Kommittéförordning (1998:1474)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 1998:1474
Departement/myndighet: Statsrådsberedningen
Utfärdad: 1998-11-26
Ändrad: t.o.m. SFS 2024:185
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning tillämpas på kommittéer som tillkallats på grund av ett regeringsbeslut och som har ett utredningsuppdrag.

Vad som sägs i förordningen om kommittéer och om ordförande i kommittéer gäller också särskilda utredare, om något annat inte framgår av sammanhanget.

De medverkande

Ordförande och andra ledamöter

2 §   En kommitté består av en ordförande och en eller flera andra ledamöter.

3 §   Ordföranden leder kommitténs arbete.

Sakkunniga, experter och sekreterare

4 §   En kommitté kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare.

5 §   Sakkunniga skall i samma utsträckning som ledamöter få del av de handlingar som är avsedda för kommittén. De har rätt att närvara vid kommitténs sammanträden och att delta i kommitténs överläggningar.

Kommittén kan för särskilda fall besluta om undantag från denna paragraf.

6 §   Experter biträder kommittén i den omfattning som kommittén eller ordföranden bestämmer.

Kommitténs namn

7 §   Kommittén får själv bestämma sitt namn.

Namnet kan användas tillsammans med den beteckning som Regeringskansliet bestämmer för kommittén. Beteckningen skall bestå av
   1. förkortningen för ett departements namn,
   2. årtalet när kommittén tillkallas,
   3. kolon och två siffror som ingår i en årsvis löpande serie för varje departement.

Vad som sägs om departement i denna paragraf gäller också Statsrådsberedningen.

Planering och budgetering

Arbetsplan

8 §   Kommittén skall snarast göra upp en plan för utredningsarbetet. Planen skall ses över fortlöpande.

Regeringskansliet skall hållas underrättat om planeringen på det sätt som Regeringskansliet bestämmer.

Budget och budgetförslag

9 §   Regeringskansliet skall fastställa en budget för varje kommitté. För detta ändamål skall kommittén snarast lämna ett budgetförslag till Regeringskansliet.

Vissa kostnader som alltid skall anges i budgetförslaget

10 §   Om en kommitté avser att mot betalning anlita någon utomstående för en utredningsuppgift som omfattas av kommitténs uppdrag, skall den kostnaden alltid anges i budgetförslaget.

Detsamma gäller kostnader för
   1. sådana sammanträden med kommittén som hålls på annan ort än den ordinarie sammanträdesorten och som varar mer än en dag,
   2. andra resor än resor till och från sammanträden med kommittén,
   3. publicering av betänkanden.

Redovisning av utredningsarbetet

Protokoll

11 §   Vid sammanträden med en kommitté skall protokoll föras.

Årlig arbetsredogörelse

12 §   Kommittén skall varje år före den 1 november till Regeringskansliet lämna en redogörelse för arbetsläget.

Betänkanden

13 §   Kommittén skall redovisa sitt uppdrag i ett eller flera betänkanden.

/Rubriken upphör att gälla U:2024-05-06/

Kostnadsberäkningar och andra konsekvensbeskrivningar

/Rubriken träder i kraft I:2024-05-06/

Konsekvensutredningar

14 §    /Upphör att gälla U:2024-05-06/ Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, regioner, företag eller andra enskilda, ska en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, ska dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner, ska kommittén föreslå en finansiering.
Förordning (2019:1034).

14 §    /Träder i kraft I:2024-05-06/ I förordningen (2024:183) om konsekvensutredningar finns bestämmelser om den konsekvensutredning som en kommitté ska redovisa. Förordning (2024:185).

15 §    /Upphör att gälla U:2024-05-06/ Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

15 §    /Träder i kraft I:2024-05-06/ Om förslagen i ett betänkande medför kostnadsökningar eller intäktsminskningar för staten, kommuner eller regioner, ska kommittén föreslå en finansiering som i första hand har anknytning till utredningens område och ange skäl för den föreslagna finansieringen. Förordning (2024:185).

15 a §   /Upphör att gälla U:2024-05-06 genom förordning (2024:185)./ Om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga och andra konsekvenser anges i betänkandet. Konsekvenserna ska anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Förordning (2008:269).

16 §   Regeringen anger närmare i utredningsuppdraget vilka konsekvensbeskrivningar som skall finnas i ett betänkande.

Betänkandenas utformning

17 §   Betänkanden skall vara koncentrerade och inriktade på väsentligheter.

Innehållet skall disponeras och presenteras så att läsarna lätt kan ta del av och bedöma kommitténs förslag och andra slutsatser.

I varje betänkande skall det finnas en sammanfattning.

18 §   Språket i betänkanden skall vara enkelt och klart.

Reservationer och särskilda yttranden

Ledamöter

19 §   Ledamöter får foga reservationer och särskilda yttranden till kommitténs betänkande.

Sakkunniga

20 §   Sakkunniga får foga särskilda yttranden till kommitténs betänkande.

Experter

21 §   Om kommittén går med på det, får den som är expert foga ett särskilt yttrande till kommitténs betänkande i frågor som omfattas av expertuppdraget.

Publicering av betänkanden

22 §   Betänkanden skall tryckas och ges ut i serien Statens offentliga utredningar (SOU).

Förvaltningslagens tillämpning

23 §   Hos kommittéer tillämpas förvaltningslagen (2017:900) endast vid deras handläggning av
   1. administrativa ärenden, och
   2. ärenden om utlämnande av allmänna handlingar.
Förordning (2018:981).

Förordnanden

24 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ett statsråd utser och entledigar ordförande och andra ledamöter och beslutar om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt kommittéer.

Ersättning till ordförande

25 §   Ersättning för uppdrag som ordförande skall bestämmas till ett belopp per månad eller, när det är lämpligare, till ett engångsbelopp.

Ersättning till andra ledamöter och till sakkunniga och experter

Dagarvode

26 §   Andra ledamöter än ordföranden får dagarvode med 350 kr per sammanträdesdag. Detsamma gäller sakkunniga och experter.

Dagarvode får bara den som är närvarande vid sammanträdet, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

Ersättning för extra arbete

27 §   Den som utför extra arbete kan få skälig ersättning utöver dagarvodet.

Ersättning för inkomstförlust

28 §   Ersättning för inkomstförlust enligt 29 och 30 §§ lämnas utöver dagarvode och ersättning för extra arbete.

29 §   Den som på grund av sitt kommittéuppdrag går miste om avlöningsförmåner har rätt till ersättning med motsvarande belopp.

30 §   Den som på grund av sitt kommittéuppdrag går miste om inkomster som egenföretagare har rätt till ersättning med högst det belopp per sammanträdesdag som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomst, delad med 365, som är fastställd för egenföretagaren enligt 25 och 26 kap. socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1704).

Vem som beslutar om ersättning

Huvudregel

31 §   Regeringskansliet beslutar om ersättning enligt denna förordning.

Överlåtelse av beslutanderätt

32 §   Regeringskansliet får överlåta åt ordföranden i en kommitté att besluta om ersättning till andra medverkande i kommittén.

Ytterligare föreskrifter

33 §   Regeringskansliet skall besluta de ytterligare föreskrifter som behövs för kommittéväsendets organisation och formerna för kommittéernas verksamhet. Förordning (2006:1073).


Övergångsbestämmelser

1998:1474
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
   2. Genom förordningen upphävs
   - kommittéförordningen (1976:119),
   - förordningen (1996:1529) om ersättning för kommittéuppdrag,
   - regeringens beslut den 19 december 1996 Ersättning till ordförande i en kommitté m.m. (dnr Fi96/5290),
   - regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124) samt att redovisa konsekvenser för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet (dir. 1996:49).

2024:185
   1. Denna förordning träder i kraft den 6 maj 2024.
   2. För kommittéer och särskilda utredare som tillsatts före ikraftträdandet gäller 14-15 a §§ i den äldre lydelsen.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.