Lag (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:913
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-06-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:246
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Uttryck i lagen

1 §    /Upphör att gälla U:2025-07-01/ I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck          Betydelse
EU:s
dataskyddsförordning  Europaparlamentets och rådets förordning 
            (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om 
            skydd för fysiska personer med avseende 
            på behandling av personuppgifter och om 
            det fria flödet av sådana uppgifter och 
            om upphävande av direktiv 95/46/EG 
            (allmän dataskyddsförordning).
Hälso- och sjukvård  Verksamhet som avses i hälso- och 
            sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen 
            1985:125), lagen (1991:1128) om 
            psykiatrisk tvångsvård, lagen 
            (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
            smittskyddslagen (2004:168), lagen 
            (1972:119) om fastställande av 
            könstillhörighet i vissa fall, lagen 
            (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
            lagen (2019:1297) om 
            koordineringsinsatser för sjukskrivna 
            patienter samt den upphävda lagen 
            (1944:133) om kastrering. 
Insatser för äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning  Insatser
            1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
            (2001:453) som avses i 3 kap. 6 § första 
            stycket samma lag och som lämnas till 
            äldre personer eller personer med 
            funktionsnedsättning,
            2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
            som avses i 5 kap. 5 och 7 §§ samma lag,
            3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, 
            eller 
            4. enligt lagen (1993:387) om stöd och 
            service till vissa funktionshindrade.
Omsorgsgivare      Myndighet i kommun eller region som har 
            ansvar för eller utför insatser för äldre 
            personer eller personer med 
            funktionsnedsättning samt annan juridisk 
            person eller enskild näringsidkare som 
            utför sådana insatser.
Omsorgsmottagare  Person som fått eller får insatser för 
            äldre personer eller personer med 
            funktionsnedsättning eller som fått 
            eller får behovet av sådana insatser 
            bedömda.
Patient          Person som fått, får eller är registrerad 
            för att få hälso- och sjukvård.
Sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation  Ett elektroniskt system som gör det 
            möjligt för en vårdgivare eller 
            omsorgsgivare att ge eller få tillgång, 
            genom direktåtkomst eller annat 
            elektroniskt utlämnande, till 
            personuppgifter hos andra vårdgivare 
            eller omsorgsgivare.
Vårdgivare      Statlig myndighet, region och kommun i 
            fråga om sådan hälso- och sjukvård som 
            myndigheten, regionen eller kommunen 
            har ansvar för samt annan juridisk 
            person eller enskild näringsidkare som 
            bedriver hälso- och sjukvård.
1 § /Träder i kraft I:2025-07-01/ I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck         Betydelse
EU:s dataskydds-    Europaparlamentets och rådets 
förordning       förordning (EU) 2016/679 av den 27 
            april 2016 om skydd för fysiska 
            personer med avseende på behandling av 
            personuppgifter och om det fria flödet 
            av sådana uppgifter och om upphävande 
            av direktiv 95/46/EG (allmän data-
            skyddsförordning).
Hälso- och sjukvård   Verksamhet som avses i hälso- och 
            sjukvårdslagen (2017:30), tandvårds-
            lagen (1985:125), lagen (1991:1128) om 
            psykiatrisk tvångsvård, lagen 
            (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 
            smittskyddslagen (2004:168), lagen 
            (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
            lagen (2019:1297) om koordinerings-
            insatser för sjukskrivna patienter, 
            lagen (2024:237) om vissa kirurgiska 
            ingrepp i könsorganen, den upphävda 
            lagen (1944:133) om kastrering samt den 
            upphävda lagen (1972:119) om fast-
            ställande av könstillhörighet i vissa 
            fall.
Insatser för äldre   Insatser
personer eller     1. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
personer med      (2001:453) som avses i 3 kap. 6 § 
funktionsnedsättning  första stycket samma lag och som lämnas 
            till äldre personer eller personer med 
            funktionsnedsättning,
            2. enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
            som avses i 5 kap. 5 och 7 §§ samma lag,
            3. enligt 4 kap. 2 a § socialtjänstlagen, 
            eller
            4. enligt lagen (1993:387) om stöd och 
            service till vissa funktionshindrade.
Omsorgsgivare      Myndighet i kommun eller region som har 
            ansvar för eller utför insatser för 
            äldre personer eller personer med 
            funktionsnedsättning samt annan juridisk 
            person eller enskild näringsidkare som 
            utför sådana insatser.
Omsorgsmottagare    Person som fått eller får insatser för 
            äldre personer eller personer med 
            funktionsnedsättning eller som fått 
            eller får behovet av sådana insatser 
            bedömda.
Patient         Person som fått, får eller är 
            registrerad för att få hälso- och 
            sjukvård.
Sammanhållen vård- och Ett elektroniskt system som gör det
omsorgsdokumentation  möjligt för en vårdgivare eller 
            omsorgsgivare att ge eller få tillgång, 
            genom direktåtkomst eller annat 
            elektroniskt utlämnande, till person-
            uppgifter hos andra vårdgivare eller 
            omsorgsgivare.
Vårdgivare       Statlig myndighet, region och kommun i 
            fråga om sådan hälso- och sjukvård som 
            myndigheten, regionen eller kommunen 
            har ansvar för samt annan juridisk 
            person eller enskild näringsidkare som 
            bedriver hälso- och sjukvård.
Lag (2024:246).

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

2 §   Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, patientdatalagen (2008:355), lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa lagar.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Tillämpningsområde

3 §   Bestämmelserna i denna lag får tillämpas på vårdgivares behandling av personuppgifter enligt patientdatalagen (2008:355).

Bestämmelserna i denna lag får också tillämpas på omsorgsgivares behandling av omsorgsmottagares personuppgifter enligt lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten för dokumentation
   1. enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453), eller
   2. enligt 21 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Andra stycket gäller dock bara om dokumentationen förs för varje omsorgsmottagare för sig.


2 kap. Vårdgivares och omsorgsgivares tillgängliggörande av uppgifter

Tillgång genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnade

1 §   En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 2-6 §§ och 3 kap. 1, 3, 5 och 6 §§, ges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare eller av omsorgsgivare. En omsorgsgivare får, under de förutsättningar som anges i 2-6 §§ och 3 kap. 2 och 4 §§, ges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare eller av omsorgsgivare.

Tillgången enligt första stycket får bara avse personuppgifter som behandlas
   1. för ändamål som anges i 2 kap. 4 § 1 och 2 patientdatalagen (2008:355), eller
   2. för att ansvara för eller utföra insatser eller för administration av sådana insatser eller sådan dokumentation som avses i 1 kap. 3 § andra stycket.

Information till patienter och omsorgsmottagare

2 §   Innan uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare görs tillgängliga för andra vårdgivare eller omsorgsgivare ska patienten eller omsorgsmottagaren av vårdgivare eller omsorgsgivare informeras om
   1. vad sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation innebär, och
   2. möjligheten att motsätta sig att uppgifter görs tillgängliga för andra vårdgivare eller omsorgsgivare genom sådan dokumentation.

En patient ska också informeras om att
   1. uppgiften om att det finns spärrade uppgifter om patienten och vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna ska göras tillgängliga för andra vårdgivare, och
   2. vid fara för patientens liv eller när det annars finns allvarlig risk för dennes hälsa får en annan vårdgivare ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna.

En patients eller en omsorgsmottagares inflytande

3 §   Om en patient eller en omsorgsmottagare motsätter sig det, får uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren inte göras tillgängliga för andra vårdgivare eller omsorgsgivare. I sådant fall ska uppgifterna genast spärras av vårdgivaren eller omsorgsgivaren.

En vårdnadshavare för ett barn får dock inte motsätta sig att uppgifter om barnet görs tillgängliga för andra vårdgivare eller omsorgsgivare.

En patient eller en omsorgsmottagare kan när som helst begära att den vårdgivare eller omsorgsgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Ospärrade uppgifter

4 §   Ospärrade uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare ska göras tillgängliga för de vårdgivare eller omsorgsgivare som är anslutna till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Om det finns ospärrade uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren, ska det föras in en uppgift om detta. Andra vårdgivare eller omsorgsgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del av uppgiften om vilken vårdgivare eller omsorgsgivare som har gjort uppgiften tillgänglig eller av de ospärrade uppgifternas innehåll.

Uppgift om spärrade uppgifter om en patient

5 §   Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna ska göras tillgängliga för andra vårdgivare. En annan vårdgivare får, endast under de förutsättningar som anges i 3 kap. 5 och 6 §§, ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna.

En patient eller en omsorgmottagare som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning

6 §   En vårdgivare eller en omsorgsgivare får tillgängliggöra uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare, som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställning enligt 3 § första stycket, för andra vårdgivare eller omsorgsgivare som är anslutna till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation, om
   1. patientens eller omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt har klarlagts, och
   2. det inte finns anledning att anta att patienten eller omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.


3 kap. Vårdgivares och omsorgsgivares tillgång till och behandling av personuppgifter

En vårdgivares behandling av uppgifter

1 §   En vårdgivare får behandla uppgifter som en annan vårdgivare eller omsorgsgivare har gjort tillgängliga enligt 2 kap. 4 eller 6 § om
   1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
   2. patienten samtycker till det, och
   3. uppgifterna kan antas ha betydelse
      a) för att inom hälso- och sjukvården förebygga, utreda eller behandla sjukdomar och skador hos patienten, utföra insatser enligt lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter eller bedöma behovet av sådana insatser, eller
      b) vid utfärdande av ett sådant intyg som avses i 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355).

I fall som avses i första stycket 3 b gäller detta också när uppgifterna avser någon som det tidigare har funnits en patientrelation till.

Patientens samtycke krävs inte om denne är ett barn som inte självt kan samtycka.

En omsorgsgivares behandling av uppgifter

2 §   En omsorgsgivare får behandla uppgifter som en annan omsorgsgivare eller vårdgivare har gjort tillgängliga enligt 2 kap. 4 eller 6 § om
   1. uppgifterna rör en omsorgsmottagare som får omsorgsgivarens insatser eller är föremål för en utredning om att få sådana insatser,
   2. uppgifterna kan antas ha betydelse för omsorgsgivarens insatser enligt 1, och
   3. omsorgsmottagaren samtycker till det.

Omsorgsmottagarens samtycke krävs inte om behandlingen avser uppgifter som en annan omsorgsgivare gjort tillgängliga och omsorgsmottagaren är ett barn som inte självt kan samtycka.

När patienten inte kan samtycka

3 §   En vårdgivare får ta del av uppgift om vilka andra vårdgivare eller omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 2 kap. 4 eller 6 § om en patient inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke enligt 1 § första stycket 2.

Vårdgivaren får i en sådan situation behandla också de uppgifter som avses i 2 kap. 4 eller 6 §, om
   1. vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den vård som är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd,
   2. patientens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt har klarlagts, och
   3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.

När omsorgsmottagaren inte kan samtycka

4 §   En omsorgsgivare får ta del av uppgift om vilka andra omsorgsgivare som har gjort uppgifter tillgängliga enligt 2 kap. 4 eller 6 § om en omsorgsmottagare inte endast tillfälligt saknar förmåga att lämna samtycke enligt 2 § första stycket 3.

Omsorgsgivaren får i en sådan situation behandla också de uppgifter som avses i 2 kap. 4 eller 6 § som andra omsorgsgivare gjort tillgängliga om
   1. omsorgsgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för de insatser som är nödvändiga med hänsyn till omsorgsmottagarens behov eller en utredning om sådana insatser,
   2. omsorgsmottagarens inställning till sådan behandling av personuppgifter så långt som möjligt har klarlagts, och
   3. det inte finns anledning att anta att omsorgsmottagaren skulle ha motsatt sig behandlingen av personuppgifterna.

En vårdgivares behandling av uppgifter vid fara för patientens liv eller hälsa

5 §   En vårdgivare får ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifter om
   1. det finns fara för en patients liv eller det finns allvarlig risk för dennes hälsa, och
   2. patienten saknar förmåga att begära att spärren ska hävas enligt 2 kap. 3 § tredje stycket.

Om vårdgivaren med ledning av uppgiften enligt första stycket bedömer att de spärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren begära hos den vårdgivare som har spärrat uppgifterna att denne häver spärren.

6 §   En vårdgivare får ta del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har gjort ospärrade uppgifter tillgängliga om
   1. det finns fara för en patients liv eller det annars finns allvarlig risk för dennes hälsa, och
   2. patientens samtycke inte kan inhämtas enligt 1 § första stycket 2.

Om vårdgivaren med ledning av uppgiften enligt första stycket bedömer att de ospärrade uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver, får vårdgivaren behandla de ospärrade uppgifterna.

Lagens reglering är uttömmande

7 §   En vårdgivare eller en omsorgsgivare får inte behandla en annan vårdgivares eller omsorgsgivares uppgifter om en patient eller en omsorgsmottagare under andra förutsättningar än dem som anges i 1-6 §§, även om patienten eller omsorgsmottagaren uttryckligen samtycker till det.


4 kap. Vårdgivarnas och omsorgsgivarnas ansvar för dokumentationen

Personuppgiftsansvar

1 §   En vårdgivare eller en omsorgsgivare är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt denna lag. I en region eller i en kommun är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsansvaret omfattar även sådan behandling av personuppgifter som utförs när någon genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande i ett enskilt fall bereder sig tillgång till personuppgifter hos en annan vårdgivare eller omsorgsgivare.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Patientens och omsorgsmottagarens elektroniska tillgång till dokumentation

2 §   En vårdgivare eller en omsorgsgivare får medge en patient eller en omsorgsmottagare tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till sådana uppgifter om patienten eller omsorgsmottagaren själv som får lämnas ut till honom eller henne och som en annan vårdgivare eller omsorgsgivare får ha tillgång till enligt 2 kap. 4 §. Patienten eller omsorgsmottagaren får också medges tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till sådan dokumentation som avses i 4 § första och tredje styckena.

Tillgång enligt första stycket första meningen får dock inte medges till sådana uppgifter som en annan vårdgivare eller omsorgsgivare får ha tillgång till enligt 2 kap. 6 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande som avses i första stycket.

I 5 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) finns det ytterligare bestämmelser om patientens tillgång, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt utlämnande, till uppgifter hos vårdgivare om patienten själv.

Tilldelning av behörighet för intern elektronisk åtkomst och kontroll av elektronisk åtkomst

3 §   En omsorgsgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet till personalen i den egna organisationen för åtkomst till personuppgifter som gjorts tillgängliga för andra omsorgsgivare eller vårdgivare. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den behörige ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter i fråga om insatser för omsorgsmottagare, administration av sådana insatser och dokumentation som avses i 1 kap. 3 § andra stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om tilldelning av behörighet enligt första stycket.

I 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser om vårdgivares behörighetstilldelning. De bestämmelserna gäller även för vårdgivares behörighetstilldelning avseende åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Lag (2023:822).

4 §   En omsorgsgivare ska se till att åtkomst till personuppgifter som gjorts tillgängliga för andra omsorgsgivare eller vårdgivare enligt denna lag dokumenteras och kan kontrolleras. Omsorgsgivaren ska göra systematiska och återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt uppgifterna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket.

I 4 kap. 3 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser om vårdgivares kontroll av elektronisk åtkomst. De bestämmelserna gäller även för vårdgivares dokumentation om och kontroll av åtkomst till sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.

Information om den elektroniska åtkomst som förekommit

5 §   En omsorgsgivare ska på begäran av en omsorgsmottagare lämna information om den åtkomst till omsorgsmottagarens personuppgifter som förekommit enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om information enligt första stycket.

I 8 kap. 5 § patientdatalagen (2008:355) finns det bestämmelser om att en vårdgivare på begäran av en patient ska lämna information om den direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som har förekommit.

Bevarande och gallring

6 §   När en handling är tillgänglig för flera vårdgivare eller omsorgsgivare enligt denna lag gäller skyldigheten att bevara handlingen bara för den vårdgivare eller omsorgsgivare som ansvarar för den.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.