Lag (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1999:779
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1999-10-21
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1116
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser

1 §   Denna lag tillämpas på yrkesmässig tillverkning av och handel med ädelmetallarbeten.

Med ädelmetallarbeten avses arbeten av guld, silver eller platina som innehåller, om arbetet är utfört av

guld, 375 tusendelar eller mer fint guld,
silver, 800 tusendelar eller mer fint silver,
platina, 850 tusendelar eller mer fin platina,
med en tillåten avvikelse nedåt för guld och platina av fem tusendelar samt för silver av åtta tusendelar.

Lagen gäller inte sådana arbeten som är avsedda uteslutande för medicinsk, vetenskaplig eller industriell användning eller uppenbarligen har antikvariskt värde.

2 §   I ett ädelmetallarbete får ingå, förutom delar av guld, silver eller platina samt legeringar av dessa metaller, delar av annan metall eller annat ämne under förutsättning att varje sådan del är lätt skönjbar och till utseendet tydligt skiljer sig från ädelmetallen.

Om tillverkningstekniska skäl föranleder det eller om det krävs för att arbetet skall fylla sin praktiska uppgift, får det även i annat fall ingå delar av annan metall eller annat ämne.

3 §   När arbeten som innehåller guld, silver eller platina saluhålls eller säljs inom landet får endast arbeten som uppfyller kraven enligt 1 och 2 §§ utges för att vara ädelmetallarbeten eller vara utförda av guld, silver eller platina. Vid saluhållande eller försäljning av arbeten med lägre halt sådan metall får det anges att arbetet innehåller guld, silver eller platina. Det måste dock tydligt framgå att arbetet innehåller lägre halt ädel metall än ett ädelmetallarbete.

Stämplar m. m.

4 §   Med ansvarsstämplar avses stämplar som är avsedda uteslutande för ädelmetallarbeten. De får endast anbringas på sådana arbeten.

5 §   Ansvarsstämplar är tillverkarens eller importörens namnstämpel, finhaltsstämpel, ortsmärke och årsbeteckning.

En svensk tillverkares eller importörs namnstämpel skall för att få anbringas vara godkänd och registrerad av det organ regeringen bestämmer.

Med en namnstämpel enligt denna lag jämställs namnstämpel från något annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om stämpeln har registrerats hos ett offentligt organ eller det på annat tillfredsställande sätt går att identifiera den som har anbringat stämpeln.

6 §   Ett ädelmetallarbete av guld eller platina skall vid saluhållande eller försäljning vara försett med finhaltsstämpel och namnstämpel. Namnstämpel behövs inte om arbetet är kontrollstämplat enligt 8 §. Namnstämpel enligt 5 § andra stycket krävs dock alltid om arbetet är försett med ett svenskt ortsmärke eller en svensk årsbeteckning.

Om i ett ädelmetallarbete som saluhålls eller säljs ingår någon del av annan metall eller annat ämne enligt 2 §, skall detta vara angivet på denna del, om inte tillverkningstekniska hinder möter.

7 §   Ansvarsstämpling skall göras genom tillverkarens försorg.
Importerade arbeten som inte har ansvarsstämplats av tillverkaren skall stämplas genom importörens försorg. Som tillverkare anses även den som yrkesmässigt har givit någon annan i uppdrag att utföra ädelmetallarbeten. Tillverkaren respektive importören ansvarar för att utförda ädelmetallarbeten motsvarar de anbringade ansvarsstämplarna.

8 §   En tillverkare eller importör kan låta ett kontrollorgan som är ackrediterat för uppgiften kontrollera finhalten i ett ädelmetallarbete som har försetts med finhaltsstämpel. Om kontrollorganet finner att den uppgivna finhalten är riktig, ska organet bekräfta detta med en kontrollstämpel. Kontrollorganet ska vara ackrediterat enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Om arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får organet i stället utfärda bevis om att arbetet uppfyller fordringarna för kontrollstämpling.

Med kontrollstämpel enligt första stycket jämställs kontrollstämpel från ett kontrollorgan i något annat land inom EES under förutsättning att organet är oberoende och kontrollen kan bedömas som likvärdig. Lag (2022:1116).

9 §   Ädelmetallarbeten eller arbeten som inte till utseendet tydligt skiljer sig från sådana får inte förses med stämplar eller andra märken som lätt kan förväxlas med stämplar enligt denna lag.

På ett ädelmetallarbete får dock alltid finnas stämplar som anbringats enligt bestämmelser i något annat land inom EES.

Avgift

10 §   För registrering enligt 5 § andra stycket skall en avgift betalas till det organ som svarar för registreringen. Avgiften skall betalas årligen så länge registreringen består.

Bemyndiganden

11 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
   1. meddela ytterligare föreskrifter om ansvarsstämplar, kontrollstämplar och annan märkning enligt denna lag,
   2. fastställa avgifter enligt denna lag,
   3. meddela närmare föreskrifter om de ackrediterade kontrollorganens verksamhet och de kontrollformer som skall användas i samband med kontrollstämpling.

12 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
   1. föreskriva att även arbeten av palladium får saluhållas eller säljas som ädelmetallarbeten,
   2. föreskriva om undantag från krav på ansvarsstämpling av arbeten där sådan stämpling har endast begränsad betydelse från konsumentskyddssynpunkt,
   3. föreskriva om annat undantag från denna lag, om det behövs på grund av överenskommelse med främmande stat.

Tillsyn

13 §   Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

14 §   Den som yrkesmässigt befattar sig med ädelmetallarbeten är skyldig att på uppmaning av tillsynsmyndigheten
   1. lämna tillsynsmyndigheten tillträde till utrymmen där ädelmetallarbeten förvaras,
   2. lämna de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att få biträde av Polismyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i första stycket. Lag (2014:731).

15 §   Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av denna lag skall efterlevas.
Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Överklagande

16 §   Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller med tillämpning av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.


Övergångsbestämmelser

1999:779
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000, då lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten skall upphöra att gälla.
   2. Intill dess att det i Sverige har utsetts sådant ackrediterat kontrollorgan som avses i 8 § får kontrollstämpling utföras av det organ som regeringen har utsett enligt lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.