Till innehåll på sidan

Tillkännagivande (2016:104) av ändring i bihang B till fördraget (2016:104) om internationell järnvägstrafik (COTIF)

artal
2016
utfardad
2016-02-18
utdrag
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:104
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2016-02-18
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 har för Sveriges del trätt i kraft den 12 juni 2015. I 2 § lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik föreskrivs bl.a. att originaltexterna av bestämmelserna i bihang A för avtal om internationell transport av resande på järnväg, bihang B för avtal om internationell transport av gods på järnväg, bihang D för avtal om nyttjande av vagnar i internationell järnvägstrafik och bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik ska gälla som svensk lag. De franska och engelska originaltexterna och en översättning till svenska finns intagna som en bilaga till lagen.

Enligt 6 § lagen om internationell järnvägstrafik ska bindande ändringar av fördragets bihang A, B, D eller E som har beslutats av revisionsutskottet inom OTIF gälla i Sverige från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Enligt 14 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar ska sådana ändringar i internationella överenskommelser kungöras.

Regeringen tillkännager därför att artikel 6.7 i bihang B till fördraget har följande lydelse med verkan från och med den 1 maj 2016.

Titre II    Title II    Avdelning II
Conclusion et     Conclusion and     Ingående och 
exécution du     Performance of the   fullgörande av 
contrat de     Contract of     transportavtalet
transport    Carriage
Article 6    Article 6    Artikel 6
Contrat de transport  Contract of carriage  Transportavtal  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§ 7 En cas d'un
   § 7 In the case of   § 7 Om en 
transport empruntant   carriage which takes   transport passerar 
le territoire     place on the customs   genom Europeiska 
douanier de l´Union   territory of the   unionens tullområde, 
européenne ou le   European Union or   eller det område på 
territoire, sur   the territory on   vilket det gemensamma 
lequel est appliquée   which the common   transiterings-
la procédure de   transit procedure is   förfarandet tillämpas, 
transit commun,   applied, each     ska varje sändning 
chaque envoi doit   consignment must be   åtföljas av en 
être accompagné   accompanied by a   fraktsedel som 
d'une lettre de   consignment note   uppfyller kraven i 
voiture répondant   satisfying the     artikel 7.
aux exigen-ces de   requirements of 
l'article 7.    Article 7.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.