Lag (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2014:1437
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2014-12-04
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1214
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelse

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om åtgärder som får vidtas för att säkerställa efterlevnaden av ett beslut att ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta färden.

Beslut om åtgärder

2 §   Om ett sådant beslut som anges i 7 § första stycket, 8 § första stycket, 9 § första stycket eller 10 § första stycket har meddelats och det kan antas att beslutet inte kommer att följas, får i de fall som anges i 7-10 §§ en polisman eller tulltjänsteman omhänderta
   1. fordonsnycklar eller annat föremål som behövs för färden,
   2. frakthandlingar, och
   3. registreringsskyltar.

En polisman eller tulltjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt första stycket ska skyndsamt anmäla det till sin förman, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå.

3 §   Kan det av särskilda skäl antas att ett omhändertagande enligt 2 § inte är tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs, får Polismyndigheten eller Tullverket besluta att fordonet eller fordonståget ska förses med en mekanisk, elektronisk eller annan typ av låsanordning (klampning). Om det i ett enskilt fall är lämpligare med klampning än omhändertagande, får klampning beslutas trots det som sägs i första meningen.

4 §   För att söka efter sådan egendom som anges i 2 § första stycket får en polisman eller tulltjänsteman kroppsvisitera fordonets förare och genomsöka fordonet eller fordonståget, om egendomen inte är tillgänglig på annat sätt. Om det finns synnerliga skäl, får även fordonets passagerare kroppsvisiteras.

5 §   Har ett beslut om omhändertagande eller klampning meddelats, får en polisman eller tulltjänsteman medge att fordonet eller fordonståget förs till närmaste lämpliga plats innan åtgärden verkställs.

6 §   En åtgärd enligt denna lag får vidtas endast om det är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, ska detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska uppnås.

På vilka grunder åtgärder får beslutas

Åtgärder i syfte att säkra verkställighet av sanktionsavgift

7 §   Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden har meddelats enligt
   1. 8 b § lagen (1972:435) om överlastavgift,
   2. 25 b § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,
   3. 10 kap. 6 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   4. 7 d § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
   5. 12 § förordningen (2022:469) om utstationering av förare inom vägtransportsektorn, eller
   6. 6 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (2012:237).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2022:1214).

Åtgärder i syfte att hindra fortsatta överträdelser av yrkestrafiklagstiftningen

8 §   Omhändertagande eller klampning får vidtas när ett fordons fortsatta färd har hindrats enligt
   1. 5 kap. 5 § yrkestrafiklagen (2012:210),
   2. 5 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211), eller
   3. 7 § förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631).

Åtgärder i syfte att hindra trafik med fordon vars förare utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten

9 §   Omhändertagande eller klampning får vidtas om föraren utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats enligt
   1. 10 kap. 1 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,
   2. 32 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter, eller
   3. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den och får inte bestå under längre tid än 36 timmar. Lag (2018:631).

Åtgärder i syfte att hindra trafik med fordon som utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten

10 §   Omhändertagande eller klampning får vidtas om fordonets skick eller beskaffenhet utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten och fordonets fortsatta färd har hindrats enligt
   1. 5 kap. 3 § fordonslagen (2002:574), eller
   2. 14 kap. 15 § trafikförordningen (1998:1276).

En åtgärd som anges i första stycket ska upphöra så snart det inte längre finns skäl för den.

Underrättelse

11 §   Föraren, annan från vilken egendom omhändertagits och fordonets registrerade ägare ska snarast delges beslutet om omhändertagande eller klampning och underrättas om hur egendomen och fordonet kan komma att hanteras.

Vid åtgärd enligt 10 § ska det samtidigt underrättas om möjligheten att begära omprövning.

Omprövning och överklagande

Omprövning

12 §   I fall som anges i 10 § ska Polismyndigheten, om föraren eller fordonets registrerade ägare skriftligen begär det, skyndsamt ompröva ett beslut om omhändertagande eller klampning.

Polismyndighetens beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och, om myndigheten finner att åtgärden ska bestå, innehålla de skäl som beslutet grundas på. Föraren och fordonets registrerade ägare ska underrättas om beslutet och hur beslutet kan överklagas.

Överklagande

13 §   Ett beslut enligt 12 § som innebär att åtgärden ska bestå får, utan begränsning till viss tid, överklagas skriftligen till den tingsrätt inom vars domkrets åtgärden vidtagits. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

14 §   Vid domstolens handläggning tillämpas lagen (1996:242) om domstolsärenden.

15 §   Domstolen får besluta att åtgärden ska bestå eller att den ska upphöra.

16 §   Har skälen för åtgärden upphört, ska Polismyndigheten upphäva omhändertagandet eller klampningen.

Förfarandet när en åtgärd upphör

17 §   När ett omhändertagande upphör ska egendomen lämnas ut till den från vilken egendomen omhändertogs, om det inte finns särskilda skäl att lämna den till någon annan.

Om egendomen inte hämtas ut när ett omhändertagande har upphört, tilllämpas lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.

18 §   Om en åtgärd enligt 10 § har upphört, ska föraren, annan från vilken egendom omhändertagits och fordonets registrerade ägare underrättas om att beslutet har upphört att gälla och om hur egendomen eller fordonet kan komma att hanteras.

Protokoll

19 §   Protokoll ska föras över omhändertagande, klampning, kroppsvisitation och genomsökning. Av protokollet över omhändertagande, klampning eller genomsökning ska det framgå
   1. vilket fordon åtgärden rör och vilken egendom som har omhändertagits,
   2. vem som har fattat beslut om åtgärden,
   3. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
   4. vem eller vilka som har deltagit vid åtgärden,
   5. vem eller vilka som åtgärden har riktat sig mot,
   6. tiden för beslut om åtgärd, och
   7. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

I 28 kap. rättegångsbalken finns bestämmelser om protokoll över kroppsvisitation.


Övergångsbestämmelser

2018:631
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
   2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för omhändertagande eller klampning som har beslutats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.