Utlänningsdataförordning (2016:30)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:30
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2016-02-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:803
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmän bestämmelse

1 §   I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av utlänningsdatalagen (2016:27).

De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier

2 §   Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier får endast innehålla fingeravtryck och fotografier samt uppgifter om den registrerades namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, medborgarskap eller annan identifieringsuppgift.

3 §   En uppgift i Migrationsverkets register över fingeravtryck och fotografier ska gallras när den registrerade blir svensk medborgare. I andra fall ska uppgiften gallras senast tio år efter det att den registrerades. En uppgift som tas med stöd av 9 kap. 8 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) ska dock gallras senast sex år efter det att uppgiften registrerades om inte den registrerade blir svensk medborgare innan dess. Förordning (2021:393).

Tillgången till personuppgifter

4 §   För tilldelning av behörighet för tillgång till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet.

5 §   Migrationsverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för personer som är verksamma inom myndigheten.

Migrationsverket får även, efter att ha gett Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter som behandlas av utlandsmyndigheterna under Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlänningsdatalagen (2016:27).

6 §   Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för personer som är verksamma inom myndigheten.

7 §   Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ansvarar för att det inom den egna myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för tillgång till personuppgifter. Migrationsverket ansvarar också för att det finns sådana rutiner hos utlandsmyndigheterna för den behandling av personuppgifter som sker under Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlänningsdatalagen (2016:27).

Direktåtkomst

8 §   Direktåtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket enligt 19 § utlänningsdatalagen (2016:27) får medges endast i den utsträckning som anges i 9-13 §§.

9 §   Polismyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för de ändamål som anges i 11 § 1-4 och 15 § andra stycket 2 och 6 utlänningsdatalagen (2016:27). Förordning (2021:393).

10 §   Utlandsmyndigheternas direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheterna behöver för de ändamål som anges i 11 § 1 utlänningsdatalagen (2016:27).

11 §   Säkerhetspolisens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för att fullgöra sådana uppgifter som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b, 2, 3 a och c och 4 lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Direktåtkomsten för att fullgöra uppgifterna i 2 kap. 1 § 2 lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter gäller enbart sådana brott som avses i 2 kap. 1 § 1 a och b samma lag. Förordning (2020:326).

12 §   Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheterna behöver i sin verksamhet som underlag för att bedöma eller fastställa en förmån, en ersättning eller ett annat stöd åt en enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
   1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
   2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsrätt eller uppehållsstatus,
   3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållsstatus eller utfärdande av uppehållskort och uppgift om varje period som uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har beviljats för eller uppehållskort eller bevis om uppehållsstatus har utfärdats för,
   4. inresedatum,
   5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, uppehållskort eller uppehållsstatus,
   6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket utlänningsförordningen (2006:97),
   7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som flykting enligt 4 kap. 1 § eller alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser,
   8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,
   9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för studier eller som familjemedlem till en sådan person, och
   10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd, uppgift om från och med vilket datum uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har återkallats och uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga kraft.
Förordning (2021:803).

13 §   Skatteverkets direktåtkomst ska begränsas till de personuppgifter som myndigheten behöver för handläggning av en ansökan om identitetskort enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om
   1. namn och personnummer,
   2. längd,
   3. fotografi,
   4. underskrift,
   5. typ av resehandling, resehandlingens nummer och giltighetstid, och
   6. bevis om uppehållstillstånd.

14 §   Migrationsverket får meddela
   1. ytterligare föreskrifter om begränsningar av möjligheterna att lämna ut personuppgifter genom direktåtkomst, och
   2. föreskrifter om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att direktåtkomst till personuppgifter hos Migrationsverket ska kunna medges de myndigheter som anges i 19 § utlänningsdatalagen (2016:27). Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Migrationsverket har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller uppställda krav på behörighet och säkerhet.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

15 §   Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 12 § 1 utlänningsdatalagen (2016:27) får föras över till tredjeland endast om uppgifterna inte direkt pekar ut den registrerade.

Avskiljande

16 §   Migrationsverket får, efter att ha gett Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om avskiljande av personuppgifter som behandlas av utlandsmyndigheterna under Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlänningsdatalagen (2016:27).

Säkerhetsåtgärder

17 §   Migrationsverket får, efter att ha gett Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter som behandlas av utlandsmyndigheterna under Migrationsverkets personuppgiftsansvar enligt 9 § andra meningen utlänningsdatalagen (2016:27).

Övriga bestämmelser

18 §   Migrationsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av utlänningsdatalagen (2016:27) och denna förordning inom verkets ansvarsområde.

19 §   Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av utlänningsdatalagen (2016:27) och denna förordning inom myndighetens ansvarsområde.

20 §   Innan Migrationsverket eller Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten, ska myndigheten ge Integritetsskyddsmyndigheten tillfälle att yttra sig. Förordning (2020:1136).


Övergångsbestämmelser

2021:803
   1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift om att uppehållstillstånd har beviljats en enskild som övrig skyddsbehövande.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.