Lag (1998:1593) om trossamfund

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1593
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1998-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:489
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Allmänna bestämmelser om trossamfund

1 §   Bestämmelser om religionsfrihet finns i regeringsformen och den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Med trossamfund avses i denna lag en gemenskap för religiös verksamhet, i vilken det ingår att anordna gudstjänst.

2 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ I denna lag avses med
   1. trossamfund: en gemenskap som utövar religiös verksamhet i vilken gudstjänst, bön, meditation eller andra ritualer ingår,
   2. församling: en gemenskap inom ett trossamfund där gemenskapen utövar lokal religiös verksamhet i vilken gudstjänst, bön, meditation eller andra ritualer ingår, och
   3. betjänad: en medlem i ett trossamfund eller en person som deltar regelbundet i verksamhet som organiseras av ett trossamfund eller av en församling inom ett trossamfund.
Lag (2024:489).

3 §   Ingen är skyldig att tillhöra något trossamfund. Ett avtal eller löfte som strider mot denna bestämmelse är ogiltigt.

4 §   Barn som har fyllt 12 år kan inte inträda i eller utträda ur ett trossamfund utan eget samtycke.

Registrerat trossamfund

5 §   Med registrerat trossamfund avses
   1. Svenska kyrkan, och
   2. trossamfund som har registrerats enligt denna lag.

6 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Bestämmelserna i 7-12 §§, 13 § första-tredje stycket och 17 § gäller inte för Svenska kyrkan.

6 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Bestämmelser om grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund finns i lagen (1998:1591) om Svenska kyrkan.

Bestämmelserna i 7-12 §§, 13 § första-tredje styckena, 17-26 och 28 §§ i denna lag gäller inte för Svenska kyrkan. Lag (2024:489).

Registrering

7 §   Ett trossamfund ska på egen begäran registreras av den myndighet som regeringen bestämmer, om trossamfundet har
   1. stadgar där det finns bestämmelser om trossamfundets ändamål och om hur det fattas beslut i trossamfundets angelägenheter, och
   2. en styrelse eller motsvarande organ.

Ett trossamfund får registreras bara om dess namn är ägnat att särskilja trossamfundets verksamhet från andras. Bestämmelserna i 2 kap. 2-7 §§ lagen (2018:1653) om företagsnamn om hinder mot registrering av ett företagsnamn ska också tillämpas i fråga om trossamfunds namn.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser får inte registreras enligt denna lag. Lag (2018:1675).

8 §   Registreringen ska omfatta
   1. trossamfundets namn och postadress,
   2. trossamfundets stadgar,
   3. en kontaktperson som är behörig att företräda trossamfundet i frågor om registrering samt kontaktpersonens namn, postadress och personnummer eller samordningsnummer eller, om sådana nummer saknas, födelsedatum.

Ändringar i något av dessa förhållanden ska genast anmälas för registrering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter i registreringsärenden enligt denna lag. Lag (2009:1236).

9 §   Ett trossamfund som har registrerats enligt 7 § får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Trossamfundets rättsliga ställning enligt första stycket upphör när likvidation har avslutats enligt 11 §, när avregistrering sker enligt 12 § och, om trossamfundet har försatts i konkurs, när konkursen avslutas utan överskott.

I artikel 48.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/848 av den 20 maj 2015 om insolvensförfaranden finns en särskild bestämmelse om när en juridisk person eller ett företag ska anses upplöst. Lag (2017:482).

10 §   Ansvaret för de skyldigheter som har uppkommit för trossamfundet före registreringen övergår på det registrerade trossamfundet genom registreringsbeslutet, om trossamfundet har utgjort en ideell förening. Genom registreringen övergår även trossamfundets rättigheter till det registrerade trossamfundet.

11 §   Registreringsmyndigheten ska besluta att trossamfundet ska gå i likvidation om
   1. de krav som gäller för registrering enligt 7 § första stycket inte längre är uppfyllda,
   2. likvidationsskyldighet föreligger enligt stadgarna, eller
   3. samfundet har försatts i konkurs som har avslutats med överskott.

En likvidator förordnas av registreringsmyndigheten. Ett beslut om likvidation och förordnande av likvidator ska registreras. För likvidation gäller i övrigt 17 kap. 29-32, 35, 36, 41 och 42 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Likvidationen är avslutad när likvidatorerna har avgett slutredovisning. Detta förhållande ska genast anmälas för registrering. Lag (2018:721).

12 §   Ett trossamfund som uppfyller kraven i 7 § första stycket kan på egen begäran avregistreras av registreringsmyndigheten utan föregående likvidation.

Registreringsmyndigheten får också avregistrera ett trossamfund om det, trots påminnelse, inte betalar registerhållningsavgiften. Påminnelsen ska ha innehållit en upplysning om att trossamfundet kan komma att avregistreras.

Vid avregistrering övergår trossamfundet i en ideell förening, som övertar trossamfundets rättigheter och skyldigheter. Lag (2009:1236).

Organisatoriska delar

13 §   Självständiga organisatoriska delar av ett trossamfund som har registrerats enligt denna lag får också registreras, om de uppfyller kraven i 7 §. För registrerade organisatoriska delar gäller bestämmelserna i 8 §, 9 § andra stycket och 10-12 §§.

Organisatoriska delar som har registrerats enligt denna lag får var för sig förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan vid domstol och andra myndigheter.

Förlorar trossamfundet sin rättsliga ställning enligt 9 § andra stycket och begär dess organisatoriska delar inte avregistrering enligt 12 § inom en månad därefter eller avslås en sådan begäran, skall registreringsmyndigheten besluta att de organisatoriska delarna skall träda i likvidation.

Svenska kyrkans församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift är registrerade organisatoriska delar av Svenska kyrkan.

Registrerade trossamfunds namn

14 §   Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är förväxlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat än som benämning på trossamfundet i fråga.

Vid överträdelse av första stycket tillämpas 5 kap., 6 kap. 1-5 §§ och 7 kap. 6 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. I dessa fall ska vad som sägs om företagsnamnsintrång gälla intrång i trossamfundets namn. I fråga om registrerade trossamfunds namn ska även 3 kap. 1 § lagen om företagsnamn tillämpas.

Första och andra styckena gäller också för registrerade organisatoriska delars namn. Lag (2018:1675).

Registrerade trossamfunds förhållande till tredje man

15 §   För ett registrerat trossamfunds skyldigheter i förhållande till tredje man svarar endast trossamfundets tillgångar.

För skyldigheter i förhållande till tredje man som ett trossamfunds registrerade organisatoriska delar har ådragit sig svarar endast den organisatoriska delens tillgångar.

/Rubriken upphör att gälla U:2025-01-01/

Statlig hjälp med avgifter till registrerade trossamfund

16 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan samt med att ta in avgifterna. Även andra registrerade trossamfund kan beviljas sådan hjälp.
Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

Regeringen beslutar att ett annat registrerat trossamfund än Svenska kyrkan skall få sådan hjälp. Regeringen får besluta att ett trossamfund som har beviljats hjälp inte längre skall få det.

Hjälpen får lämnas endast till ett trossamfund som
   1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och
   2. är stabilt och har egen livskraft. Lag (1999:956).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Statlig avgiftshjälp

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Innebörden av statlig avgiftshjälp

16 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Svenska kyrkan har rätt till hjälp av staten med att bestämma, debitera, redovisa och ta in avgifter från dem som tillhör Svenska kyrkan (statlig avgiftshjälp). Även andra registrerade trossamfund kan beviljas sådant stöd. Bestämmelser om förfarandet meddelas i särskild lag.

I 17-26 §§ finns bestämmelser om statlig avgiftshjälp till andra trossamfund än Svenska kyrkan. Lag (2024:489).

/Rubriken upphör att gälla U:2025-01-01/

Överklagande

17 §    /Upphör att gälla U:2025-01-01/ Beslut av registreringsmyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom två månader från beslutets dag när det gäller
   1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registrering enligt 7 eller 13 §,
   2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, och
   3. beslut enligt 11 § eller 13 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2009:1236).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Syftet med statlig avgiftshjälp

17 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Syftet med statlig avgiftshjälp är att
   1. stärka förutsättningarna för trossamfund att bedriva en aktiv och långsiktig religiös verksamhet,
   2. bidra till att ge alla människor samma grundläggande möjligheter att utöva sin religion i Sverige, och
   3. bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Lag (2024:489).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Villkor för statlig avgiftshjälp

18 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Statlig avgiftshjälp får lämnas endast till ett registrerat trossamfund som
   1. har minst 2 500 betjänade som är bosatta i Sverige,
   2. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst fem år, och
   3. får sin religiösa verksamhet finansierad i huvudsak av betjänade som är bosatta i Sverige. Lag (2024:489).

19 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Statlig avgiftshjälp får inte lämnas till ett trossamfund om trossamfundet, någon av dess församlingar eller en företrädare som agerar inom ramen för trossamfundets eller en församlings verksamhet
   1. utövar våld, tvång eller hot mot en person eller på annat sätt kränker en persons grundläggande fri- och rättigheter,
   2. diskriminerar personer eller grupper av personer eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
   3. försvarar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
   4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Statlig avgiftshjälp får dock lämnas om det finns särskilda skäl. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om
   1. trossamfundet har tagit avstånd från agerandet,
   2. trossamfundet har vidtagit adekvata åtgärder för att säkerställa att agerandet inte upprepas,
   3. det är fråga om ett enstaka agerande, och
   4. agerandet ligger långt tillbaka i tiden.
Lag (2024:489).

20 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Statlig avgiftshjälp får inte lämnas till ett trossamfund som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs. Lag (2024:489).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Handläggning av ärenden

21 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer handlägger ärenden om statlig avgiftshjälp enligt denna lag. Lag (2024:489).

22 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Myndigheten ska efter ansökan besluta att ett trossamfund är berättigat till statlig avgiftshjälp, om villkoren för statlig avgiftshjälp är uppfyllda.

En ansökan om att bli berättigad till statlig avgiftshjälp ska vara skriftlig. Lag (2024:489).

23 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Om ett trossamfund som har beslutats vara berättigat till statlig avgiftshjälp inte uppfyller villkoren för statlig avgiftshjälp, ska myndigheten besluta att trossamfundet inte längre är berättigat till statlig avgiftshjälp.

Innan myndigheten beslutar att trossamfundet inte längre är berättigat till statlig avgiftshjälp på grund av att 18 § 1 eller 3 eller 20 § inte uppfylls eller för att trossamfundet inte längre är ett registrerat trossamfund ska trossamfundet ges möjlighet att avhjälpa bristen inom skälig tid. En sådan möjlighet ska dock inte ges om trossamfundet tidigare har brustit i att uppfylla samma villkor eller inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 26 §. Lag (2024:489).

24 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Trossamfundet ska på myndighetens begäran lämna de handlingar eller uppgifter till myndigheten som myndigheten begär för sin prövning av om trossamfundet är berättigat till statlig avgiftshjälp. Lag (2024:489).

25 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Beslut enligt 22 § första stycket eller 23 § första stycket får verkan första gången för det följande beskattningsåret om beslutet fattas före den 1 november. Beslut som fattas mellan den 1 november och den 31 december får verkan första gången för det andra beskattningsåret efter det beskattningsår då beslutet fattades. Lag (2024:489).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden

26 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Ett trossamfund som har beslutats vara berättigat till statlig avgiftshjälp ska utan dröjsmål anmäla sådana ändrade förhållanden som kan ha betydelse för rätten till statlig avgiftshjälp. Lag (2024:489).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Rätt att meddela föreskrifter

27 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela ytterligare föreskrifter om ansökan om att bli berättigad till statlig avgiftshjälp. Lag (2024:489).

/Rubriken träder i kraft I:2025-01-01/

Överklagande

28 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Överklagandefristen är två månader från beslutets dag om beslutet gäller
   1. beslut att avskriva en ansökan om registrering eller att vägra registrering enligt 7 eller 13 §,
   2. beslut i frågor om avregistrering enligt 12 §, eller
   3. beslut enligt 11 eller 13 § tredje stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2024:489).


Övergångsbestämmelser

2009:1236
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
   2. De nya bestämmelserna i 12 § andra stycket tillämpas för första gången i fråga om registerhållningsavgift som har förfallit till betalning efter ikraftträdandet.

2024:489
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana trossamfund som den 31 december 2024 var berättigade till statlig avgiftshjälp enligt 16 § i den tidigare lydelsen, dock längst till och med beskattningsåret 2025.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.