Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2021:787
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2021-07-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 §   Lagens syfte är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs.

2 §   Lagen ska tillämpas när nya byggnader uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §.

Ord och uttryck

3 §   I denna lag avses med
   1. klimatpåverkan: utsläpp och upptag av växthusgaser,
   2. växthusgaser: gaser som släpper igenom solens kortvågiga strålning och absorberar delar av jordens värmestrålning.

Skyldighet att ge in en klimatdeklaration

4 §   Byggherren ansvarar för att en klimatdeklaration upprättas när en ny byggnad uppförs om inte något annat framgår av 5 eller 6 §. Byggherren ska ge in deklarationen till den myndighet som regeringen bestämmer (registreringsmyndigheten).

I 10 kap. 34 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) finns bestämmelser om att en byggnadsnämnd kan meddela ett slutbesked först efter att en klimatdeklaration har getts in eller byggherren gjort sannolikt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration.

Undantag från skyldigheten att ge in en klimatdeklaration

5 §   Skyldigheten att upprätta och ge in en klimatdeklaration omfattar inte
   1. byggnader med tidsbegränsade bygglov som är avsedda att användas i högst två år,
   2. byggnader som inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 § plan- och bygglagen (2010:900),
   3. byggnader för industri- eller verkstadsändamål,
   4. ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring,
   5. byggnader som inte har större bruttoarea än 100,0 kvadratmeter, och
   6. byggnader som är avsedda för totalförsvaret och byggnader av betydelse för Sveriges säkerhet.

Om en byggherre som uppför byggnader som är undantagna från skyldigheten att ge in klimatdeklaration enligt första stycket 6 också uppför andra byggnader, får regeringen meddela föreskrifter om sådant undantag även för dessa andra byggnader.

6 §   En byggherre som är en fysisk person och som på annat sätt än i näringsverksamhet uppför en byggnad, är inte skyldig att upprätta eller ge in en klimatdeklaration.

Klimatdeklarationens innehåll och omfattning

7 §   Klimatdeklarationen ska innehålla uppgifter om
   1. byggnaden,
   2. vilken fastighet som byggnaden tillhör,
   3. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, och
   4. klimatpåverkan från byggnaden.

8 §   Uppgifterna om klimatpåverkan från byggnaden ska omfatta
   1. råvaruförsörjning i produktskedet,
   2. transport i produktskedet,
   3. tillverkning i produktskedet,
   4. transport i byggproduktionsskedet, och
   5. bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.

9 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i en klimatdeklaration.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även meddela föreskrifter om
   1. vilka data som ska användas för att beräkna klimatpåverkan,
   2. vilka delar av byggnaden som klimatdeklarationen ska omfatta, och
   3. undantag från delar av de krav som ställs på klimatdeklarationens innehåll och omfattning.

Klimatdeklarationsregister

10 §   Registreringsmyndigheten ska föra ett register över klimatdeklarationer som har getts in till myndigheten enligt 4 §.

11 §   Personuppgifter får behandlas i det register som förs enligt 10 § för att tillhandahålla information som behövs för
   1. framtagande av statistik,
   2. forskning,
   3. uppföljning och utvärdering av klimatpåverkan i bebyggelsen,
   4. tillsyn, och
   5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader och deras klimatpåverkan utgör underlag för bedömningar och beslut.

12 §   Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 11 § får också behandlas för att lämna uppgifter i överensstämmelse med lag eller förordning.

13 §   Personuppgifter som behandlas enligt 11 § får behandlas även för andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål som uppgifterna samlades in för.

14 §   Regeringen får meddela föreskrifter om
   1. vilka uppgifter som får registreras i klimatdeklarationsregistret,
   2. urval och bearbetningar av personuppgifter, och
   3. elektroniskt utlämnande på annat sätt än genom direktåtkomst.

Tillsyn

15 §   Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs (tillsynsmyndigheten).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tillsynen.

16 §   För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har tillsynsmyndigheten rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen från byggherren.

17 §   Om tillsynsmyndigheten beräknar ett värde av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 som väsentligt avviker från det registrerade värdet ska myndigheten ge byggherren tillfälle att inom en viss tid lämna en förklaring till avvikelsen.

Myndigheten ska ändra det registrerade värdet till det värde som myndigheten har beräknat om inte byggherren har gjort sannolikt att avvikelsen enligt första stycket är godtagbar.

18 §   Tillsynsmyndigheten får ta ut en sanktionsavgift om
   1. byggherren har lämnat oriktiga uppgifter i klimatdeklarationen och skäligen borde ha insett detta, och
   2. det deklarerade värdet av klimatpåverkan från byggnaden enligt 7 § 4 väsentligt avviker från tillsynsmyndighetens beräknade värde på ett sätt som inte är godtagbart.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgiften.

Överklagande

19 §   Beslut enligt 17 § andra stycket och 18 § första stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

2021:787
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
   2. Lagen tillämpas inte på byggnader för vilka ansökan om bygglov har kommit in till byggnadsnämnden före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.