Skattebrottsdataförordning (2017:458)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2017:458
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2017-05-24
Upphävd: 2019-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1877
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns kompletterande bestämmelser om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av skattebrottsdatalagen (2017:452). De uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

2 §   När Skatteverket planerar nya it-system av större omfattning eller nya it-system som kan innebära särskilda risker för intrång i den personliga integriteten, ska myndigheten samråda med Datainspektionen i god tid innan ett beslut i frågan fattas. Detsamma ska gälla när Skatteverket genomför betydande förändringar i sådana system.

Vid bedömningen av risken för intrång i den personliga integriteten ska särskild vikt läggas vid om känsliga personuppgifter kommer att behandlas.

Tillgången till personuppgifter

Behörigheter

3 §   Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om tillgången till personuppgifter för personer som är verksamma inom myndighetens brottsbekämpande verksamhet. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet.

4 §   Skatteverket ansvarar för att det inom myndigheten finns rutiner för tilldelning, förändring, borttagning och regelbunden uppföljning av behörigheter för åtkomst till personuppgifter.

Sökning

5 §   Vid sökning enligt 3 kap. 6 § skattebrottsdatalagen (2017:452) får uppgifter som visar att den sökta personen tidigare har varit misstänkt för ett visst brott inte tas fram om en domstol, genom ett avgörande som har fått laga kraft, har ogillat åtalet, meddelat frikännande dom eller avskrivit målet sedan åtalet lagts ned.

Skatteverket får meddela föreskrifter om begränsning av tillgången till sådana uppgifter som avses i 3 kap. 6 § första stycket skattebrottsdatalagen. Särskild hänsyn ska då tas till den enskildes rätt till skydd mot intrång i den personliga integriteten. Tillgången till personuppgifter om tidigare misstankar om brott ska särskilt begränsas.

6 §   Skatteverket ska löpande föra en förteckning över de tjänstemän vid myndigheten som utför uppgifter enligt 3 kap. 7 § andra stycket skattebrottsdatalagen (2017:452).

7 §   Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om under vilka förutsättningar sökning enligt 3 kap. 7 § första stycket 2 skattebrottsdatalagen (2017:452) får ske.

Utlämnande av uppgifter

8 §   Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en konkursutredning, får uppgiften lämnas till konkursförvaltaren.

Elektroniskt utlämnande av personuppgifter

9 §   Begränsningen i 2 kap. 15 § första stycket skattebrottsdatalagen (2017:452) gäller inte för de myndigheter som får ha direktåtkomst enligt 3 kap. 8 § samma lag i fråga om personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga.

10 §   Om det inte är olämpligt, får fler personuppgifter än vad som anges i 2 kap. 15 § första stycket skattebrottsdatalagen (2017:452) lämnas ut på medium för automatiserad behandling till
   1. Justitiekanslern,
   2. Brottsförebyggande rådet,
   3. Försäkringskassan,
   4. Kronofogdemyndigheten,
   5. en konkursförvaltare, och
   6. en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde eller den som kan jämställas med en sådan.

Uppgifter får inte lämnas ut på medium för automatiserad behandling om det kan antas att ett utlämnande skulle medföra att uppgiften kan komma att behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).

11 §   Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vad som krävs i fråga om behörighet och säkerhet för att myndigheten ska kunna medge direktåtkomst till uppgifter för de myndigheter som anges i 3 kap. 8 § skattebrottsdatalagen (2017:452).

Direktåtkomst till uppgifterna får inte medges innan Skatteverket har försäkrat sig om att den mottagande myndigheten uppfyller kraven på behörighet och säkerhet.

Bevarande och gallring

Digital arkivering

12 §   När Skatteverket arkiverar uppgifter och handlingar digitalt ska de arkiverade uppgifterna och handlingarna avskiljas från myndighetens brottsbekämpande verksamhet. Åtkomsten till arkiverade uppgifter och handlingar ska begränsas till särskilt angivna tjänstemän.

Skatteverket får, efter att ha gett Riksarkivet tillfälle att yttra sig, meddela närmare föreskrifter om digital arkivering.

Bevarande och gallring av uppgifter

13 §   I 14 och 15 §§ föreskrivs att vissa kategorier av uppgifter i avslutade förundersökningar får behandlas i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 § skattebrottsdatalagen (2017:452). Detsamma gäller uppgifter i andra utredningar som handläggs enligt bestämmelser i 23 kap. rättegångsbalken.

När uppgifter behandlas enligt 14 och 15 §§ får, utöver vad som sägs i de bestämmelserna, följande uppgifter behandlas:
   1. ärendenummer och liknande referensuppgifter,
   2. brottskoder, och
   3. uppgifter om omständigheterna kring brottet.

14 §   Uppgifter om en dömd person i en förundersökning som har lett till fällande dom får behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 § första stycket skattebrottsdatalagen (2017:452), om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig för att finna samband mellan olika brott eller mellan tänkbara gärningsmän.

Uppgifterna ska dock gallras senast i samband med att uppgifterna om den dömde gallras ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister.

15 §   Uppgifter om en person som har varit misstänkt i en förundersökning som har lagts ned eller avslutats på annat sätt än genom åtal får i ett enskilt fall behandlas efter utgången av den tid som anges i 4 kap. 6 § andra stycket skattebrottsdatalagen (2017:452), om behandlingen är nödvändig för att personen ska kunna lagföras.

Uppgifterna ska dock gallras senast då åtal inte längre får väckas för brottet eller senast sjuttio år från den dag då brottet begicks i fall som avses i 35 kap. 2 § första stycket brottsbalken.

Undantag från gallring

16 §   Riksarkivet får, efter att ha gett Skatteverket tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om att uppgifter som ska gallras enligt 4 kap. 3 § första stycket eller 4 kap. 8 § skattebrottsdatalagen (2017:452), får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Övriga bestämmelser

17 §   Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av skattebrottsdatalagen (2017:452) och denna förordning.

18 §   Innan Skatteverket meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning, ska myndigheten ge Datainspektionen tillfälle att yttra sig i frågor som berör särskilda risker för intrång i den personliga integriteten.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.