Lag (2013:514) om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2013:514
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-06-13
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:960
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I denna lag finns bestämmelser om regionernas och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet.

Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region. Lag (2019:960).

2 §   En region har, om inget annat sägs i denna lag, kostnadsansvar för ersättningar som har bestämts enligt
   1. 7, 8 eller 9 § lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller
   2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Första stycket gäller endast ersättningar som har betalats ut till en patient som vid tiden för den vård ersättningen avser
   1. var bosatt inom regionen, eller
   2. hade skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistades inom regionen.
Lag (2019:960).

3 §   En region ska ersätta Försäkringskassan för sådana utbetalda ersättningar som avses i 2 §. Lag (2019:960).

4 §   En kommun som ingår i en region har kostnadsansvar för ersättning som avses i 2 § om ersättningen avser hjälpmedel som kommunen skulle haft kostnadsansvar för om dessa tillhandahållits i Sverige.

En kommun ska ersätta en region vad regionen enligt 3 § har betalat ut för sådana hjälpmedel som kommunen enligt första stycket har kostnadsansvar för. Lag (2019:960).


Övergångsbestämmelser

2013:514
   1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2013.
   2. Lagen ska inte tillämpas för ersättningar som avser vårdkostnader som har uppkommit före lagens ikraftträdande.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.