Lag (1970:1028) om rikets mynt

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1970:1028
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 1970-12-17
Upphävd: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:1385
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Riksbanken har ensam rätt att låta tillverka och utge mynt. Dessa skall vara lagligt betalningsmedel. Lag (1986:90).

2 §   Myntenheten kallas krona. Kronan delas i etthundra öre.

3 §   Mynt skall finnas i följande namnvärden, nämligen fem kronor, en krona, femtio öre och tio öre. Dessutom får minnes- och jubileumsmynt med andra namnvärden finnas.

4 §   Mynt som avses i 3 § första meningen skall tillverkas på det sätt som anges i bilaga.

Föreskrifter om tillverkning av minnes- och jubileumsmynt meddelas genom lag.

Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar ett kilogram, får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst 2 % från den vikt som mynten skall ha enligt tabell i bilagan. Lag (1986:90).

5 §   Mynt som är så slitet att prägeln ej tydligt kan urskiljas eller som vanställts eller skadats är icke längre lagligt betalningsmedel.


Övergångsbestämmelser

1984:331
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
   2. Femöresmynt och tjugofemöresmynt upphör att vara lagligt betalningsmedel vid utgången av juni 1985.

Bilaga

Myntens sammansättning, vikt och storlek ---------------------------------------------------------------------
Valör     Metallinnehåll           Vikt (g)  Diameter
                               (mm)
----------------------------------------------------------------------
fem kronor  pläterat material i tre skikt,   9,50    28,5
       det mellersta av nickel och de
       yttre skikten av en legering av
       75 % koppar och 25 % nickel,
       vartdera ytskiktets vikt utgör
       46,5 % av myntets vikt
en krona   legering av 75 % koppar och 25 %  7,00    25,0
       nickel
femtio öre  legering av 75 % koppar och 25 %  4,50    22,0
       nickel
tio öre    legering av 75 % koppar och 25 %  1,44    15,0
       nickel
---------------------------------------------------------------------

Myntens prägel

Femkronorsmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnchiffer och som omskrift, omgivande namnchiffrets övre del, "SVERIGE" och präglingsåret. På frånsidan siffran "5" med en rosett på vardera sidan och som omskrift nedtill "KRONOR". Upptill till vänster ett "E", som anger myntningsorten, och till höger riksbankschefens monogram. Randen slät.

Enkronasmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild, profil, vänster sida, omgiven av orden "CARL XVI GUSTAF SVERIGE". Under bilden präglingsåret. På frånsidan lilla riksvapnet under kunglig krona och som omskrift Konungens valspråk "FÖR SVERIGE I TIDEN". Nedtill "1 KR" omgivet av till vänster ett "E", som anger myntningsorten, och till höger riksbankschefens monogram. Randen räfflad.

Femtioöresmynt. På framsidan Konung Carl XVI Gustafs krönta namnchiffer omgivet av på vänster sida präglingsårets två första siffror och på höger sida präglingsårets två sista siffror. På frånsidan i mitten talet "50" och som omskrift upptill "SVERIGE" samt nedtill "ÖRE", omgivet av till vänster ett "E", som anger myntningsorten, och till höger riksbankschefens monogram. Randen slät.

Tioöresmynt. Samma prägel som på femtioöresmynten men i förminskad skala samt med talet "10". Randen slät. Lag (1986:90).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1988:1385
   1. Denna lag träder, med i 2 angivet undantag, i kraft den 1 januari 1989.
   2. Bestämmelserna i 35 § fjärde stycket träder i kraft den 1 juli 1989.
   3. Genom lagen upphävs lagen (1934:437) för Sveriges riksbank, lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken och lagen (1970:1028) om rikets mynt.
   4. Verksamhet som inte föreskrivs i den nya lagen eller i annan lag men som påbörjats med stöd av äldre lag får bedrivas till dess verksamheten kan avslutas.
   5. Befogenheten att åtala brott skall bedömas efter äldre lag om, när handlingen företogs, för åtal gällde förutsättning som inte har upptagits i den nya lagen.
   6. Övergångsbestämmelserna till lagen (1970:1028) om rikets mynt, punkterna 3--6, gäller fortfarande.
   7. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom bestämmelser i denna lag tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.