Förordning (2007:1068) med instruktion för Överklagandenämnden för etikprövning

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2007:1068
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:44
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Uppgifter

1 §   I 31 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att Överklagandenämnden för etikprövning
   - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 36 § samma lag,
   - prövar ärenden som Etikprövningsmyndigheten har lämnat över enligt 29 § samma lag,
   - utövar tillsyn enligt 34 och 35 §§ samma lag,
   - prövar överklaganden av sådana beslut av Etikprövningsmyndigheten som anges i 7 § lagen (2021:603) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordningar om medicintekniska produkter, och
   - prövar vissa frågor enligt biobankslagen (2023:38).
Förordning (2023:44).

Ledning

2 §   Överklagandenämnden för etikprövning leds av en nämnd. Förordning (2018:1882).

3 §   I 32 och 33 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om nämndens sammansättning och när nämnden är beslutför.

Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden.

Vetenskapsrådet ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens.

Organisation

4 §   Ordföranden utser en eller flera av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare i nämnden för en bestämd tid.

En vetenskaplig sekreterare ska förbereda ärenden inför nämndens sammanträden och bistå med vetenskaplig kompetens.
Förordning (2019:1154).

5 §   Vetenskapsrådet upplåter lokaler och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för etikprövning.
Förordning (2018:1882).

Ärendenas handläggning

6 §   Ärendena avgörs efter föredragning. En vetenskaplig sekreterare är föredragande i nämnden. Även personal vid Vetenskapsrådet som utför uppgifter som anges i 5 § får vara föredragande i nämnden. Förordning (2019:1154).

7 §   När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

8 §   I 33 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns bestämmelser om att ordföranden får lämna över vissa uppgifter till en föredragande i nämnden. Ett sådant överlämnande ska ske i särskilt beslut.

Årlig redogörelse

9 §   Överklagandenämnden för etikprövning ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret.
Förordning (2022:51).

Tillämpligheten av vissa förordningar

10 §   Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning. Förordning (2022:51).

Undantag från myndighetsförordningen

11 §   Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för etikprövning:

5 § om delegering,

14 § om nämndens sammansättning,

15 och 16 §§ om beslutsförhet, och

27 § om rätt att företräda staten vid domstol.
Förordning (2022:51).

12 §   Har upphävts genom förordning (2019:1154).

13 §   Har betecknats 9 § genom förordning (2019:1154).


Övergångsbestämmelser

2022:51

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2022 i fråga om 1 § och i övrigt den 1 mars 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.