Militärt järnvägsreglemente (1960:385)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1960:385
Departement/myndighet: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1960-06-03
Upphävd: 1993-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:300
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Militärtransporter
   1. Med militärtransport avses i detta reglemente sådan transport å järnväg av resande eller gods, som utföres för krigsmakten.
   2. Militärtransporter indelas i förbandstransporter, tjänsteresor och militärgodstransporter.
   3. Med förbandstransport förstås transport av förband i samband med militär operation eller övning. Såsom tjänsteresa betecknas annan transport av personal. Med militärgodstransport avses sådan transport av materiel, förnödenheter eller annat gods samt levande djur, som icke sker i form av förbandstransport.

2 §   Rätt att beställa och skyldighet att utföra militärtransport

Rätt att beställa militärtransport tillkommer överbefälhavaren samt, efter dennes bestämmande, annan myndighet inom krigsmakten.

Det åligger innehavare av järnväg att utföra sålunda beställd transport.

3 §   Materiel och anordningar för militärtransporter
   1. Vid järnväg skola finnas slutna godsvagnar utrustade med fasta anordningar för olika slag av militärtransporter i den omfattning chefen för försvarsstaben i samråd med järnvägsstyrelsen föreskriver.
   2. Vid järnväg skola tillika finnas truppvagnsinredningar, hästvagnsutrustningar och lastningsanordningar till myckenhet och utförande svarande mot behovet vid militärtransporter under krigs- eller beredskapstillstånd.

Särskilda anordningar för i- och urlastning samt transport av militära specialfordon tillhandahållas vid behov av militär myndighet.
   3. Det åligger innehavare av järnväg att i enlighet med planer, som fastställas av chefen för försvarsstaben i samråd med järnvägsstyrelsen, inreda och utrusta sjukhuståg och sjuktransporträlsbussar ävensom vagnar för järnvägsluftvärn, järnvägsbataljoner och rörliga tvättanstalter.

4 §   Ansvarighet
   1. För förlust eller minskning av eller skada å materiel, förnödenheter eller annat gods samt levande djur, som medföras i förbandstransport, är innehavaren av järnvägen ansvarig endast om vållande till förlusten, minskningen eller skadan ligger järnvägen till last.
   2. För skada å egendom, som i samband med förbandstransport uppkommit genom den militära personalens åtgöranden, är vederbörande militära myndighet ansvarig gentemot järnvägen. Detsamma gäller vid sådan tjänsteresa, som sker under befäl.

5 §   Ordningshållning

Det åligger myndighet, som beställt militärtransport, att i samverkan med järnvägens innehavare vidtaga erforderliga åtgärder för upprätthållande av ordning under transporten.

6 §   Betalning av militärtransporter
   1. Avgift för militärtransport utgår enligt grunder, som fastställas i särskild ordning.
   2. Innehavare av järnväg, som på begäran av myndighet inom krigsmakten ändrat fast vagnsinredning eller utfört särskilda anordningar på linje eller vid station, äger av myndigheten uppbära särskild ersättning för de kostnader åtgärden föranleder.
   3. Militär personal, som avdelats för bevakning av järnväg eller för annan järnvägstjänst, befordras jämte utrustning och förnödenheter utan avgift under utövningen av sådan tjänst.

7 §   Krigsförberedelser

Järnvägsstyrelsen skall i samråd med chefen för försvarsstaben redan i fredstid planlägga utförandet av militärtransporter under krigs- och beredskapstillstånd vid statens järnvägar samt meddela anvisningar för och övervaka de förberedelser, som i detta hänseende ankomma på enskilda järnvägar. Innehavare av enskild järnväg skall på anfordran lämna järnvägsstyrelsen erforderliga uppgifter om järnvägens anläggningar, materiel, personal och organisation.

8 §   Särskilda föreskrifter att gälla under krigs- eller beredskapstillstånd
   1. Under krigs- och beredskapstillstånd har järnvägsstyrelsen att utöva den ledning av trafiken å samtliga järnvägar i riket, vilken erfordras för genomförandet av militärtransporter.
   2. Under krigs- och beredskapstillstånd skola militärtransporter hava företräde framför annan trafik enligt de föreskrifter, som härom meddelas av Kungl. Maj:t eller myndighet som Kungl. Maj:t bestämmer.
   3. Under krigstillstånd må järnvägsstyrelsen ej fatta beslut i fråga av väsentlig betydelse i militärt hänseende med mindre avdelningschefen vid försvarsstabens kommunikationsavdelning är närvarande eller hans mening inhämtats.
   4. Har krigstillstånd inträtt och finnes därvid att bestämmelse, som Kungl. Maj:t utfärdat rörande järnvägsväsendet i fred, kan medföra hinder för tillgodoseende av det militära transportbehovet, äger järnvägsstyrelsen, om förhållandena icke medgiva att framställning göres till Kungl. Maj:t, utan hinder av bestämmelsen meddela föreskrifter av annat innehåll. Sådana föreskrifter skola genast anmälas för Kungl. Maj:t.

9 §   Tillämpningsföreskrifter

Överbefälhavaren och järnvägsstyrelsen äga att i samråd och i förekommande fall efter hörande av vederbörande järnvägsinnehavare meddela närmare föreskrifter angående tillämpningen av detta reglemente.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.