Till innehåll på sidan

Tillkännagivande ( 2016:1227) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2016:1227
Departement/myndighet: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2016-12-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Vid tillämpningen av 5 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement).

Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet

Kapitel 25:  Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och 
    cement
Kapitel 26:  Malm, slagg och aska
Kapitel 27:   Mineraliska bränslen, mineraloljor och 
    destillationsprodukter av dessa; bituminösa 
    ämnen; mineralvaxer
    utom:
    ex 27.10: särskilda motorbränslen
Kapitel 28:  Oorganiska kemikalier; organiska och 
    oorganiska föreningar av ädla metaller, av 
    sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva 
    grundämnen och av isotoper
    utom:
    ex 28.09: sprängämnen
    ex 28.13: sprängämnen
    ex 28.14: tårgas
    ex 28.28: sprängämnen
    ex 28.32: sprängämnen
    ex 28.39: sprängämnen
    ex 28.50: giftiga ämnen
    ex 28.51: giftiga ämnen
    ex 28.54: sprängämnen
Kapitel 29:   Organiska kemikalier
  utom:
    ex 29.03: sprängämnen
    ex 29.04: sprängämnen
    ex 29.07: sprängämnen
    ex 29.08: sprängämnen
    ex 29.11: sprängämnen
    ex 29.12: sprängämnen
    ex 29.13: giftiga ämnen
    ex 29.14: giftiga ämnen
    ex 29.15: giftiga ämnen
    ex 29.21: giftiga ämnen
    ex 29.22: giftiga ämnen
    ex 29.23: giftiga ämnen
    ex 29.26: sprängämnen
    ex 29.27: giftiga ämnen
    ex 29.29: sprängämnen
Kapitel 30:   Farmaceutiska produkter
Kapitel 31:  Gödselmedel
Kapitel 32:  Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror 
    och garvsyraderivat; pigment och andra 
    färgämnen; lacker och andra målningsfärger; 
    kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; 
    tryckfärger, bläck och tusch
Kapitel 33:  Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, 
    skönhets- och kroppsvårdsmedel
Kapitel 34:  Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, 
    tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, 
    beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och 
    liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. 
    dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips
Kapitel 35:  Proteiner; modifierad stärkelse; lim och 
    klister; enzymer
Kapitel 37:   Varor för foto- eller kinobruk
Kapitel 38:   Diverse kemiska produkter
    utom:
    ex 38.19: giftiga ämnen
Kapitel 39:  Plaster och plastvaror
    utom:
    ex 39.03: sprängämnen
Kapitel 40:  Gummi och gummivaror
    utom:
    ex 40.11: skottsäkra däck
Kapitel 41:  Oberedda hudar och skinn samt läder
Kapitel 42:  Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, 
    handväskor och liknande artiklar; varor av 
    tarmar
Kapitel 43:  Pälsskinn och konstgjord päls; varor av 
    dessa material
Kapitel 44:  Trä och varor av trä; träkol
Kapitel 45:  Kork och varor av kork
Kapitel 46:  Varor av halm, esparto eller andra 
    flätningsmaterial; korgmakeriarbeten
Kapitel 47:  Massa av ved eller andra fibrösa 
    cellulosahaltiga material; avfall och 
    förbrukade varor av papper eller papp
Kapitel 48:  Papper och papp; varor av pappersmassa, papper 
    eller papp
Kapitel 49:  Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra 
    produkter från den grafiska industrin
Kapitel 65:  Huvudbonader och delar till huvudbonader
Kapitel 66:  Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, 
    sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till 
    sådana artiklar
Kapitel 67:  Bearbetade fjädrar och dun samt varor 
    tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda 
    blommor; varor av människohår
Kapitel 68:  Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer 
    eller liknande material
Kapitel 69:  Keramiska produkter
Kapitel 70:  Glas och glasvaror
Kapitel 71:  Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och 
    halvädelstenar, ädla metaller och metaller med 
    plätering av ädel metall samt varor av sådana 
    produkter; bijouterivaror
Kapitel 73:  Gjutjärn, järn och stål
Kapitel 74:  Koppar
Kapitel 75:  Nickel
Kapitel 76:  Aluminium
Kapitel 77:  Magnesium och beryllium
Kapitel 78:  Bly
Kapitel 79:  Zink
Kapitel 80:  Tenn
Kapitel 81:  Andra oädla metaller
Kapitel 82:  Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar 
    av oädel metall
    utom:
    ex 82.05: verktyg
    ex 82.07: verktyg, delar
Kapitel 83:  Diverse varor av oädel metall
Kapitel 84:  Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska 
    redskap
  utom:
    ex 84.06: motorer
    ex 84.08: övriga motorer
    ex 84.45: maskiner
    ex 84.53: datorer
    ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53
    ex 84.59: kärnreaktorer
Kapitel 85:  Elektriska maskiner och apparater, delar till 
sådana varor

    utom:
    ex 85.13: teleutrustning
    ex 85.15: transmissionsapparater
Kapitel 86:  Lok och annan rullande järnvägs- och 
    spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; 
    stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt 
    delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet 
    elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av 
    alla slag
    utom:
    ex 86.02: pansarlok, elektriska
    ex 86.03: övriga pansarlok
    ex 86.05: pansarvagnar
    ex 86.06: underhålls- och servicevagnar
    ex 86.07: vagnar
Kapitel 87:  Fordon, andra än rullande järnvägs- eller 
    spårvägsmateriel
samt delar och tillbehör till fordon

    utom:
    ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon
    ex 87.01: traktorer
    ex 87.02: militära fordon
    ex 87.03: bärgningsbilar
    ex 87.09: motorcyklar
    ex 87.14: släpfordon
Kapitel 89:  Fartyg och annan flytande materiel
    utom:
    ex 89.01A: krigsfartyg
Kapitel 90:  Optiska instrument och apparater, foto- och 
    kinoapparater, instrument och apparater för mätning 
    eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument 
    och apparater
    utom:
    ex 90.05: kikare
    ex 90.13: diverse instrument, laser
    ex 90.14: avståndsmätare
    ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument
    ex 90.11: mikroskop
    ex 90.17: medicinska instrument
    ex 90.18: redskap för sjukgymnastik
    ex 90.19: ortopediska redskap
    ex 90.20: röntgenapparater
Kapitel 91:  Ur och delar till ur
Kapitel 92:  Musikinstrument; apparater för inspelning 
    och återgivning av ljud, apparater för inspelning 
    och återgivning av bilder och ljud för television 
    samt delar och tillbehör till sådana apparater
Kapitel 94:  Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar 
    till sängar, kuddar och liknande stoppade 
    inredningsartiklar
    utom:
    ex 94.01A: flygplanssäten
Kapitel 95:  Varor och produkter av utskärnings- eller 
    pressmaterial
Kapitel 96:  Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll
Kapitel 98:  Diverse artiklar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.