Tillkännagivande (2020:8) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:8
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2020-01-16
Upphävd: 2022-03-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vid tillämpningen av lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
   1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1828 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU vad gäller tröskelvärdena för offentlig upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,
   2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1829 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten samt för projekttävlingar,
   3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1827 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU vad gäller tröskelvärdet för koncessioner,
   4. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, i lydelsen enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1830 av den 30 oktober 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG vad gäller tröskelvärdena för upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten, och
   5. kommissionens meddelande (2019/C 370/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om      är    och tröskelvärdet
upphandlingen    tröskelvärdet  i kronor
avser      i euro  
1. varu- och     139 000 euro  1 427 377 kronor
tjänstekontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter, 2. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller
   3. varukontrakt som tilldelas av sådana myndigheter på försvarsområdet, om kontraktet avser de varor som förtecknas i tillkännagivandet (2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
4. varu- och     214 000 euro  2 197 545 kronor
tjänstekontrakt som tilldelas av upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter,
   5. projekttävlingar som anordnas av sådana myndigheter, eller 6. varukontrakt som tilldelas av centrala upphandlande myndigheter på försvarsområdet, om
kontraktet avser varor  
som inte förtecknas i tillkännagivandet av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
7. byggentreprenad-  5 350 000 euro  54 938 615 kronor
kontrakt  
8. tjänstekontrakt   750 000 euro  7 701 675 kronor
enligt bilaga 2 och bilaga 2 a till lagen
om offentlig upphandling  
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 2 §:

Om      är    och tröskelvärdet
upphandlingen    tröskelvärdet  i kronor
avser      i euro  
tjänstekontrakt    214 000 euro  2 197 545 kronor
byggentreprenadkontrakt  5 350 000 euro  54 938 615 kronor
Upphandling enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

Följande tröskelvärden gäller vi tillämpning av 5 kap. 1 §:

Om      är    och tröskelvärdet
upphandlingen    tröskelvärdet  i kronor
avser      i euro  
varu- och     428 000 euro  4 395 089 kronor
tjänstekontrakt samt
projekttävlingar  
byggentreprenadkontrakt  5 350 000 euro  54 938 615 kronor
tjänstekontrakt enligt   1 000 000 euro  10 268 900 kronor
bilaga 2 till lagen om upphandling inom
försörjningssektorerna  
Upphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 5 kap. 1 §:

5 350 000 euro         54 938 615 kronor
Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 1:

428 000 euro        4 395 089 kronor
Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av 3 kap. 1 § första stycket 2:

5 350 000 euro        54 938 615 kronor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.