Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1969:475
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1969-06-27
Ändrad: t.o.m. SFS 1999:476
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse.
Förordning (1999:476).

2 §   Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd.
Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att staten får skälig gottgörelse för sina kostnader.
Förordning (1999:476).

3 §   Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer.
Förordning (1999:476).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.