Lag (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1989:185
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1989-05-03
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:342
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Månadsarvode

1 §   Arvoden för vissa uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ ska betalas enligt följande:

Organ/Befattning   Månadsarvode i procent av 
      arvode som riksdagsledamot
1. Sveriges riksbank
  Fullmäktiges ordförande:    27,5
  Fullmäktiges vice ordförande:  23
  Annan fullmäktig:      14
  Suppleant för fullmäktig:    3,5
2. Riksdagsstyrelsen
  Vald ledamot i riksdagsstyrelsen:  15
  Företrädaren för en partigrupp 
  utan vald ledamot i 
  riksdagsstyrelsen:      15
3. Riksdagens råd för Riksrevisionen
  Ordförande:        10
  Vice ordförande:      7,5
  Ledamot som inte är ordförande 
  eller vice ordförande:    2
  Suppleant:        1
4. Nordiska rådets svenska delegation

  Ordförande:        4
  Ledamot av arbetsutskottet som 
  inte är ordförande i delegationen:  1
5. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond

  Ordförande:         11,5
  Vice ordförande:      8
  Annan ledamot och suppleant:    5
Lag (2019:27).

Årsarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 a §   Årsarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/befattning            Årsarvode i procent av
                    månadsarvode som
                    riksdagsledamot
1. Valprövningsnämnden
Ordförande:        118
2. Riksdagens överklagandenämnd
Ordförande:        52
3. Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
Ordförande:        75
Ledamot:        50
4. Statsrådsarvodesnämnden
Ordförande:         72
Ledamot:        50
5. Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner
Ordförande:         90
Ledamot:        70
6. Partibidragsnämnden
Ordförande:         70
Ledamot:        45
Lag (2020:771).

1 b §   Ordföranden och övriga ledamöter i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till ett årsarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar den procentandel av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter som framgår av följande uppställning.

Befattning      Procentandel av talmansarvodet
Ordförande      63
Ledamot          25
Lag (2022:342).

Sammanträdesarvode i riksdagens nämndmyndigheter

1 c §   Sammanträdesarvode ska betalas för uppdrag hos riksdagens nämndmyndigheter enligt följande.

Organ/Befattning            Sammanträdesarvode i procent
                    av månadsarvode som
                    riksdagsledamot
1. Riksdagens ansvarsnämnd

Ordförande:               8, dock minst ett
                    sammanträdesarvode per år
Vice ordförande:            8
Ledamot:                4
Ersättare:               4
2. Riksdagens överklagandenämnd

Ersättare för ordföranden:       8
Ledamot:                4
Suppleant:               4
3. Valprövningsnämnden

Ersättare för ordföranden:       8
Ledamot:                1,25
Suppleant:               1,25
Till den som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive nämndmyndighet beslutar det. Lag (2022:342).

1 d §   Ersättaren för ordföranden i Riksdagens arvodesnämnd har rätt till ett sammanträdesarvode. Arvodet uppgår till ett belopp som motsvarar 3,3 procent av talmansarvodet enligt 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.

Om ersättaren deltar i ett sammanträde utan att delta i beslut har han eller hon rätt till sammanträdesarvode bara om nämnden beslutar det. Lag (2022:342).

Sammanträdesarvode i övriga riksdagsorgan

2 §   För fullgörande av sådana uppdrag som anges i 1 § betalas ett särskilt arvode för en sammanträdesdag som infaller en måndag, en fredag eller under perioder då kammaren inte sammanträder (sammanträdesarvode).

Sammanträdesarvode betalas dock inte till vald ledamot och företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen.

Sammanträdesarvode betalas även till
   1. ledamot och tjänstgörande ersättare i ledamotsrådet,
   2. tjänstgörande suppleant och tjänstgörande ersättare för företrädare för partigrupp utan vald ledamot i riksdagsstyrelsen,
   3. suppleant i Nordiska rådets svenska delegations arbetsutskott,
   4. ledamot och suppleant i Utrikesnämnden för sammanträde som är förlagt till period då riksdagen har plenifri tid,
   5. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Nordiska rådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Nordiska rådet,
   6. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i Europarådets verksamhet i den mån motsvarande ersättning inte betalas från Europarådet,
   7. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i den parlamentariska församlingens verksamhet i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa i den mån motsvarande ersättning inte betalas från den parlamentariska församlingen, och
   8. riksdagsledamot vid deltagande på uppdrag av riksdagen i verksamheten i den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) i den mån motsvarande ersättning inte betalas från kontrollgruppen.

Arvodesbeloppen fastställs av riksdagsstyrelsen.

Till suppleant som deltar i sammanträde utan att delta i beslut betalas sammanträdesarvode endast om respektive organ beslutar det. Lag (2022:342).

3 §   Den som gör en resa för att fullgöra något sådant uppdrag som räknas upp i 1-2 § § har rätt till resekostnadsersättningar och traktamente enligt andra stycket.

Resekostnadsersättningar och traktamente lämnas
   1. för riksdagsledamöter enligt regler i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter efter samordning med den resekostnads- och traktamentsersättning som i övrigt lämnas från Riksdagsförvaltningen,
   2. för ledamöter och suppleanter i riksdagens råd för Riksrevisionen enligt bestämmelser i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen,
   3. för fullmäktige och suppleanter för fullmäktige i Riksbanken som inte är riksdagsledamöter enligt de bestämmelser om sådana förmåner som enligt kollektivavtalet gäller för arbetstagare hos Riksbanken och
   4. för övriga uppdragstagare enligt samma bestämmelser som för arbetstagare hos Riksdagsförvaltningen. Lag (2019:27).

3 a §   Den som fullgör uppdrag i Europarådets svenska delegation och som lämnar riksdagen i samband med ett val, har under den återstående delen av delegationens mandatperiod rätt till
   - arvode enligt 2 § andra stycket 6,
   - resekostnadsersättningar och traktamente enligt 3 § andra stycket 1, och
   - teknisk och elektronisk utrustning enligt 7 kap. 12 § lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.
Lag (2022:342).

Ersättning för inkomstförlust

4 §   Den som inte är ledamot av riksdagen och fullgör ett uppdrag som avses i 1-2 §§ har rätt till ersättning för inkomstförlust enligt vad som sägs i andra eller tredje stycket. Sådan ersättning betalas utöver ersättning enligt 1-2 §§.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

Den som på grund av sitt uppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken. Lag (2012:885).


Övergångsbestämmelser

1989:185

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1989. Den skall dock tillämpas fr. o.
m. den 1 januari 1989.

Genom lagen upphävs lagen (1987:576) om arvoden m. m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Arvoden för vissa uppdrag inom riksgäldskontoret skall övergångsvis utgå under perioden den 1 januari 1989 -- den 30 juni 1989 enligt följande:

Riksgäldskontoret

Fullmäktig: 1 200 kronor för månad.

Fullmäktiges ordförande: 1 200 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Ledamot av arbetsutskottet som inte är ordförande eller riksgäldsdirektör: 700 kronor för månad utöver fullmäktigearvodet.

Suppleant för fullmäktig: 275 kronor för månad.

Sammanträdesarvode för fullgörande av angivna uppdrag skall bestämmas med tillämpning av 2 §.

1995:1512

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Den skall dock tillämpas fr.o.m. den 1 oktober 1995.

2000:548

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Bestämmelsen i 1 § 1 i sin nya lydelse tillämpas för tid från och med den 1 januari 1999. Bestämmelsen i 4 § tillämpas för tid från och med den 1 januari 2000.

2003:184
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
   2. Bestämmelserna om sammanträdesarvode i 2 § i sin nya lydelse skall även för tid dessförinnan tillämpas för ledamöter och suppleanter i styrelsen i Riksrevisionen.
   3. Bestämmelsen i 2 § 9 skall tillämpas för tid från och med den 15 oktober 2002. Lag (2003:354).

2013:354
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
   2. För år 2013 ska arvode enligt punkten 5 till ordförande och ledamöter i Partibidragsnämnden utgå med ett halvt årsarvode.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.