Till innehåll på sidan

Lag (2019:601) om tvistlösningsförfarande i ärenden som rör skatteavtal inom Europeiska unionen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:601
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2019-10-10
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §   Denna lag gäller när det uppkommer en tvist mellan Sverige och en annan stat inom Europeiska unionen om tolkningen och tillämpningen av ett skatteavtal mellan Sverige och den andra staten som ska lösas på sådant sätt som avses i rådets direktiv (EU) 2017/1852 av den 10 oktober 2017 om skattetvistlösningsmekanismer i Europeiska unionen (skattetvistlösningsdirektivet), i den ursprungliga lydelsen.

Ord och uttryck i lagen

2 §   I denna lag avses med
   1. behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 2.1 a i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, i någon av de stater inom Europeiska unionen som är part i en tvist enligt denna lag,
   2. skatteavtal: ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning på inkomst och, i förekommande fall, på förmögenhet som ingåtts av Sverige med en stat inom Europeiska unionen.

Tolkning av ord och uttryck

3 §   Ord och uttryck som inte definieras i denna lag har samma betydelse som de har i det skatteavtal som är föremål för tolkning och tillämpning i tvisten.

Ord och uttryck som inte definieras i skatteavtalet har samma betydelse som i den svenska lagstiftning som var gällande när beslutet eller beskedet om den åtgärd som gett upphov till en tvist enligt denna lag fattades eller meddelades. Betydelsen som ett ord eller ett uttryck har i den svenska skattelagstiftningen har företräde framför ordets eller uttryckets betydelse i annan lagstiftning.

Behörig myndighet i Sverige

4 §   Skatteverket ska vara behörig myndighet i Sverige enligt denna lag.

Skyldigheter enligt skattetvistlösningsdirektivet

5 §   I skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, finns bestämmelser om krav på att sökanden i vissa fall också ska ge in handlingar till utländsk behörig myndighet.


2 kap. Ansökan om tvistlösning

Vem kan ge in en ansökan om tvistlösning?

1 §   En fysisk eller juridisk person som enligt skattelagstiftningen i en stat inom Europeiska unionen anses höra hemma där och vars inkomst- eller förmögenhetsbeskattning påverkas direkt av en tvist mellan Sverige och en annan stat inom Europeiska unionen om tolkningen och tillämpningen av ett skatteavtal dem emellan, har rätt att ansöka om att dessa stater ska lösa tvisten.

När och hur ska ansökan om tvistlösning ges in?

2 §   En ansökan om tvistlösning ska ges in till Skatteverket inom tre år från den dag då sökanden fick del av det beslut eller besked om en åtgärd som gett eller kommer att ge upphov till en sådan tvist som anges i 1 kap. 1 §. Ansökan ska vara skriftlig.

Vad ansökan om tvistlösning ska innehålla

3 §   En ansökan om tvistlösning ska innehålla
   1. uppgift om vilka medlemsstater som berörs av tvisten,
   2. identifikationsuppgifter i form av namn och postadress, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller motsvarande registreringsnummer och motsvarande utländska nummer och andra uppgifter som behövs för att identifiera den eller de personer som är berörda av tvisten,
   3. uppgift om vilka beskattningsår tvisten avser,
   4. relevanta fakta och omständigheter i tvisten,
   5. uppgift om tillämpligt skatteavtal och nationella föreskrifter,
   6. uppgift om vilka omständigheter som ligger till grund för ansökan,
   7. kopia av beslut, förslag till beslut eller annat liknande dokument som ligger till grund för tvistefrågan,
   8. en försäkran om att sökanden ska lämna fullständiga och skyndsamma svar på förfrågningar från Skatteverket och tillhandahålla de uppgifter som Skatteverket begär,
   9. uppgift om överklaganden, rättsliga förfaranden och domstolsavgöranden som har koppling till tvistefrågan i de fall sådana uppgifter finns tillgängliga,
   10. uppgift om huruvida en begäran om ömsesidig överenskommelse som rör tvistefrågan har lämnats in inom ramen för ett annat liknande förfarande i de fall sådana uppgifter finns tillgängliga, och
   11. en försäkran om att sökanden är medveten om att ingivandet av ansökan om tvistlösning enligt denna lag innebär att ett sådant annat liknande förfarande rörande tvistefrågan som avses i 10 ska avslutas.

Komplettering av ansökan

4 §   Skatteverket får förelägga sökanden att ge in de uppgifter som myndigheten anser behövs för att tvisten ska kunna prövas i sak. Föreläggandet ska utfärdas inom tre månader från det att ansökan om tvistlösning togs emot.

I föreläggandet ska det anges att sökanden ska lämna svar inom tre månader från det att föreläggandet togs emot och att följden av att sökanden inte lämnar svar inom denna tid kan bli att ansökan om tvistlösning avvisas.

Prövning av ansökan om tvistlösning

5 §   Skatteverket ska pröva om en ansökan om tvistlösning ska godtas. Prövningen ska göras inom sex månader från den dag som är senast av
   1. dagen för mottagandet av ansökan, eller
   2. dagen för mottagandet av kompletterande uppgifter efter ett föreläggande enligt 4 §.

Tidsfristen gäller inte om sökanden har överklagat ett beslut som gett upphov till den tvist som ligger till grund för ansökan. Tidsfristen ska då räknas från den dag då en dom eller ett slutligt beslut i det förfarandet har fått laga kraft eller förfarandet har vilandeförklarats.

6 §   En ansökan om tvistlösning ska avvisas om
   1. det inte finns någon tvist,
   2. ansökan inte har lämnats in inom den tid som anges i 2 §,
   3. ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 3 §, eller
   4. ansökan inte har kompletterats enligt 4 §.

7 §   En ansökan om tvistlösning som inte prövas inom den tid som anges i 5 § ska anses ha godtagits.

Sökandens återkallelse av ansökan om tvistlösning

8 §   Sökanden får när som helst under förfarandet enligt denna lag återkalla en ansökan om tvistlösning. En återkallelse ska vara skriftlig och ges in till Skatteverket.


3 kap. Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

Inledande bestämmelse

1 §   Om samtliga behöriga myndigheter har godtagit ansökan om tvistlösning, ska Skatteverket försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse med utländsk behörig myndighet.

Komplettering av uppgifter

2 §   Skatteverket får begära att sökanden ger in de uppgifter som myndigheten anser behövs för att kunna träffa en ömsesidig överenskommelse enligt denna lag.

Sökanden ska lämna svar på en begäran om komplettering inom tre månader från det att begäran togs emot.

Följder av en ömsesidig överenskommelse

3 §   Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta sökanden när en ömsesidig överenskommelse träffats och om överenskommelsens innebörd.

4 §   Sökanden ska inom 60 dagar från det att denne underrättades om den ömsesidiga överenskommelsens innebörd meddela Skatteverket om överenskommelsen godtas och om sökanden, i frågor som omfattas av den ömsesidiga överenskommelsen, avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller återkallar sådana åtgärder som redan har vidtagits. Om sökanden återkallar åtgärder som redan har vidtagits ska denne inom samma tid ge in bevis om detta.

5 §   Skatteverket ska vidta de åtgärder som krävs för att en ömsesidig överenskommelse ska kunna verkställas så snart som möjligt efter det att sökanden, i enlighet med 4 §, har meddelat att överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats.

Om Skatteverket inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa överenskommelsen inom en månad från det att sökanden har meddelat att överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats, får sökanden begära att Skatteverket vidtar de åtgärder som krävs för att verkställa överenskommelsen. Skatteverket ska så snart som möjligt antingen vidta sådana åtgärder eller i ett beslut avslå begäran.

Om en ömsesidig överenskommelse inte träffas

6 §   Om myndigheterna inte träffar en överenskommelse inom två år, eller högst tre år efter förlängning av en behörig myndighet, från det senaste av någon av de behöriga myndigheternas beslut att godta en ansökan om tvistlösning, ska Skatteverket underrätta sökanden om detta. En sådan underrättelse ska innehålla en förklaring till varför en överenskommelse inte har träffats.

Tidsfristen gäller inte om sökanden har överklagat ett beslut som gett upphov till tvisten. Tidsfristen ska då räknas från den dag då en dom eller ett slutligt beslut i det förfarandet har fått laga kraft eller förfarandet har vilandeförklarats.


4 kap. Rådgivande kommitté och kommitté för alternativ tvistlösning

Allmänna bestämmelser

Begäran om inrättande av en rådgivande kommitté

1 §   En sökande som underrättats om att de behöriga myndigheterna inte träffat en ömsesidig överenskommelse får begära att en rådgivande kommitté inrättas för att lösa tvisten.

En sökande vars ansökan avvisats av en behörig myndighet, men inte av alla behöriga myndigheter, får begära att en rådgivande kommitté inrättas för att pröva ansökan om tvistlösning. En sådan begäran ska dock inte tas upp till prövning, om
   1. en avvisad ansökan om tvistlösning är föremål för överprövning,
   2. avvisningsbeslutet kan överklagas, eller
   3. avvisningsbeslutet fått laga kraft eller det av annan anledning inte går att avvika från beslutet.

Formerna för begäran om inrättande av en rådgivande kommitté

2 §   Begäran om att inrätta en rådgivande kommitté ska vara skriftlig och ges in till Skatteverket inom 50 dagar från den dag som är senast av
   1. dagen då sökanden tog emot en underrättelse om att de behöriga myndigheterna inte träffat en ömsesidig överenskommelse inom föreskriven tid,
   2. dagen då sökanden tog emot det senaste av behöriga myndigheters beslut att avvisa eller godta en ansökan om tvistlösning, eller
   3. dagen då sökanden tog emot ett beslut om att en tidigare avvisad ansökan om tvistlösning slutligt prövats.

3 §   Tillsammans med en begäran om att inrätta en rådgivande kommitté enligt 1 § andra stycket ska sökanden lämna en försäkran om att det aktuella avvisningsbeslutet inte kan överklagas eller om att ingen överprövning av avvisningsbeslutet pågår och att sökanden avstår från sin rätt att överklaga beslutet.

4 §   Skatteverket ska avslå en begäran om att inrätta en rådgivande kommitté, om sökanden eller en företrädare för sökanden avseende den fråga som är föremål för tvisten har dömts till påföljd enligt skattebrottslagen (1971:69).

Inrättande av en rådgivande kommitté

5 §   Skatteverket ska, i samråd med utländsk behörig myndighet, inrätta en rådgivande kommitté inom 120 dagar från den dag då begäran om inrättande togs emot. Detta gäller dock inte om
   1. begäran om inrättande har avslagits enligt 4 §, eller
   2. utländsk behörig myndighet har avslagit en sådan begäran.

Vid inrättandet ska Skatteverket utnämna en eller flera oberoende personer för Sveriges räkning.

Underrättelse till sökanden

6 §   Om en rådgivande kommitté inrättas ska Skatteverket, inom 120 dagar från mottagandet av begäran om att inrätta kommittén, underrätta sökanden om
   1. att en rådgivande kommitté har inrättats,
   2. kommitténs arbetsordning,
   3. den dag då den rådgivande kommittén senast ska lämna ett yttrande om hur tvisten ska lösas, och
   4. tillämpliga skatteavtal och nationella föreskrifter.

Begäran om att utnämna oberoende personer

7 §   Om en rådgivande kommitté inte har inrättats enligt 5 § inom 120 dagar får sökanden begära att Skatteverket för Sveriges räkning utnämner oberoende personer till den rådgivande kommittén.

Begäran ska ges in till Skatteverket inom 30 dagar från det att 120-dagarsperioden har löpt ut. I begäran ska det anges om någon utländsk behörig myndighet inte har utnämnt oberoende personer.

Om en sökande som är obegränsat skattskyldig i Sverige ger in en begäran om att utnämna oberoende personer för en annan medlemsstats räkning till Skatteverket, ska myndigheten hjälpa denne till rätta.

8 §   Skatteverket ska så snart som möjligt pröva en begäran om att utnämna oberoende personer. Om Skatteverket avslår en begäran ska det ske i ett beslut.

9 §   Om Skatteverket inte har utnämnt minst en oberoende person till den rådgivande kommittén enligt 5 § andra stycket ska Skatteverket, efter en begäran enligt 7 §, utnämna en sådan person och en ersättare för Sveriges räkning.

Om varken Skatteverket eller någon utländsk behörig myndighet har utnämnt minst var sin oberoende person till kommittén, ska Skatteverket utnämna två oberoende personer för Sveriges räkning.

Oberoende personer och ersättare ska utnämnas från förteckningen över oberoende personer som anges i artikel 9 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen.

Komplettering av den standardiserade arbetsordningen

10 §   Om en sökande inte har fått del av den rådgivande kommitténs arbetsordning inom två veckor från inrättandet av kommittén, ska Skatteverket på begäran av sökanden skicka över den standardiserade arbetsordning som fastställts av Europeiska kommissionen enligt artikel 11.3 i skattetvistlös- ningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, till kommittén för komplettering.

Bevis och närvaro under förfarandet i den rådgivande kommittén

Bevis

11 §   Sökanden eller en annan person som är berörd av tvisten får ge in bevis av betydelse för tvisten till den rådgivande kommittén om de behöriga myndigheterna samtycker till det, eller om kommittén begär det.

12 §   Skatteverket ska ge in bevis till den rådgivande kommittén om kommittén begär det. Skatteverket får dock vägra att ge in bevis, om
   1. ett inhämtande av uppgifterna skulle kräva att en svensk myndighet vidtar förvaltningsåtgärder som är oförenliga med svensk rätt,
   2. uppgifterna inte är tillgängliga enligt svensk rätt,
   3. uppgifterna avser handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt, eller
   4. ett utlämnande av uppgifterna skulle strida mot grunderna för rättsordningen (ordre public).

Närvaro

13 §   Sökanden eller en annan person som är berörd av tvisten får närvara under förfarandet i en rådgivande kommitté om de behöriga myndigheterna samtycker till det, eller om kommittén begär det.

Tystnadsplikt och sekretess

14 §   Sökanden, en annan person som är berörd av tvisten eller en företrädare för någon av dessa personer får inte till någon obehörigen röja vad han eller hon har fått reda på under förfarandet i en rådgivande kommitté.

Motsvarande tystnadsplikt gäller också för en oberoende person.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Kommitté för alternativ tvistlösning

15 §   Skatteverket får komma överens med utländsk behörig myndighet om att inrätta en kommitté för alternativ tvistlösning i stället för en rådgivande kommitté.

16 §   Bestämmelserna om underrättelse till sökanden och komplettering av den standardiserade arbetsordningen i 6 och 10 §§ gäller även vid förfarandet i en kommitté för alternativ tvistlösning.

17 §   Bestämmelserna om bevis och närvaro och om tystnadsplikt och sekretess i 11-14 §§ samt om kostnader för förfarandet i 9 kap. gäller även vid förfarandet i en kommitté för alternativ tvistlösning, om inte något annat anges i kommitténs arbetsordning.


5 kap. Ömsesidig överenskommelse efter yttrande från en kommitté

Inledande bestämmelser

1 §   Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas om en rådgivande kommitté som har inrättats enligt 4 kap. 1 § har lämnat ett yttrande. Det som sägs om en rådgivande kommitté gäller även för en kommitté för alternativ tvistlösning som har inrättats enligt 4 kap. 15 §.

2 §   Skatteverket ska, inom sex månader från den dag då Skatteverket tar emot ett yttrande från den rådgivande kommittén, lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse med utländsk behörig myndighet.

Den ömsesidiga överenskommelsen ska grundas på yttrandet från den rådgivande kommittén om inte Skatteverket kommer överens med utländsk behörig myndighet om att lösa tvisten på annat sätt.

3 §   Skatteverket ska så snart som möjligt underrätta sökanden när en ömsesidig överenskommelse träffats och om överenskommelsens innebörd.

Om sökanden inte inom 30 dagar från det att överenskommelsen träffades skriftligen har underrättats om den ömsesidiga överenskommelsens innebörd, får sökanden hos Skatteverket begära att få en sådan underrättelse. Skatteverket ska så snart som möjligt antingen underrätta sökanden om innebörden av överenskommelsen eller i ett beslut avslå begäran.

Följder av en ömsesidig överenskommelse efter yttrande från en kommitté

4 §   Sökanden ska inom 60 dagar från det att denne underrättades om den ömsesidiga överenskommelsens innebörd meddela Skatteverket om överenskommelsen godtas och om sökanden, i frågor som omfattas av den ömsesidiga överenskommelsen, avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller återkallar sådana åtgärder som redan har vidtagits. Om sökanden återkallar åtgärder som redan har vidtagits ska denne inom samma tid ge in bevis om detta.

5 §   Om Skatteverket har träffat en ömsesidig överenskommelse med utländsk behörig myndighet om att lösa tvisten på annat sätt än vad som följer av yttrandet från den rådgivande kommittén, ska Skatteverket vidta de åtgärder som krävs för att den ömsesidiga överenskommelsen ska kunna verkställas så snart som möjligt efter det att sökanden, i enlighet med 4 §, har meddelat att överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats.

Om Skatteverket inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa överenskommelsen inom en månad från det att sökanden har meddelat att överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats, får sökanden begära att Skatteverket vidtar de åtgärder som krävs för att verkställa överenskommelsen. Skatteverket ska så snart som möjligt antingen vidta sådana åtgärder eller i ett beslut avslå begäran.

6 §   Om Skatteverket har träffat en ömsesidig överenskommelse med utländsk behörig myndighet om att lösa tvisten i enlighet med yttrandet från den rådgivande kommittén, ska Skatteverket vidta de åtgärder som krävs för att den ömsesidiga överenskommelsen ska verkställas om
   1. sökanden, i enlighet med 4 §, har meddelat att överenskommelsen godtas och att denne avstår från att vidta andra rättsliga åtgärder eller ger in bevis för att sådana åtgärder som redan vidtagits har återkallats, och
   2. det inte genom utländsk behörig myndighet eller Skatteverkets prövning enligt artikel 8 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, framkommit att det finns brister i opartiskhet hos en oberoende person i en rådgivande kommitté eller hos en medlem i en kommitté för alternativ tvistlösning.

Skatteverket ska vidta de åtgärder som krävs för att överenskommelsen ska verkställas senast 13 månader efter att yttrandet överlämnats till myndigheten.

Om Skatteverket inte har vidtagit de åtgärder som krävs för att verkställa överenskommelsen inom 13 månader efter att yttrandet överlämnats till myndigheten, får sökanden begära att de åtgärder som krävs för att verkställa överenskommelsen vidtas. Skatteverket ska så snart som möjligt antingen vidta sådana åtgärder eller i ett beslut avslå begäran.


6 kap. Tvistlösningsförfarandets upphörande

1 §   Tvistlösningsförfarandet enligt denna lag ska upphöra om
   1. Skatteverket meddelar ett beslut som innebär att det inte längre finns någon tvist,
   2. Skatteverket tar emot en skriftlig återkallelse av ansökan om tvistlösning från sökanden, eller
   3. tvisten av någon annan anledning upphör.

2 §   Tvistlösningsförfarandet enligt denna lag ska upphöra om en domstol i en berörd medlemsstat har meddelat beslut i tvistefrågan som det inte är möjligt att avvika från och
   1. de behöriga myndigheterna inte har träffat en ömsesidig överenskommelse, eller
   2. den rådgivande kommittén eller kommittén för alternativ tvistlösning inte har lämnat ett yttrande till de behöriga myndigheterna.


7 kap. Särskilda bestämmelser för fysiska personer och mindre företag

1 §   En sökande som är en fysisk person eller ett mindre företag enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG och som är obegränsat skattskyldig i Sverige får, med åberopande av artikel 17 i skattetvistlösningsdirektivet, i den ursprungliga lydelsen, till Skatteverket ge in
   1. en ansökan om tvistlösning,
   2. ett svar på ett föreläggande om komplettering av en ansökan,
   3. ett svar på en begäran om kompletterande uppgifter till ansökan,
   4. en återkallelse av ansökan, eller
   5. en begäran om inrättande av en rådgivande kommitté.

2 §   Skatteverket ska inom två månader från mottagandet av en handling som getts in enligt 1 § översända handlingen till utländsk behörig myndighet. Vid översändandet ska Skatteverket ange att handlingen har getts in med stöd av artikel 17 i skattetvistlösningsdirektivet. En handling som har getts in på detta sätt ska anses ha kommit Skatteverket tillhanda den dag då verket översände handlingen till utländsk behörig myndighet.

Om Skatteverket tar emot ytterligare uppgifter som svar på ett föreläggande enligt 2 kap. 4 § eller en begäran om att ge in uppgifter enligt 3 kap. 2 §, ska Skatteverket skicka en kopia av svaret till utländsk behörig myndighet. Sådana uppgifter ska anses ha kommit Skatteverket tillhanda den dag då de togs emot av Skatteverket.

3 §   Om Skatteverket får en underrättelse från utländsk behörig myndighet om att den har tagit emot en sådan handling som anges i 1 §, ska handlingen anses ha kommit Skatteverket tillhanda den dag då verket tog emot underrättelsen. Om underrättelsen innehåller en kopia med ytterligare uppgifter som svar på ett föreläggande om komplettering av ansökan eller på en begäran om kompletterande uppgifter under förfarandet vid ömsesidig överenskommelse, ska handlingen i stället anses ha kommit Skatteverket tillhanda den dag då den överlämnande behöriga myndigheten tog emot handlingen.


8 kap. Förhållandet till andra nationella förfaranden

1 §   En sökande kan ansöka om tvistlösning enligt denna lag även om ett beslut avseende tvistefrågan har fått laga kraft.

2 §   Skatteverket får förklara tvistlösningsförfarandet enligt denna lag vilande om det samtidigt pågår ett straffrättsligt förfarande som grundas på skattebrottslagen (1971:69) i den fråga som gett upphov till tvisten. Tvistlösningsförfarandet får vilandeförklaras från och med den dag då ansökan om tvistlösning godtogs till dess att ett slutligt beslut har fått laga kraft i det straffrättsliga förfarandet.

3 §   Om en ansökan om tvistlösning lämnas in enligt 2 kap. 2 § ska Skatteverket avsluta varje annat liknande förfarande vid ömsesidig överenskommelse om den aktuella tvisten som pågår enligt ett skatteavtal mellan Sverige och en annan stat inom Europeiska unionen.


9 kap. Kostnader för tvistlösningsförfarandet

1 §   Skatteverket får besluta att sökanden ska stå för oberoende personers kostnader och arvoden med anledning av en tvist enligt denna lag om Skatteverket har kommit överens med utländsk behörig myndighet om det och
   1. sökanden har återkallat ansökan om tvistlösning, eller
   2. en rådgivande kommitté har bekräftat att utländsk behörig myndighets beslut att avvisa ansökan om tvistlösning var riktigt.

Skatteverket ska inte ersätta kostnader som uppstår för sökanden eller en annan person som är berörd av tvisten.


10 kap. Överklagande

1 §   Beslut enligt 2 kap. 6 §, 3 kap. 5 § andra stycket, 4 kap. 4 § och 8 § andra meningen, 5 kap. 3 § andra stycket, 5 § andra stycket och 6 § tredje stycket och 9 kap. 1 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

2019:601
   1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.
   2. Lagen tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017 och ska tillämpas på ansökningar om tvistlösning som getts in efter den 30 juni 2019.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.