Lag (2022:1672) om skyldighet att lämna uppgifter om utvecklingen på spelmarknaden

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:1672
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-12-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska följa och informera om utvecklingen på spelmarknaden (spelmarknadsmyndigheten).

2 §   Med spel avses i denna lag detsamma som i spellagen (2018:1138).

3 §   En licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) ska till spelmarknadsmyndigheten lämna de uppgifter om ett visst spel som myndigheten behöver för att följa utvecklingen på spelmarknaden.

4 §   Uppgiftsskyldigheten enligt denna lag omfattar inte
   1. utredningar i enskilda ärenden som rör tillämpning av spellagen (2018:1138), eller
   2. personuppgifter.

5 §   Spelmarknadsmyndigheten får förelägga en licens- eller tillståndshavare enligt spellagen (2018:1138) att lämna uppgifter enligt 3 §.

Ett föreläggande får förenas med vite.

6 §   Beslut om föreläggande enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regelbundet återkommande uppgiftsskyldighet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.