Lag (2015:266) om lokala aktionsgrupper

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2015:266
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2015-05-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:64
Övrig text: Rättelseblad 2015:266 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om lokala aktionsgruppers handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling enligt artikel 34.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006.
Lag (2022:64).

2 §   Den myndighet som regeringen bestämmer ska på begäran lämna ut uppgifter om ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling till de lokala aktionsgrupperna.

3 §   Den som genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat får inte röja uppgiften.

Inte heller får en sådan uppgift röjas som någon genom en lokal aktionsgrupps verksamhet fått om andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för den lokala aktionsgruppens verksamhet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.