Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2020:434
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2020-06-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:558
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §   I denna lag finns bestämmelser om vad som utgör ett rapporterings-pliktigt arrangemang. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet avseende rapporteringspliktiga arrangemang finns i 33 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

2 §   Lagen gäller för gränsöverskridande arrangemang som avser de skatter som omfattas av tillämpningsområdet för lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Därutöver gäller lagen för gränsöverskridande arrangemang som
   1. skulle kunna påverka rapporteringsskyldigheten enligt
      a) rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning,
      b) det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014, eller
      c) motsvarande avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, eller
   2. skulle kunna försvåra identifieringen av verkligt huvudmannaskap.

3 §   I lagen finns
   - definitioner och förklaringar (4-11 §§ ),
   - bestämmelser om vilka arrangemang som är rapporteringspliktiga (12 § ), och
   - bestämmelser om kännetecken (13-25 §§ ).

Definitioner och förklaringar

Hemvist

4 §   Med hemvist i en stat eller jurisdiktion avses att en person har sin skatterättsliga hemvist i den staten eller jurisdiktionen i enlighet med den statens eller jurisdiktionens lagstiftning.

Gränsöverskridande arrangemang

5 §   Med gränsöverskridande arrangemang avses ett arrangemang som berör fler än en medlemsstat i Europeiska unionen, eller en medlemsstat och ett tredjeland, och som uppfyller minst ett av följande villkor:
   1. Samtliga deltagare i arrangemanget har inte hemvist i samma stat eller jurisdiktion.
   2. En eller flera av deltagarna i arrangemanget har hemvist i fler än en stat eller jurisdiktion.
   3. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver närings-verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion än där de har hemvist från ett fast driftställe i den andra staten eller jurisdiktionen och arrangemanget utgör en del av eller hela verksamheten vid det fasta driftstället.
   4. En eller flera av deltagarna i arrangemanget bedriver verksamhet i en annan stat eller jurisdiktion än där de har hemvist eller där de har ett fast driftställe.
   5. Arrangemanget skulle kunna påverka rapporteringsskyldigheten avseende finansiella konton enligt rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014 eller motsvarande avtal.
   6. Arrangemanget skulle kunna försvåra identifieringen av verkligt huvudmannaskap.

Verklig huvudman

6 §   Med verklig huvudman avses detsamma som i 1 kap. 3-7 §§ lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Person och företag

7 §   Med person avses detsamma som i 7 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning.

Med företag avses en annan person än en fysisk person.

Anknutna personer

8 §   Med anknutna personer avses två personer som är anknutna till varandra på något av följande sätt:
   1. En person deltar i ledningen av den andra personen genom att utöva ett väsentligt inflytande över denna person.
   2. En person innehar mer än 25 procent av rösterna i den andra personen.
   3. En person äger, direkt eller indirekt, mer än 25 procent av kapitalet i den andra personen.
   4. En person har rätt till 25 procent eller mer av vinsten i den andra personen.

Om fler än en person uppfyller ett villkor som anges i första stycket när det gäller en och samma person, eller om en och samma person uppfyller ett sådant villkor när det gäller flera personer, ska samtliga personer anses vara anknutna personer.

9 §   Vid bedömningen av om personer är anknutna till varandra enligt 8 § ska personer som agerar tillsammans i fråga om innehav av kapital eller röster i ett företag behandlas som en enda person.

Vid ett indirekt innehav ska bedömningen av om villkoret i 8 § första stycket 3 är uppfyllt göras genom att andelarna på respektive nivå multipliceras med varandra. En person som innehar mer än 50 procent av rösterna på en nivå ska anses inneha 100 procent av rösterna på den nivån.

Vid tillämpningen av 8 § ska en fysisk person och dennes släktingar i rätt upp- och nedstigande led och dennes make eller maka räknas som en enda person.

Rådgivare

10 §   Med rådgivare avses detsamma som i 33 b kap. 6 och 7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).

Användare

11 §   Med användare avses detsamma som i 33 b kap. 9 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga?

12 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt om det uppvisar något av de kännetecken som anges i 13-25 §§.

För att ett arrangemang som avses i 13-18 §§ eller 19 § 2 a, 3 eller 4 ska vara rapporteringspliktigt krävs också att en skatteförmån är den huvudsakliga fördelen, eller en av de huvudsakliga fördelarna, som en person rimligen kan förvänta sig av arrangemanget.

Kännetecken

Omvandling av inkomst

13 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om en inkomst omvandlas till en tillgång, gåva eller annan kategori av inkomst som beskattas lägre eller undantas från beskattning.

Användning av ett förvärvat företags underskott

14 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om
   1. arrangemanget innefattar förvärv av andelar i ett företag,
   2. den huvudsakliga verksamheten i företaget upphör i samband med förvärvet, och
   3. förvärvaren använder företagets underskott hänförligt till tid före förvärvet för att minska sin skattepliktiga inkomst.

Standardiserade arrangemang

15 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om arrangemanget
   1. väsentligen är standardiserat till dokumentation eller struktur, och
   2. är tillgängligt för fler än en användare utan att i väsentlig utsträckning behöva anpassas för att kunna genomföras.

Konfidentialitetsvillkor

16 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om användaren eller en deltagare i arrangemanget har förbundit sig att inte röja för andra rådgivare eller för Skatteverket eller en utländsk skattemyndighet hur en skatteförmån kan uppnås genom arrangemanget.

Ersättning kopplad till skatteförmånen

17 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om rådgivarens ersättning
   1. fastställs med hänsyn till storleken av den skatteförmån som arrangemanget medför, eller
   2. är beroende av om arrangemanget medför en skatteförmån.

Cirkulära transaktioner

18 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om arrangemanget innefattar cirkulära transaktioner som resulterar i att medel förs ut ur och sedan tillbaka in i en stat eller jurisdiktion, genom
   1. mellanliggande företag utan annan kommersiell huvudfunktion, eller
   2. transaktioner som neutraliserar eller upphäver varandra eller som har andra liknande egenskaper.

Gränsöverskridande betalningar m.m.

19 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om arrangemanget innefattar avdragsgilla gränsöverskridande betalningar mellan två eller flera anknutna personer, och
   1. mottagaren inte har hemvist i någon stat eller jurisdiktion,
   2. mottagaren har hemvist i en stat eller jurisdiktion som
      a) inte beskattar inkomster från företag eller där skattesatsen för sådana inkomster är noll eller i det närmaste noll procent, eller
      b) är upptagen i en förteckning över stater eller jurisdiktioner utanför Europeiska unionen som av medlemsstaterna gemensamt eller inom ramen för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har bedömts vara icke samarbetsvilliga,
   3. betalningen är undantagen från beskattning i den stat eller jurisdiktion där mottagaren har hemvist, eller
   4. betalningen är föremål för en förmånlig skatteåtgärd i den stat eller jurisdiktion där mottagaren har hemvist.

20 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om arrangemanget innefattar att
   1. avdrag för samma värdeminskning på en tillgång begärs i fler än en stat eller jurisdiktion,
   2. undanröjande av dubbelbeskattning begärs för samma inkomst eller förmögenhet i fler än en stat eller jurisdiktion, eller
   3. tillgångar överförs och det belopp som ska anses utgöra betalning för tillgångarna skiljer sig åt betydligt i de berörda staterna eller jurisdiktionerna.

Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

21 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om det kan antas leda eller syfta till ett kringgående av kontrolluppgiftsskyldigheten enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) eller motsvarande skyldighet i en utländsk stat eller jurisdiktion, eller om det utnyttjar avsaknaden av en sådan skyldighet.

Verkligt huvudmannaskap

22 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om arrangemanget innefattar användning av personer, juridiska konstruktioner eller strukturer
   1. som inte bedriver verklig ekonomisk verksamhet med stöd av lämplig personal, utrustning, tillgångar och anläggningar,
   2. som är registrerade i, leds från, har hemvist i, kontrolleras från eller är etablerade i en stat eller jurisdiktion där de verkliga huvudmännen inte har hemvist, och
   3. vars verkliga huvudmän görs icke identifierbara.

Internprissättning

23 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om det innefattar användning av ensidiga regler om en schabloniserad beräkning av resultat eller vinstmarginaler (unilaterala safe harbour-regler).

24 §   Ett gränsöverskridande arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om det innefattar överföring av svårvärderade immateriella tillgångar mellan anknutna personer.

Med svårvärderade immateriella tillgångar avses immateriella tillgångar eller rättigheter till immateriella tillgångar för vilka
   1. tillförlitliga jämförbara transaktioner saknas vid den tidpunkt då de överförs, och
   2. beräkningarna av framtida kassaflöden eller inkomster som väntas kunna härledas ur den immateriella tillgången eller de antaganden som används vid värderingen av den immateriella tillgången är mycket osäkra vid den tidpunkt då transaktionen inleddes, vilket gör det svårt att förutsäga värdet på den immateriella tillgången vid tidpunkten för överföringen.

25 §   Ett arrangemang är rapporteringspliktigt enligt 12 § om det innefattar en koncernintern gränsöverskridande överföring av funktioner, risker eller tillgångar och den överförande partens förväntade resultat före finansiella poster och skatter under en treårsperiod efter överföringen är mindre än 50 procent av vad det förväntade resultatet skulle ha varit om överföringen inte hade gjorts.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.