Kustbevakningsförordning (2019:83)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2019:83
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2019-02-28
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:409
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar kustbevakningslagen (2019:32).

Ytterligare bestämmelser om Kustbevakningen finns i förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen.
Förordning (2019:409).

Ledning av verksamheten

2 §   Den som i förhållande till någon annan leder och ansvarar för viss operativ verksamhet är förman för honom eller henne.

Det ska av arbetsordningen eller av order framgå vem som är förman vid den verksamhet som kustbevakningstjänstemän utför gemensamt. I annat fall är den som har den högsta befattningen förman. Om flera kustbevakningstjänstemän har lika höga befattningar är det den som har haft befattningen längst tid som är förman. Om de har haft befattningen lika länge är det den som är äldst.

Vad som anges i första och andra styckena påverkar inte förmannens särskilda uppgifter och ansvar till följd av någon annan reglering.

Brott som ingår i den direkta brottsbekämpningen

3 §   Kustbevakningens direkta brottsbekämpning omfattar, utöver vad som framgår av 3 kap. 2 § kustbevakningslagen (2019:32), även brott som rör sjötrafik och sjösäkerhet i
      a) kungörelsen (1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar,
      b) förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.,
      c) 7 kap. 7 § fartygsregisterförordningen (1975:927),
      d) förordningen (1975:929) med vissa bestämmelser om fartygs identifiering,
      e) förordningen (1982:569) om lotsning m.m.,
      f) 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen (1986:300),
      g) svävarfartsförordningen (1986:305),
      h) förordningen (1993:1053) om användningen av vattenskoter, och
      i) förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg.

Behörighetskrav

4 §   De befogenheter som en kustbevakningstjänsteman har enligt kustbevakningslagen (2019:32) får utövas av en kustbevakningstjänsteman som innehar en befattning som är förenad med sådan behörighet och som har genomgått den utbildning som är föreskriven av Kustbevakningen.

5 §   Beslut om att inleda förundersökning och andra beslut av undersökningsledaren får fattas av en tjänsteman som Kustbevakningen utser och som har genomgått den utbildning som är föreskriven av Kustbevakningen.

Skyldigheter i anställningen

Kontakter med allmänheten

6 §   En kustbevakningstjänsteman ska i kontakter med allmänheten, utifrån omständigheter och situation, agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på ett sätt som inger förtroende.

Legitimation

7 §   En kustbevakningstjänsteman ska under tjänstgöringen kunna legitimera sig med tjänstekort, om inte särskilda skäl talar emot det.

Rapporteringsskyldighet

8 §   Bestämmelser om rapporteringsskyldighet i fråga om brottsbekämpande och ordningshållande verksamhet finns i 3 kap. 17-19 §§, 4 kap. 6 § och 5 kap. 12 § kustbevakningslagen (2019:32).

9 §   Om någon skadas till följd av en kustbevakningstjänstemans ingripande ska kustbevakningstjänstemannen, om skadan inte är obetydlig, så snart den skadade tagits om hand för vård anmäla det inträffade till sin förman.

10 §   En kustbevakningstjänsteman ska underrätta sin närmaste förman om sådana förhållanden som rör arbetet och som förmannen bör känna till.

Användning av skjutvapen

11 §   Om det uppstår en nödvärnssituation enligt 24 kap. 1 § brottsbalken får en kustbevakningstjänsteman, med de begränsningar som följer av 12 §, använda skjutvapen under förutsättning att det är försvarligt, med hänsyn till det våld eller hot om våld som kustbevakningstjänstemannen möter och till omständigheterna i övrigt.

12 §   Innan en kustbevakningstjänsteman använder skjutvapen ska kustbevakningstjänstemannen särskilt beakta risken för att utomstående skadas. Skottlossning inom ett område där många människor bor eller vistas ska så långt det är möjligt undvikas.

Kustbevakningstjänstemannen ska innan skott avlossas ge en tydlig varning genom tillrop, om en sådan varning inte är obehövlig. Om kustbevakningstjänstemannen måste använda skjutvapen ska han eller hon, när omständigheterna inte kräver något annat, först avlossa varningsskott.

När skott avlossas mot en person ska kustbevakningstjänstemannen eftersträva att endast tillfälligt oskadliggöra personen.

13 §   När en kustbevakningstjänsteman har använt skjutvapen ska kustbevakningstjänstemannen lämna en rapport om händelsen.

Rätt att meddela föreskrifter

14 §   Kustbevakningen får meddela närmare föreskrifter om
   1. utbildning,
   2. rapporteringsskyldighet,
   3. dokumentation,
   4. användning av skjutvapen och andra hjälpmedel vid våldsanvändning,
   5. legitimation, och
   6. klädsel, utrustning och annat som krävs för enhetlighet i Kustbevakningens arbete.

15 §   Innan Kustbevakningen meddelar beslut om föreskrifter som berör en annan myndighet ska Kustbevakningen ge den myndigheten tillfälle att yttra sig.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.