Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:1585
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2014-12-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:870
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde. Förordning (2017:304).

2 §   Myndigheten ska särskilt
   1. verka för ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas,
   2. verka för att kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet tas till vara samt bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande,
   3. följa och stödja det regionala kulturmiljöarbetet,
   4. främja utveckling och samarbete på museiområdet,
   5. följa upp och utvärdera styrmedel och arbetssätt inom sitt verksamhetsområde och vid behov föreslå åtgärder för utveckling av detta,
   6. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor, och samla in och förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde,
   7. främja kunskapsförsörjning och metodutveckling samt bedriva informations- och rådgivningsverksamhet inom sitt verksamhetsområde,
   8. erbjuda teknik och metodstöd till museer,
   9. förvalta nationella databaser för kulturhistorisk information, och
   10. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. Förordning (2017:304).

3 §   Myndigheten får även tillhandahålla varor och åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra tjänster inom sitt verksamhetsområde.

4 §   Myndigheten ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera det till Naturvårdsverket. Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs.

5 §   Myndigheten har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för funktionshindersfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde.

Myndigheten ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga parter.

6 §   Riksantikvarieämbetet ska för myndigheter och andra som förvaltar kulturarv tillhandahålla vissa museitjänster som förvaring och förebyggande föremålsvård.

7 §   Vid myndigheten ska det finnas ett centrum för utveckling av kulturarvsarbetet. Förordning (2017:304).

8 §   Myndigheten ska samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet. Förordning (2017:304).

9 §   Myndigheten ska ha ett specialbibliotek för forskning och utveckling inom områdena kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik.

Myndigheten förvaltar Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens arkiv från tiden före den 1 juli 1975 och dess bibliotek. Förordning (2017:304).

10 §   Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och rapportera det till Statens kulturråd.
Myndigheterna ska samråda om vilken rapportering som behövs. Förordning (2017:304).

Samverkan

11 §   Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska omfatta det civila samhällets organisationer.
Förordning (2017:304).

Ledning

12 §   Myndigheten leds av en myndighetschef. Förordning (2017:304).

Överantikvarien är riksantikvariens ställföreträdare.

13 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2020:870).

Anställningar och uppdrag

14 §   Riksantikvarien är myndighetschef. Förordning (2017:304).

15 §   Överantikvarien anställs genom beslut av regeringen.
Förordning (2017:304).

Personalansvarsnämnd

16 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.
Förordning (2017:304).

Tillämplighet av vissa förordningar

17 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2017:304).

Avgifter

18 §   När myndigheten utför de uppgifter som anges i 2 § 7 och 9 får den ta ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2017:304).

19 §   För verksamhet som anges i 3 och 6 §§ ska myndigheten ta ut avgifter som motsvarar full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
Förordning (2017:304).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.