Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska kommunala vapen

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1973:686
Departement/myndighet: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Utfärdad: 1973-07-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1865
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.

Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 §   Till anmälningshandlingen ska bifogas
   1. en beskrivning av vapnet,
   2. en färgbild av vapnet där sköldhöjden är 14 centimeter, i tre exemplar,
   3. en bestyrkt kopia av beslut om att vapnet är antaget,
   4. ett yttrande av statens heraldiska nämnd, om ett sådant yttrande krävs enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

I samband med anmälan ska en avgift på 2 400 kronor betalas.
Förordning (2022:1865).

3 §   Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 §   Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 §   När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.


Övergångsbestämmelser

2022:1865
   1. Denna förordning träder i kraft den 18 mars 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller för anmälningar som har getts in till registreringsmyndigheten före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.