Upphovsrättsförordning (1993:1212)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1993:1212
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 1993-11-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1715
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna förordning finns föreskrifter i anslutning till lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Förordning (2014:883).

Framställning av exemplar inom arkiv och bibliotek

2 §   Med framställning av exemplar för kompletteringsändamål i 16 § första stycket 1 upphovsrättslagen avses fall när
   1. ett exemplar av ett verk är ofullständigt; om verket har kommit ut i delar avses dock endast fallet att den del som saknas inte kan köpas i handeln, eller
   2. exemplar av ett verk inte kan köpas i handeln och exemplarframställningen sker hos ett arkiv eller bibliotek som har rätt att få pliktexemplar av den aktuella produkttypen.

Första stycket gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.
Förordning (2014:883).

Användning av herrelösa verk

3 §   En användare som avses i 16 a § upphovsrättslagen ska till Patent- och registreringsverket lämna uppgifter om
   1. resultatet av den omsorgsfulla efterforskning som användaren har utfört och som har lett till att ett verk anses herrelöst enligt 16 b § upphovsrättslagen, samt
   2. användarens förfoganden med stöd av 16 a § samma lag.

Om ett verk enligt 16 b § andra stycket upphovsrättslagen inte längre anses herrelöst, ska den användare som har utfört den omsorgsfulla efterforskningen lämna uppgifter om detta, om rättsinnehavaren har gett sig till känna för den användaren.

En användare som lämnar uppgifter enligt första eller andra stycket ska även lämna kontaktuppgifter.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Patent- och registreringsverket ska utan dröjsmål vidarebefordra uppgifterna till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Verket får meddela föreskrifter om hur användarna ska lämna uppgifter. Förordning (2016:376).

Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionsnedsättning

4 §   När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 e § andra stycket upphovsrättslagen ska
   1. upphovsmannen underrättas, om det kan ske utan besvär,
   2. exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, och
   3. framställaren upprätta ett register över de exemplar som framställs.

Första stycket gäller även behöriga organ när dessa framställer exemplar av verk genom ljudupptagning eller överför exemplar av verk med stöd av 17 a § upphovsrättslagen.

Om exemplar överförs eller sprids till personer med funktionsnedsättning på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, ska det behöriga organet, biblioteket eller organisationen underrätta upphovsmannen även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär. Förordning (2018:1100).

4 a §   När ett behörigt organ som är etablerat i Sverige framställer, överför eller sprider exemplar med stöd av 17 a § upphovsrättslagen till personer med syn- eller annan läsnedsättning i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller till organ i en annan stat inom EES som i den staten är behöriga organ ska det upprätta och följa rutiner för att säkerställa att det
   1. överför och sprider exemplar endast till personer med syn- eller annan läsnedsättning eller behöriga organ,
   2. vidtar lämpliga åtgärder för att motverka otillåten användning av exemplaren,
   3. visar aktsamhet vid, och dokumenterar, sin hantering av verk och exemplar i tillgängligt format, och
   4. offentliggör och uppdaterar information om hur det uppfyller skyldigheterna i 1-3.

Det behöriga organet ska på begäran av ett annat behörigt organ, en rättighetshavare eller en person med syn- eller annan läsnedsättning på ett sätt som är tillgängligt lämna
   1. en förteckning över vilka verk det har exemplar av i tillgängligt format och de tillgängliga formaten, och
   2. namn och kontaktuppgifter till organ som är etablerade i en annan stat inom EES med vilka det utbytt exemplar i tillgängligt format.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.

Om det behöriga organet vill att dess kontaktuppgifter ska göras tillgängliga kan det lämna uppgifterna till Myndigheten för tillgängliga medier. Myndigheten ska vidarebefordra uppgifterna till Europeiska kommissionen.
Förordning (2018:1100).

Användning av verk som ingår i kulturarvsinstitutioners samlingar men som inte finns i handeln

4 b §   En användare som avses i 42 i § upphovsrättslagen eller en organisation som avses i 42 a § samma lag ska till Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter lämna uppgifter om
   1. verk som kan användas med stöd av en avtalslicens enligt 42 i § upphovsrättslagen,
   2. möjligheten för rättighetshavare att meddela förbud mot användning,
   3. vilka parter som ingått avtal, och
   4. var och på vilket sätt verk kan användas enligt ingångna avtal.

När verk används med stöd av 16 e § upphovsrättslagen ska användaren till Europeiska unionens byrå för immateriella rättigheter lämna uppgifter om vilka verk som används och rättighetshavares möjlighet att meddela förbud mot användningen.

Information enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket ska lämnas senast sex månader innan verk används. Information enligt första stycket 3 och 4 ska lämnas så snart det är möjligt.

Denna paragraf gäller även i fråga om prestationer som avses i 45, 46, 48, 48 b, 49 och 49 a §§ upphovsrättslagen.
Förordning (2022:1715).

Framställning av upptagningar för ljudradio- och televisionsutsändningar

5 §   När ett radio- eller televisionsföretag gör en upptagning med stöd av 26 e § 1 upphovsrättslagen eller en bestämmelse som hänvisar till den bestämmelsen gäller att upptagningen
   1. ska göras med företagets egen utrustning,
   2. får användas endast vid egna utsändningar ett fåtal gånger under begränsad tid varefter den, om inte något annat följer av 3, ska utplånas,
   3. får överlämnas endast till och bevaras endast i ett arkiv hos ett sådant företag som har tillstånd av regeringen enligt 4 kap. 3 § första stycket radio- och tv-lagen (2010:696); så får dock ske endast om upptagningen har dokumentariskt värde,
   4. får föras över på nytt underlag, varvid originalupptagningen ska utplånas, och
   5. får brukas för framställning av ett särskilt exemplar av upptagningen vilket ska användas för utsändning; efter utsändningen ska upptagningen på det särskilda exemplaret utplånas. Förordning (2014:883).

Talan om förbud mot kränkande återgivning

6 §   Rätt att föra talan enligt 51 § upphovsrättslagen har Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna, var och en för sitt område. Förordning (2014:883).


Övergångsbestämmelser

1993:1212

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994, då förordningen (1961:348) med tillämpningsbestämmelser till lagarna (1960:729 och 730) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och om rätt till fotografisk bild skall upphöra att gälla.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.