Livsmedelsförordning (2006:813)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2006:813
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2006-06-08
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:203
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till livsmedelslagen (2006:804). De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen.

EU-bestämmelser

2 §   De EU-rättsliga grundförordningar som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar anges i ett tillkännagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser som livsmedelslagen kompletterar.

Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som behövs som komplettering till EU-bestämmelserna.
Förordning (2019:704).

Dricksvatten i privathushåll

3 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedelslagen (2006:804) skall tillämpas på dricksvatten i privathushåll.

Information om dricksvatten till allmänheten

3 a §   Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska vidta lämpliga åtgärder för att allmänheten ska få den information som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 av den 16 december 2020 om kvaliteten på dricksvatten, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2024:133).

3 b §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska tillhandhålla information till allmänheten och lämna information till den som försörjs med dricksvatten. Föreskrifterna får endast avse information som behövs för att
   1. tillgodose konsumentintresset, och
   2. uppfylla kraven i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184, i den ursprungliga lydelsen. Förordning (2024:133).

Behandling av livsmedel med joniserande strålning

4 §   Livsmedel får inte behandlas med joniserande strålning.
Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung får dock på de villkor som Livsmedelsverket föreskriver behandlas med sådan strålning.

Ett livsmedel som har behandlats med joniserande strålning får föras in eller släppas ut på marknaden i landet endast om behandlingen är tillåten här. Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om ytterligare villkor för införsel av livsmedel från ett land som är medlem i Europeiska unionen.

Livsmedelsverket skall tillhandahålla Tullverket en förteckning över
   1. slag av livsmedel som bestrålas utomlands,
   2. länder där livsmedel bestrålas eller kan antas bestrålas.

Föreskrifter om förbud och villkor för handhavande m.m.

5 §   Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa får Livsmedelsverket meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut om
   1. förbud mot eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, och
   2. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon.
Förordning (2021:653).

6 §   Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får Livsmedelsverket meddela föreskrifter om livsmedels beskaffenhet och beteckning eller om användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel. Förordning (2011:875).

6 a §   Har upphävts genom förordning (2021:653).

6 b §   Har upphävts genom förordning (2018:1542).

Föreskrifter om märkning och presentation

7 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel eller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Förordning (2021:653).

Personalhygien

8 §   Om det behövs av livsmedelshygieniska skäl skall den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet på uppmaning av kontrollmyndigheten genomgå läkarundersökning. Sådan undersökning bekostas av myndigheten om den inte skall ersättas enligt smittskyddslagen (2004:168).

9 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för den som ska syssla med livsmedelsverksamhet att genom läkarintyg visa att han eller hon är fri från sjukdom eller smitta som genom livsmedel kan överföras på människor.

Läkarintyget ska utfärdas enligt formulär som Livsmedelsverket fastställer efter samråd med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.
Förordning (2015:161).

10 §   Livsmedelsverket får efter samråd med Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning eller annan hälsokontroll.

Livsmedelsföretagaren ska besluta om och bekosta hälsokontrollen. Förordning (2015:161).

11 §   Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om personalhygien. Om föreskrifterna avser hälsokontroll av personal, ska verket samråda med Folkhälsomyndigheten.
Förordning (2015:161).

Livsmedelsanläggningar

12 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i en anläggning som godkänts av behörig kontrollmyndighet.
Livsmedelsverket får vidare meddela föreskrifter om vad som skall krävas för ett sådant godkännande samt under vilka förutsättningar godkännandet får återkallas.

13 §   Har upphävts genom förordning (2021:181).

14 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om anpassning av och undantag från kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung.

15 §   Livsmedelsverket, länsstyrelsen, försvarsinspektören för hälsa och miljö och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska föra uppdaterade förteckningar över de godkända och registrerade anläggningar som respektive myndighet kontrollerar.
Förordning (2019:704).

Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse

16 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om försiktighetsmått i syfte att förebygga och avhjälpa skadeverkningarna av sabotage eller annan skadegörelse som kan påverka Sveriges livsmedelsförsörjning.

Undantag från förbud mot att släppa ut livsmedel på marknaden

17 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet i 10 § livsmedelslagen (2006:804) mot att släppa ut livsmedel på marknaden.

17 a §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från förbudet mot utsläppande på marknaden av vissa livsmedel i enlighet med artiklarna 7.6 och 7.7 i kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 av den 19 december 2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel. Förordning (2021:653).

17 b §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från fastställda gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på livsmedel i enlighet med artikel 18.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

Livsmedelsverket ska i enlighet med vad som framgår av artikel 18.4 i samma förordning underrätta övriga medlemsstater, Europeiska kommissionen och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet om sådana föreskrifter om undantag. Förordning (2023:7).

Handläggning av ärenden om tillstånd

17 c §   Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst krav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning av dokumentet till svenska. Förordning (2023:7).

17 d §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i ärenden om godkännande eller tillstånd. Förordning (2023:7).

Behöriga myndigheter

18 §   Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar, om inte annat följer av 15 eller 23-26 §§ eller regeringen beslutat något annat.
Förordning (2019:704).

18 a §   Livsmedelsverket ska inom ramen för ett nationellt eller ett unionsrättsligt kontrollprogram utföra de stickprovsundersökningar som behövs för att övervaka förekomsten av bekämpningsmedelsrester, restsubstanser och andra ämnen samt salmonella i livsmedel.
Förordning (2021:333).

19 §   Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den 11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000. Förordning (2014:1429).

20 §   Livsmedelsverket ska ha de uppgifter som en medlemsstat har när det gäller samrådsförfarandet enligt artikel 4, ansöknings- och anmälningsförfarandena enligt artiklarna 10-11 och 15-19 samt de kompletterande bestämmelserna om förfarandena enligt artiklarna 21-23 och 25 i Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den 25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001.

Livsmedelsverket ska även utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/456 av den 19 mars 2018 om stegen i samrådsförfarandet för fastställande av status som nytt livsmedel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel.
Förordning (2020:123).

20 a §   Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artiklarna 6-9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG. När det gäller ansökningar om gränsvärden för sådana växtskyddsmedel där det verksamma ämne som ingår ännu inte är godkänt på gemenskapsnivå, ska uppgifterna utföras efter samråd med Kemikalieinspektionen.

Livsmedelsverket är även nationell myndighet och kontaktpunkt enligt artikel 38 i samma förordning. Förordning (2009:1266).

20 b §   Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 5 i kommissionens förordning (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap i plast av polyamid och melamin vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Folkrepubliken Kina och den särskilda administrativa regionen Hongkong i Folkrepubliken Kina. Förordning (2011:875).

20 c §   Livsmedelsverket får anta nationella åtgärder för att genomföra pilotprojekt i enlighet med artikel 18.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).
Förordning (2021:181).

21 §   Livsmedelsverket skall samråda med Statens jordbruksverk innan tillstånd till avlivning eller slakt ges enligt kapitel VI, avsnitt II eller punkten 3, avsnitt III i bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004.
Förordning (2007:490).

21 a §   Livsmedelsverket får medge undantag när det gäller handelsnormerna för ägg i enlighet med artikel 8.2 och artikel 10.1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/2465 av den 17 augusti 2023 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller handelsnormerna för ägg och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 589/2008. Livsmedelsverket ska även utföra den uppgift som en medlemsstat har när det gäller informationsskyldighet enligt artikel 10.2 i samma förordning. Förordning (2024:5).

22 §   Livsmedelsverket skall utföra de inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

22 a §   Statens veterinärmedicinska anstalt ska utföra den uppgift som en medlemsstat har enligt artikel 3.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött. Förordning (2019:704).

23 §   Om inget annat följer av andra och tredje styckena är följande myndigheter behöriga att pröva frågor om godkännande av anläggningar eller att registrera anläggningar eller verksamheter.

Typ av anläggning eller verksamhet  Prövningsmyndighet
1. Anläggningar som ska godkännas enligt artikel 4 i förordning
(EG) nr 853/2004            Livsmedelsverket
2. Livsmedelsanläggningar i järnvägsvagnar, luftfartyg och fabriksfartyg samt kyltankbåtar
för fisk              Livsmedelsverket
3. Tillverkningsanläggningar för spritdrycker, vin, aromatiserade viner, aromatiserade drycker baserade på vin och aromatiserade
drinkar baserade på vinprodukter    Livsmedelsverket
4. Livsmedelsanläggningar som drivs av det detaljhandelsbolag som avses i 5 kap. 2 § alkohollagen
(2010:1622)               Livsmedelsverket
5. Anläggningar för behandling av livsmedel med joniserande
strålning              Livsmedelsverket
6. Skeppshandelslager, tullager och anläggningar inom frizon i vilka det förvaras livsmedel som från veterinärsynpunkt inte
är godkända för fri omsättning     Livsmedelsverket
7. Anläggningar för dricksvatten-
försörjning               En kommunal nämnd 
                    som avses i 
                    livsmedelslagen 
                    (2006:804)
8. Anläggningar för tillverkning av snus, snusliknande produkter
och tuggtobak              En kommunal nämnd 
                    som avses i 
                    livsmedelslagen 
                    (2006:804)
9. Anläggningar inom primär-
produktion av livsmedel         Länsstyrelsen
10. Alla livsmedelsanläggningar inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt som drivs av eller
för respektive myndighet        Försvarsinspektören 
                    för hälsa och miljö
11. Andra livsmedelsanläggningar, inklusive anläggningar för tillverkning av tillsatser, aromer
och processhjälpmedel          En kommunal nämnd som 
                    avses i livsmedelslagen 
                    (2006:804)
12. Verksamheter som inte är anläggningar och som avser jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av
vildsvin direkt till slutkonsumenter  Länsstyrelsen i det län 
                    där jägaren är folkbok-
                    förd eller, om jägaren 
                    inte är folkbokförd i 
                    Sverige, Länsstyrelsen 
                    i Skåne län
13. Verksamheter som inte är livsmedelsanläggningar och som bedriver verksamhet som hänger samman med något led av tillverkning, förädling och distribution av material och produkter avsedda att komma i
kontakt med livsmedel          En kommunal nämnd som 
                    avses i livsmedelslagen 
                    (2006:804)
Om kontrollen av verksamheten i en anläggning eller en annan verksamhet flyttas över från en kommunal nämnd till Livsmedelsverket med stöd av 15 eller 17 § livsmedelslagen (2006:804), ska verket i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen eller verksamheten.

Om kontrollen av verksamheten i en anläggning eller en annan verksamhet flyttas över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd med stöd av 16 § livsmedelslagen, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av anläggningen eller registrera anläggningen eller verksamheten.
Förordning (2024:203).

24 §   Den myndighet som prövar godkännande av en anläggning prövar även frågor om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande i enlighet med bestämmelserna i förordning (EU) 2017/625. Förordning (2021:181).

Kontrollmyndigheter

25 §   Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är den myndighet som prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en anläggning eller en verksamhet, om inget annat följer av 25 a-26 §§ eller förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland.

En kommunal nämnd som avses i livsmedelslagen (2006:804) är behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av en verksamhet som inte behöver registreras och som tillverkar, förädlar eller distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. För sådana verksamheter inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt som drivs av eller för respektive myndighet är försvarsinspektören för hälsa och miljö behörig myndighet att utöva offentlig kontroll.

Den myndighet som är behörig att utöva offentlig kontroll är också behörig myndighet att utföra annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, om inget annat framgår av denna förordning. Förordning (2024:203).

25 a §   Om verksamhet bedrivs i en livsmedelsanläggning som tillfälligt befinner sig i en annan kommun än den kommun där anläggningen är godkänd eller registrerad, är även den kommun där verksamhet tillfälligt bedrivs behörig myndighet att utöva offentlig kontroll över anläggningen. Förordning (2009:29).

25 b §   Om en jägare bedriver verksamhet som avser överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter i ett annat län än det län där jägaren har registrerat sin verksamhet, är även länsstyrelsen i det länet behörig att utöva offentlig kontroll över jägarens verksamhet där. Förordning (2024:203).

26 §   Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra offentlig kontroll av punkterna II och V a i del I i bilaga VII till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättandet av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.
Förordning (2014:441).

27 §   Trots vad som anges i 25 § är Livsmedelsverket kontrollmyndighet när det gäller de uppgifter som framgår av 18 a §. Förordning (2021:333).

28 §   Länsstyrelserna samordnar inom länet kommunernas verksamhet och ger dem stöd, råd och vägledning.
Förordning (2014:441).

29 §   Livsmedelsverket samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar stöd, råd och vägledning i verksamheten.

Livsmedelsverket ska även utföra uppgiften enligt artikel 4.2 b i förordning (EU) 2017/625 att samordna samarbetet och kontakterna med kommissionen och övriga medlemsstater när det gäller offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom det område som framgår av artikel 1.2 a i samma förordning.
Förordning (2021:181).

Samordningsgrupp för dricksvatten

29 a §   Livsmedelsverket ska leda en samordningsgrupp som ska verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning.

Samordningsgruppen ska ha ett kansli hos Livsmedelsverket. Förordning (2021:653).

29 b §   Livsmedelsverkets myndighetschef, eller den som myndighetschefen sätter i sitt ställe, är samordningsgruppens ordförande. Samordningsgruppen består i övrigt av respektive myndighetschef, eller den som myndighetschefen sätter i sitt ställe, för Boverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Sveriges geologiska undersökningar, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Trafikverket och en representant som företräder länsstyrelserna. I samordningsgruppen får det även ingå två representanter som företräder kommunerna och en representant som företräder Sveriges Kommuner och Regioner.

Ytterligare ledamöter får vid behov adjungeras av Livsmedelsverkets myndighetschef.

Livsmedelsverket ska senast den 30 november varje år till Regeringskansliet rapportera resultatet och effekterna av samordningsgruppens arbete under föregående år. Redogörelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka behov av åtgärder och insatser som har identifierats. Förordning (2021:653).

Samrådsgrupp för revision

29 c §   Livsmedelsverket ska leda en samrådsgrupp för revision som ska ge stöd och råd till de kontrollmyndigheter som utför eller låter utföra revision enligt artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Samrådsgruppen ska även bistå Livsmedelsverket i samordningen av det nationella systemet för sådan revision.

Samrådsgruppen ska bestå av företrädare för Livsmedelsverket, Statens jordbruksverk, försvarsinspektören för hälsa och miljö, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. I samrådsgruppen får även representanter för kommunerna ingå.

Livsmedelsverket ska varje år till Regeringskansliet rapportera samrådsgruppens arbete i verkets årsredovisning.
Förordning (2021:653).

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet

30 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska bedrivas. Bemyndigandet innefattar rätt att meddela föreskrifter om i vilken utsträckning slakteripersonal får bistå den officiella veterinären vid offentlig kontroll på slakterier.

Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om hur annan offentlig verksamhet ska bedrivas. Förordning (2021:181).

30 a §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur undantaget i artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) 2015/1375 ska tillämpas. Förordning (2019:704).

30 b §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från krav på offentlig kontroll vad gäller tamren enligt artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/624 av den 8 februari 2019 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625. Förordning (2019:704).

30 c §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om slakt av hägnat vilt enligt den möjlighet till undantag som finns i artikel 6.5 i förordning (EU) 2019/624.
Förordning (2021:181).

30 d §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från särskilda minimikrav för officiella veterinärer och veterinärstuderande enligt artikel 13.1 i förordning (EU) 2019/624. Förordning (2021:181).

31 §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om
   1. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information till verket eller en länsstyrelse om den verksamhet som bedrivs,
   2. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,
   3. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att utöva en egenkontroll som är lämplig utifrån verksamhetens art,
   4. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till egenkontrollprogram,
   5. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt, och
   6. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att lämna uppgifter om sina anläggningar eller verksamheten i övrigt till en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter. Förordning (2021:181).

Övriga bestämmelser om kontroll

32 §   Länsstyrelsen och en sådan kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall biträda vid särskild provtagning och undersökning som Livsmedelsverket bestämmer.

33 §   En länsstyrelse och de kommuner som är belägna i länet skall samråda med varandra i en för ändamålet bildad samordningsgrupp. Länsstyrelserna skall ansvara för att sammankalla grupperna.

34 §   De kostnader som uppkommer för en kontrollmyndighet till följd av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen (2006:804) skall ersättas av den som var ägare till livsmedlen när dessa togs om hand.

Rapportering av uppgifter om dricksvatten till Europeiska unionen

34 a §   Livsmedelsverket ska utföra de uppgifter i fråga om rapportering till Europeiska kommissionen, Europeiska miljöbyrån och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar som följer av artikel 18.1 a och c-e i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184, i den ursprungliga lydelsen.

Rapporteringen ska inte omfatta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förordning (2024:133).

34 b §   Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska lämna de uppgifter till Livsmedelsverket som myndigheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag enligt 34 a §.
Förordning (2024:133).

34 c §   Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldigheten i 34 b §. Förordning (2024:133).

Laboratorier

35 §   Laboratorier som utför laboratorieanalyser, laboratorietester och laboratoriediagnostik på prover som tas vid undersökningar av livsmedel ska, i den utsträckning som följer av artikel 37.4 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625, vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) eller annat likvärdigt ackrediteringsorgan.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att även sådana laboratorier som inte omfattas av krav på ackreditering enligt första stycket ska vara ackrediterade eller godkännas av verket. Livsmedelsverket får även meddela föreskrifter om vilka krav som ska ställas på laboratorier som verket ska godkänna. Förordning (2019:704).

36 §   Har upphävts genom förordning (2019:704).

Anmälningsskyldighet

37 §   Om salmonella påvisas vid undersökning av livsmedel i egenkontrollen, skall detta utan dröjsmål anmälas till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten är en kommunal nämnd skall nämnden snarast underrätta Livsmedelsverket.

38 §   En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett livsmedel kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för människors hälsa skall genast anmäla detta till Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en sådan anmälan skall omfatta.

39 §   Om det behövs från allmän hälsosynpunkt och om Livsmedelsverket begär det ska en livsmedelsföretagare och innehavaren av eller föreståndaren för ett laboratorium anmäla när sjukdomsalstrande bakterier eller främmande ämnen har iakttagits vid undersökning av livsmedel och andra kontrollprov. Sådan anmälan ska göras till Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

En läkare eller veterinär som har grundad anledning att anta att matförgiftning orsakats av att livsmedel vid yrkesmässig verksamhet förorenats av sjukdomsalstrande bakterier eller något främmande ämne ska anmäla detta till länsstyrelsen, smittskyddsläkaren eller den kontrollmyndighet som utövar kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

En läkare som har grundad anledning att anta att en person som i en yrkesmässig livsmedelsverksamhet handhar oförpackade livsmedel har sjukdom, smitta, sår eller annan skada som kan göra livsmedel icke säkra som livsmedel ska anmäla detta till den kontrollmyndighet som utövar kontroll över den aktuella verksamheten samt till smittskyddsläkaren. Anmälan ska innehålla uppgift om personens namn och arbetsplats.
Kontrollmyndigheten ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet för människor. Förordning (2013:903).

Sanktionsavgifter

39 a §   En sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som följer av 39 c-39 g §§. Förordning (2018:1643).

39 b §   Med årsomsättning avses i 39 c-39 e §§ den totala omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga. Förordning (2018:1643).

39 c §   En sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att ha gjort en anmälan om registrering till behörig kontrollmyndighet i enlighet med
   1. artikel 6.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien, eller
   2. föreskrifter som har meddelats med stöd av den här förordningen och som gäller
      a) livsmedelsanläggningar,
      b) verksamheter som tillverkar, förädlar eller distribuerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, eller
      c) jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter.

För en överträdelse enligt första stycket 1, 2 a eller 2 b är avgiften en procent av verksamhetens årsomsättning, dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för en tidigare registrerad anläggning, är avgiften i stället en halv procent av verksamhetens årsomsättning, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. För staten, kommuner och regioner är avgiften alltid 40 000 kronor.

För en överträdelse enligt första stycket 2 c är avgiften 2 500 kronor. Förordning (2024:203).

39 d §   En sanktionsavgift ska tas ut av den som brister när det gäller att uppfylla de krav på journalföring av all användning av växtskyddsmedel och biocider som anges i artikel 4.1 och bilaga 1 Del A avsnitt III punkt 9 a förordning (EG) nr 852/2004.

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor.

Staten, kommuner eller regioner ska i stället för vad som anges i andra stycket betala ett fast belopp om 10 000 kronor.
Förordning (2019:1055).

39 e §   En sanktionsavgift ska tas ut av den som inte uppfyller krav på dokumentation enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den här förordningen i fråga om
   1. leveranser av små mängder honung, ägg, råmjölk eller opastöriserad mjölk, eller
   2. jägares överlåtelser av små mängder vildsvin eller kött av vildsvin direkt till slutkonsumenter.

För en överträdelse enligt första stycket 1 är avgiften en procent av verksamhetens årsomsättning, dock lägst 2 000 kronor och högst 25 000 kronor. För staten, kommuner och regioner är dock avgiften alltid 10 000 kronor.

För en överträdelse enligt första stycket 2 är avgiften 2 000 kronor. Förordning (2024:203).

39 f §   Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte upphör med överträdelsen, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 39 c-39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor.

En ny avgift enligt första stycket får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse.
Förordning (2018:1643).

39 g §   Om en sanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inom ett år från beslutet upprepar en sådan överträdelse, ska en avgift för den nya överträdelsen tas ut som ska vara dubbelt så stor som det belopp som anges i 39 b-39 e §§. Varje ny avgift får dock tas ut med högst 100 000 kronor. Förordning (2018:1643).

39 h §   En sanktionsavgift ska betalas till Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning.
Förordning (2018:1643).

39 i §   Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
Förordning (2018:1643).

Övriga bestämmelser

40 §   Livsmedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och denna förordning om inget annat följer av andra stycket.

När det gäller lagens tillämpning på Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt, får sådana föreskrifter meddelas av
   1. Försvarsmakten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig, eller
   2. i fråga om anmälningsskyldighet enligt 39 § andra stycket, Folkhälsomyndigheten, efter att Livsmedelsverket getts tillfälle att yttra sig. Förordning (2021:653).

40 a §   Jordbruksverket får i det enskilda fallet besluta om undantag från 1 § förordningen (1956:413) om klassificering av kött. Förordning (2008:931).

40 b §   Livsmedelsverket ska ge Strålsäkerhetsmyndigheten tillfälle att yttra sig innan verket meddelar föreskrifter om skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva ämnen i dricksvatten med stöd av ett bemyndigande i denna förordning. Förordning (2016:386).

41 §   Bestämmelser om överklagande finns i 31-32 a §§ livsmedelslagen (2006:804). Förordning (2021:181).


Övergångsbestämmelser

2008:64
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2008.
   2. I det fall kontrollen av verksamheten i en anläggning med stöd av 16 § livsmedelslagen (2006:804) har flyttats över från Livsmedelsverket till en kommunal nämnd före ikraftträdandet, ska denna nämnd i fortsättningen pröva frågor om godkännande av en anläggning eller registrera anläggningen.

2009:1266
   1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i fråga om 17 a och 17 b §§ och i övrigt den 1 januari 2010.
   2. Bestämmelserna i 17 a § tillämpas endast i fråga om ansökningar som har kommit in till den berörda myndigheten efter den 26 december 2009.

2022:269
   1. Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2022.
   2. Bestämmelsen i 21 a § i den nya lydelsen tillämpas på ansökningar som har kommit in till Livsmedelsverket från och med den 1 maj 2022.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.