Lag (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1978:234
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 1978-04-27
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:731
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   I den utsträckning som regeringen med stöd av 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer har överlåtit åt en kommun att meddela föreskrifter som avses i 1 § första stycket 8 nämnda lag, ska denna uppgift inom kommunen fullgöras av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725).

I den omfattning som regeringen har bemyndigat kommuner att pröva frågor om undantag från föreskrifter enligt första stycket eller om parkeringstillstånd på grund av sådana föreskrifter ska även denna uppgift fullgöras av nämnden.
Lag (2017:731).

2 §   har upphävts genom lag (1991:1675).

3 §   har upphävts genom lag (1991:902).

4 §   I ärenden som avses i 1 § andra stycket får trafiknämnden ta ut avgifter av sökandena dock inte i fråga om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Lag (1992:1721).

5 §   Grunderna för beräkningen av avgifter enligt 4 § skall anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

En avgift får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnader i ärenden av det slag som avgiften gäller.

Avgifterna får tas ut i förskott. Lag (1991:355).

6 §   En nämnds beslut enligt 1 § får överklagas till länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen.
Styrelsens beslut får inte överklagas.

De statliga väghållningsmyndigheterna och Polismyndigheten får överklaga en nämnds eller länsstyrelsens beslut enligt 1 §.

Regeringen får föreskriva om inskränkningar i rätten att överklaga beslut enligt 1 §.

En nämnds beslut enligt 4 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2014:721).


Övergångsbestämmelser

1986:1247

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1991:355

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och gäller ärenden där ansökan har gjorts efter ikraftträdandet.

1995:43

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.