordning har 
        samma färgsättning som det 
        vägmärke eller den andra anordning 
        som den sitter under om inte 
        Transportstyrelsen föreskriver 
        annat.
Förordning (2017:923).

Tecken av vakt

2 §   Tecken av vakt är följande.

Tecken             Innebörd
V1 Stopp      Tecknet anger stopp för den 
        trafikant vakten är vänd mot.
        Under mörker ges tecknet med 
        lykta med rött ljus. Tecknet 
        får också ges med märke C34, 
        stopp för angivet ändamål, med 
        texten Vakt.
V2 Kör fram      Tecknet anger att trafikanten 
        får fortsätta framåt.
        Tecknet ges med en vinkande 
        rörelse i färdriktningen.
V3 Kännetecken      Kännetecken ska bäras både 
        framtill och baktill.
Förordning (2017:923).


6 kap. Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg

1 §   Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är signaler och bommar enligt detta kapitel.
Förordning (2017:923).

2 §   Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och ljudsignal med ringande ljud.
Förordning (2017:923).

3 §   Signaler vid plankorsning är uppsatta tillsammans med märke A39, kryssmärke. Förordning (2017:923).

4 §   Ljussignal finns vid en plankorsning om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förordning (2017:923).

5 §   Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt. Förordning (2017:923).

6 §   Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Signalbild      Närmare föreskrifter
Y1 Ljussignal      Stopp. Trafikanter får inte 
        passera stopplinjen eller, 
        om sådan saknas, signalen.
        Ljussignalen består av två 
        ljusöppningar på samma höjd 
        som avger växelvis blinkande 
        rött ljus och en skärm i form 
        av en triangel med rundade 
        hörn och med spetsen nedåt. 
        Skärmen kan vara försedd med 
        vit bård.
        Under de röda ljusöppningarna 
        kan det finnas en cirkulär 
        ljusöppning, från vilken det 
        kan avges blinkande vitt ljus 
        för att göra korsningen lättare 
        att upptäcka.
Y2 Ljudsignal      Stopp. Trafikanter får inte 
        passera stopplinjen eller, om 
        sådan saknas, signalen.
Förordning (2017:923).

7 §   Bommar kan finnas som hel- eller halvbom.

På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankommande trafik när bommen börjar fällas och till dess den är helt uppfälld. Förordning (2017:923).

8 §   Bommar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Anordning      Närmare föreskrifter
Y3 Bom        Anordningens baksida får 
        förses med texten "Kör 
        genom bommen".
Förordning (2017:923).

9 §   Skärmar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Anordning      Närmare föreskrifter
Y4 Plankorsningsskärm    Skärmen används för att 
        göra en plankorsning 
        lättare att upptäcka.
        Skärmen är anpassad till 
        förhållandena på platsen 
        och kan vara liggande.
Förordning (2017:923).


7 kap. Tecken av polisman m.fl.

1 §   För att ge anvisningar för trafiken ska en polisman använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare, kustbevakningstjänsteman eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för den eller utföra punkt- skattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas. Förordning (2019:93).

2 §   Tecken av polisman m.fl. är följande.

Tecken             Närmare föreskrifter
P1 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant som kommer framifrån
                eller bakifrån. Tecknet används
                i vägkorsning och gäller så
                länge polismannen vänder sig åt
                samma håll. För trafikanter som
                kommer från sidan betyder
                tecknet att vägen är fri och
                att det är tillåtet att köra.
                Tecknet får ges i kombination
                med tecken P2, stopp. Tecknet
                kan ges med en stoppspade.
P2 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant som handflatan är
                vänd mot. Tecknet kan ges med
                en stoppspade.
P3 Stopp            Tecknet anger stopp för den
                trafikant som lyktan är vänd
                mot. Tecknet används under
                mörker och vid nedsatt sikt.
                Lyktan hålls i den position
                där den lättast uppfattas av
                trafikanter.
P4 Kör fram      Tecknet anger att trafikanter 
        i den färdriktning som tecknet 
        ges får fortsätta framåt. 
        Tecknet ges med en vinkande 
        rörelse i färdriktningen.
P5 Minska hastigheten    Tecknet anger att den trafikant 
        som polismannen är vänd mot ska 
        minska hastigheten. Under 
        mörker och vid nedsatt sikt kan 
        tecknet vara förtydligat med en 
        lykta som visar vitt eller gult 
        ljus eller en reflexanordning 
        som återkastar vitt eller gult 
        ljus.
P6 Kontroll      Tecknet anger att fordonsförare 
        ska köra in på kontrollplats för 
        kontroll. Visas symbol för visst 
        eller vissa slag av fordon enligt 
        2 kap. 28 § gäller skyldigheten 
        att köra in för kontroll endast 
        för förare av dessa fordon. 
        Tecknet är anpassat till 
        förhållandena på platsen.
P7 Förberedande upplysning
om kontroll      Tecknet ger förberedande 
        upplysning om kontroll. 
        Tecknet är anpassat till 
        förhållandena på platsen.
P8 Minska hastigheten    Tecknet anger att de 
        trafikanter som befinner sig 
        bakom polisfordonet ska minska 
        hastigheten. Under mörker och 
        vid nedsatt sikt får tecknet 
        förtydligas med en lykta som 
        visar vitt eller gult ljus eller 
        en reflexanordning som återkastar 
        vitt eller gult ljus.
P9 Minska hastigheten    Tecknet anger att de 
        trafikanter som möter 
        polisfordonet ska minska 
        hastigheten. Under mörker och 
        vid nedsatt sikt får tecknet 
        förtydligas med en lykta som 
        visar vitt eller gult ljus eller 
        en reflexanordning som 
        återkastar vitt eller gult ljus.
P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när
detta stannar      Tecknet anger att föraren av 
        det fordon som befinner sig 
        bakom polisfordonet ska följa 
        efter det och stanna när 
        polisfordonet stannar. Tecknet 
        kan ges med en stoppspade.
P11 Kör in till vägkanten och stanna framför
polisfordonet      Tecknet anger att föraren av 
        det fordon som befinner sig 
        framför polisfordonet ska köra 
        in till vägkanten och stanna. 
        Tecknet ges med växelvis 
        blinkande blått och rött ljus.
Förordning (2017:923).


8 kap. Bemyndiganden, kostnader m.m.

1 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   - att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av styrelsen,
   - undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,
   - undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras,
   - infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken, symboler och tilläggstavlor utöver vad som anges i denna förordning,
   - försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och
   - tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om
   - storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan myndighet, och
   - under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske. Förordning (2017:923).

2 §   Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning. Förordning (2017:923).

3 §   Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för trafik.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen.
Förordning (2014:1279).

4 §   Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning.

Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.

5 §   Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:
   1. Sådana kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § ska betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.
   2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.
   3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.
   4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen. Förordning (2017:923).


9 kap. Ansvar, handläggning och överklagande

1 §   Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta medför att vägmärket eller anordningen inte kan upptäckas eller förstås.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 § döms till böter.

2 §   Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får kronofogdemyndigheten se till att rätttelse sker.

3 §   Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten. Förordning (2014:1279).


Övergångsbestämmelser

2007:90
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.
   2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen (1978:1001).
   3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av vägmärkesförordningen (1978:1001) skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.
   4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning strider mot förordningen får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver annat. Förordning (2017:923).
   5. Transportstyrelsen får
      a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt, och
      b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020. Förordning (2017:923).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.