Produktsäkerhetsförordning (2004:469)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2004:469
Departement/myndighet: Finansdepartementet KO
Utfärdad: 2004-05-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:471
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning har samma syfte som produktsäkerhetslagen (2004:451) och genomför tillsammans med lagen Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 596/2009.
Förordning (2012:471).

2 §   Denna förordning ska tillämpas på varor och tjänster som avses i 2 § produktsäkerhetslagen (2004:451), med undantag för varor som avses i 3 § samma lag.

Bestämmelserna i 9, 10, 13 och 14 §§ ska inte tillämpas på varor och tjänster i den utsträckning som det i någon annan författning eller i en EU-förordning finns bestämmelser som reglerar samma fråga och har samma syfte.

Begrepp som används i denna förordning har samma betydelse som i produktsäkerhetslagen. Förordning (2012:471).

Tillsynsmyndigheter

3 §   Konsumentverket skall se till att bestämmelserna i produktsäkerhetslagen (2004:451) samt föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen efterlevs.

En statlig myndighet som enligt någon annan författning har tillsyn över efterlevnaden av särskilda bestämmelser om produktsäkerhet i fråga om vissa varor, tjänster eller risker är dock tillsynsmyndighet även enligt produktsäkerhetslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Offentliggörande av Europastandarder

4 §   Konsumentverket skall offentliggöra hänvisningar till svenska standarder som överför sådana Europastandarder som avses i 11 § produktsäkerhetslagen (2004:451).

Säkerhetsinformation

5 §   Säkerhetsinformation enligt 13 § produktsäkerhetslagen (2004:451) skall lämnas
   1. genom märkning på varan eller den egendom som tjänsten avser eller i bruksanvisning som följer med varan eller egendomen,
   2. i annan form på säljstället,
   3. i annonser eller andra framställningar som näringsidkaren använder vid marknadsföringen, eller
   4. i viss form till konsumenter som begär det.

Bevarande av dokumentation

6 §   Distributörer skall bevara sådan dokumentation som avses 21 § andra stycket 2 produktsäkerhetslagen (2004:451) i fem år från utgången av det räkenskapsår då varan förvärvades.

Samarbete mellan näringsidkare och tillsynsmyndighet

7 §   Tillsynsmyndigheter enligt 3 § får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för det samarbete mellan näringsidkare och tillsynsmyndigheten som avses i 22 § produktsäkerhetslagen (2004:451) när det gäller sådana varor, tjänster eller risker som myndigheten har tillsyn över.

Underrättelse om farliga varor och tjänster

8 §   En sådan underrättelse som avses i 23 § produktsäkerhetslagen (2004:451) skall göras skriftligen.

Underrättelsen skall innehålla
   1. uppgifter som gör det möjligt att identifiera den farliga varan, varupartiet eller tjänsten,
   2. en fullständig beskrivning av den risk som är förknippad med den farliga varan eller tjänsten,
   3. alla tillgängliga uppgifter som kan behövas för att varan eller tjänsten skall kunna spåras, och
   4. en beskrivning av de åtgärder som har vidtagits för att förebygga risker för konsumenter.

Tillsynsmyndigheter enligt 3 § får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en underrättelse skall innehålla i fråga om sådana varor, tjänster eller risker som myndigheten har tillsyn över. Myndigheten får även meddela föreskrifter om förfarandet för underrättelse.

Tillsyn

9 §   En tillsynsmyndighet enligt 3 § skall inom sitt tillsynsområde
   1. upprätta, genomföra och följa upp program för sin tillsyn över olika typer av varor, tjänster och risker,
   2. följa upp vetenskapligt och tekniskt kunnande i frågor som rör produktsäkerhet, och
   3. regelbundet utvärdera och se över sin tillsynsverksamhet.

10 §   En tillsynsmyndighet skall
   1. ta emot och följa upp klagomål som rör produktsäkerhet, och
   2. informera allmänheten om sin tillsynsverksamhet.

Kostnader för provtagning och undersökning av prover

11 §   En näringsidkare som skall tillhandahålla varuprover och liknande enligt 26 § produktsäkerhetslagen (2004:451) skall ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prover, om varan vid undersökning visar sig vara farlig.

Betalning av sanktionsavgift

12 §   En sanktionsavgift enligt 37 § produktsäkerhetslagen (2004:451) som har fastställts genom lagakraftvunnen dom skall betalas till Kammarkollegiet.

Genomförande av beslut av Europeiska kommissionen

13 §   Om Europeiska kommissionen med stöd av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän produktsäkerhet har beslutat om åtgärder mot specifika och individuellt identifierade varor eller partier av varor som medför allvarlig risk, ska tillsynsmyndigheten genomföra kommissionens beslut genom förelägganden eller förbud.

Kommissionens beslut ska vara genomfört inom 20 dagar från att det fattades, om inte någon annan tidsfrist anges i beslutet.
Förordning (2012:471).

14 §   Tillsynsmyndigheten ska bereda berörda näringsidkare tillfälle att inom en månad yttra sig över de åtgärder som har vidtagits enligt 13 §. Tillsynsmyndigheten ska snarast underrätta Europeiska kommissionen om de yttranden som har kommit in. Förordning (2012:471).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.