Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2016:105) av ändringar i bihangen D och E till fördraget (2016:105) om internationell järnvägstrafik (COTIF)

artal
2016
utfardad
2016-02-18
utdrag
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:105
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2016-02-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag. De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska finns intagna som en bilaga till lagen.

Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras.

Regeringen tillkännager därför att artikel 2 c i bihang D och artikel 5bis.1 och 5bis.2 i bihang E till fördraget har följande lydelse med verkan från och med den 1 juli 2015.

Règles uniformes concernant les contrats d'utilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV, appendice D à la Convention)

Uniform Rules concerning Contracts of Use of Vehicles in International Rail Traffic (CUV, appendix D to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik (CUV, bihang D till fördraget)
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Article 2    Article 2    Artikel 2
Définitions    Definitions    Definitioner
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) « détenteur »   c) "keeper" means the   c) innehavare: 
désigne la personne   person or entity that,   den som i egenskap 
ou l'entité     being the owner of a   av ägare eller 
propriétaire du   vehicle or having the 
véhicule ou disposant   right to use it,   nyttjanderättshavare 
d'un droit de     exploits the vehicle   använder vagnen som 
disposition sur   as a means of     transportmedel;
celui-ci, qui     transport; 
exploite ledit véhicule à titre de
moyen de transport;     

Règles uniformes concernant le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international ferroviaire (CUI, appendice E à la Convention)

Uniform Rules concerning the Contract of Use of Infrastructure in International Rail Traffic (CUI, appendix E to the Convention)

Enhetliga rättsregler för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik (CUI, bihang E till fördraget)
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Titre II    Title II    Avdelning II
Contrat d'utilisation  Contract of Use    Nyttjandeavtal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Article 5bis    Article 5bis    Artikel 5bis
Droit non affecté  Law remaining     Rätt som förblir 
      unaffected    opåverkad
§ 1 Les dispositions
   § 1 The provisions   § 1 Bestämmelserna 
de l'article 5 tout   of Article 5 as well   i artikel 5, 
comme celles des   as those of Articles   liksom de i artikel 
articles 6, 7 et 22   6, 7 and 22 shall   6, 7 och 22 ska 
n'affectent pas les   not affect the     inte påverka de 
obligations que les   obligations which   skyldigheter som 
parties au contrat   the parties to the   parterna till 
d'utilisation de   contract of use of   nyttjandeavtalet 
l'infrastructure   infrastructure have   har enligt gällande 
sont tenues de     to meet under the   lagar och 
remplir conformément   laws and prescriptions   bestämmelser i den 
aux lois et     in force in the State   stat där 
prescriptions en   in which the     infrastrukturen är 
vigueur dans l'Etat   infrastructure is   belägen, vilket i 
dans lequel se situe   located including,   tillämpliga fall 
l'infrastructure,   where appropriate,   inkluderar 
y compris, le cas   the law of the     unionsrätten.
échéant, le droit de   European Union.
l'Union européenne.     
§ 2 Les dispositions
   § 2 The provisions of   § 2 Bestämmelserna 
des articles 8 et 9   Articles 8 and 9   i artikel 8 och 9 
n'affectent pas les   shall not affect the   ska inte påverka de 
obligations que les   obligations which the   skyldigheter som 
parties au contrat   parties to the     parterna till 
d'utilisation de   contract of use of   nyttjandeavtalet har 
l'infrastructure   infrastructure have   i en EU-medlemsstat 
sont tenues de     to meet in an EU   eller i en stat 
remplir dans un Etat   Member State or in a   där unionsrätten 
membre de l'UE ou   State where     tillämpas som en 
dans un Etat où la   legislation of the   följd av ett 
législation de     European Union     internationellt 
l'Union européenne   applies as a result   avtal med den 
s'applique par suite   of international   Europeiska unionen.
d'accords     agreements with the 
internationaux     European Union.
conclus avec l'Union
européenne.     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.