Lag (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2012:263
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-05-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:957
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Allmänna bestämmelser

Innehåll och syfte

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation till människokroppen.

Syftet med lagen är att skydda människors hälsa.

Definitioner

2 §   I denna lag används följande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Allvarlig avvikande händelse  Händelse som inträffar i något
                steg i kedjan från donation
                till transplantation och som kan
                1. leda till överföring av en
                smittsam sjukdom eller till
                döden,
                2. vara livshotande eller
                invalidiserande eller medföra
                betydande funktionsnedsättning
                för patienten, eller
                3. leda till eller förlänga
                sjukdom eller behov av
                sjukhusvård.
Allvarlig biverkning      Icke avsedd reaktion,
                inbegripet smittsam sjukdom,
                hos den levande donatorn eller
                mottagaren som kan ha samband
                med något steg i kedjan från
                donation till transplantation,
                och som
                1. kan leda till döden eller
                till ett livshotande eller
                invalidiserande tillstånd,
                2. medför betydande
                funktionsnedsättning, eller
                3. leder till eller förlänger
                sjukdom eller behov av
                sjukhusvård.
Behörig myndighet eller
delegerad inrättning      De myndigheter eller
                inrättningar som anges i den
                förteckning som Europeiska
                kommissionen ska förse
                medlemsstaterna med enligt
                artikel 8 i kommissionens
                genomförandedirektiv 2012/25/EU
                av den 9 oktober 2012 om
                informationsförfarandena för
                utbyte mellan medlemsstater av
                mänskliga organ avsedda för
                transplantation.
Organ              1. Differentierad del av
                människokroppen som består av
                olika sorters vävnad och som
                upprätthåller sin struktur,
                kärlbildning och förmåga att
                utveckla fysiologiska
                funktioner med en betydande
                grad av autonomi, eller
                2. del av ett sådant organ som
                avses i 1 och som är avsedd
                att användas för samma syfte
                som hela organet i
                människokroppen och som
                uppfyller kraven för struktur
                och kärlbildning.
Vårdgivare      Statlig myndighet, region och 
        kommun i fråga om sådan hälso- 
        och sjukvård som myndigheten, 
        regionen eller kommunen har 
        ansvar för samt annan juridisk 
        person eller enskild näringsidkare 
        som bedriver hälso- och sjukvård.
Lag (2019:957).

Tillämpningsområde

3 §   Lagen gäller vid donation, kontroll, karakterisering, tillvaratagande, bevarande, transport och transplantation av mänskliga organ avsedda för transplantation.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering

4 §   Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:451).

Anmälan om allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar

5 §   Den vårdgivare som ansvarar för att tillvarata ett organ ska omedelbart till den vårdgivare som ansvarar för att transplantera organet anmäla misstänkta och konstaterade allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar som kan påverka organets säkerhet och kvalitet.

I de fall sådana avvikande händelser eller biverkningar som avses i första stycket misstänks hänga samman med en donator vars organ skickats till ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska den vårdgivare som ansvarade för att tillvarata denne donators organ omedelbart anmäla dessa händelser eller biverkningar till behörig myndighet eller delegerad inrättning i det land som mottagit donatorns organ. Lag (2014:358).

5 a §   Den vårdgivare som ansvarar för att transplantera ett organ ska omedelbart till den vårdgivare som ansvarade för att tillvarata organet anmäla misstänkta och konstaterade allvarliga avvikande händelser och allvarliga biverkningar som kan påverka organets säkerhet och kvalitet.

I de fall sådana avvikande händelser eller biverkningar som avses i första stycket misstänks hänga samman med ett organ som mottagits från ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska den vårdgivare som ansvarade för att transplantera organet omedelbart anmäla dessa händelser eller biverkningar till behörig myndighet eller delegerad inrättning i det land där organet tillvaratogs.
Lag (2014:358).

6 §   Om en vårdgivare anmäler misstänkta eller konstaterade allvarliga avvikande händelser eller allvarliga biverkningar enligt 5 eller 5 a § eller får underrättelse om sådana händelser eller biverkningar från behörig myndighet eller delegerad inrättning i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ska vårdgivaren omedelbart anmäla dessa händelser och biverkningar till Inspektionen för vård och omsorg. Lag (2014:358).

Register

7 §   Inspektionen för vård och omsorg ska med hjälp av automatiserad databehandling föra ett register över verksamheten hos vårdgivare som tillvaratar eller transplanterar organ. Registret har till ändamål att ge offentlighet åt verksamhet som innefattar tillvaratagande och transplantation av organ.

Registret får också användas för tillsyn, i forskning och för framställning av statistik.

Registret får i fråga om personuppgifter innehålla uppgifter endast om vårdgivaren och om verksamhetschefen.

Inspektionen för vård och omsorg är personuppgiftsansvarig för registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken myndighet som får ha direktåtkomst till uppgifterna i Inspektionen för vård och omsorgs register. Lag (2012:960).

8 §   Har upphävts genom lag (2018:451).

Bemyndiganden

9 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för vårdgivare att lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg för behandling i det register som avses i 7 §. Lag (2012:960).

10 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter till skydd för liv och hälsa om vårdgivare som tillvaratar eller transplanterar organ och om hanteringen av organ.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.