Järnvägssäkerhetsförordning (2022:418)

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:418
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2022-05-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:


1 kap. Inledande bestämmelser

Förordningens innehåll

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till järnvägssäkerhetslagen (2022:367).

2 §   Bestämmelserna i förordningen avser
   - inledande bestämmelser (1 kap.),
   - säkerhetsansvar och säkerhetskrav (2 kap.),
   - tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare (3 kap.),
   - tillsyn (4 kap.), och
   - övriga bestämmelser (5 kap.).

3 §   Förordningen är meddelad med stöd av
   - 1 kap. 8 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) i fråga om 1 kap. 6 §,
   - 2 kap. 15 § i samma lag i fråga om 2 kap. 2-7, 20 och 21 §§,
   - 3 kap. 13 § i samma lag i fråga om 3 kap. 2, 11 och 12 §§,
   - 4 kap. 5 § i samma lag i fråga om 4 kap. 1-9 §§,
   - 6 kap. 8 § i samma lag i fråga om 5 kap. 1 §,
   - 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 1 kap. 7 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Tillsynsmyndighet

4 §   Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt järnvägssäkerhetslagen (2022:367).

Ord och uttryck

5 §   De ord och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i järnvägssäkerhetslagen (2022:367). Därutöver betyder

ERA: Europeiska unionens järnvägsbyrå,

nationella regler: alla bindande regler som antagits och som innehåller andra järnvägssäkerhetsrelaterade eller tekniska krav än de som anges i unionsbestämmelser eller internationella regler, vilka är tillämpliga på järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare eller tredje parter.

Bemyndiganden

6 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt järnvägssäkerhetslagen (2022:367), denna förordning, föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen och sådana direkt tillämpliga EU-rättsakter som har utfärdats med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet.

Avgifter för kulturhistorisk järnvägsverksamhet som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får bestämmas upp till full kostnadstäckning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för den som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom sådan verksamhet.

7 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av järnvägssäkerhetslagen (2022:367) och av denna förordning.


2 kap. Säkerhetsansvar och säkerhetskrav

Gemensamma säkerhetsindikatorer

1 §   Transportstyrelsen ska samla in information om gemensamma säkerhetsindikatorer och varje år rapportera om dessa i den rapport som avses i 11 § enligt artikel 5 i bilaga I till direktiv (EU) 2016/798.

Säkerhetsstyrningssystem

2 §   Ett säkerhetsstyrningssystem ska anpassas till
   1. verksamhetens art i form av persontrafik, inklusive eller exklusive höghastighetstrafik, godstrafik, inklusive eller exklusive trafik med farligt gods, eller enbart växlingstjänster,
   2. verksamhetens omfattning utifrån passagerarantal eller godsvolym samt uppskattad storlek på ett järnvägsföretag efter antalet anställda inom järnvägssektorn,
   3. det eller de nät i en eller flera medlemsstater där järnvägsföretaget avser att bedriva trafik, och
   4. andra relevanta förhållanden.

Ett säkerhetsstyrningssystem ska främja en kultur av ömsesidigt förtroende, tillit och lärande.

3 §   En infrastrukturförvaltares säkerhetsstyrningssystem ska utformas så att järnvägsföretag kan bedriva trafik enligt tillämpliga TSD, nationella regler och de villkor som framgår av ett järnvägsföretags tillstånd. I säkerhetsstyrningssystemet ska också effekterna beaktas av den trafik som bedrivs på infrastrukturen.

4 §   Ett säkerhetsstyrningssystem ska särskilt beskriva
   1. ansvarsfördelningen inom en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags organisation,
   2. hur ledningen säkerställer kontroll på olika nivåer inom organisationen,
   3. hur personalen deltar i säkerhetsarbetet för att kontinuerligt förbättra säkerheten, och
   4. hur tillgängliga kunskaper och metoder avseende inverkan av mänskliga faktorer omhändertas i verksamheten.

5 §   Ett säkerhetsstyrningssystem ska åtminstone innehålla
   1. en säkerhetspolicy som har godkänts av organisationens högsta chef och som all personal har fått del av,
   2. organisationens kvantitativa och kvalitativa mål för upprätthållande och förbättring av säkerheten samt planer och förfaranden för att uppnå dessa mål,
   3. förfaranden för att uppfylla kraven i TSD, nationella regler, andra relevanta regler och myndighetsbeslut,
   4. förfaranden för att säkerställa att instruktioner och villkor följs under utrustningens och verksamhetens hela livscykel,
   5. förfaranden och metoder för att kunna identifiera risker, utföra riskvärdering och genomföra åtgärder för riskhantering närhelst en ändring av driftsförhållandena eller ibruktagande av ny materiel medför nya risker för infrastrukturen eller gränssnittet mellan människa, maskin och organisation,
   6. förfaranden för att fortlöpande kunna utbilda personal och för att kunna säkerställa att arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt, inklusive att säkerställa personalens fysiska och psykiska lämplighet,
   7. arrangemang för att kunna tillhandahålla tillräcklig information inom organisationen och, i förekommande fall, mellan organisationer inom järnvägssystemet,
   8. förfaranden och format för hur säkerhetsinformation ska dokumenteras och hur konfigurationskontroll av vital säkerhetsinformation ska följas upp,
   9. förfaranden för att säkerställa att olyckor, tillbud och händelser som kunde ha lett till olyckor och andra farliga händelser rapporteras, utreds och analyseras samt att nödvändiga förebyggande åtgärder vidtas,
   10. handlingsplaner, larmrutiner och information i nödsituationer som har överenskommits med berörda myndigheter, och
   11. bestämmelser om regelbunden intern revision av säkerhetsstyrningssystemet.

Underhållssystem för enheter som ansvarar för underhåll av fordon

6 §   Med hjälp av ett underhållssystem som avses i 2 kap. 10 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) ska den enhet som ansvarar för underhåll av fordon
   1. säkerställa att fordonen underhålls i enlighet med underhållsjournalen för varje fordon och gällande krav, inklusive underhållsregler och relevanta TSD,
   2. tillämpa nödvändiga metoder för riskvärdering och riskbedömning som fastställts i de gemensamma säkerhetsmetoderna, i samarbete med andra aktörer där det är lämpligt,
   3. i avtalsvillkor med sina entreprenörer säkerställa att dessa genomför riskkontrollåtgärder genom att tillämpa den gemensamma säkerhetsmetoden om övervakning, och
   4. säkerställa underhållsverksamhetens spårbarhet.

Den enhet som ansvarar för underhåll av fordon ska på begäran av tillsynsmyndigheten eller ERA redovisa de avtalsvillkor som avses i första stycket 3.

7 §   Ett underhållssystem ska ha en
   1. ledningsfunktion som
      a) övervakar och samordnar de underhållsfunktioner som avses i 2-4, och
      b) ser till att fordonen är i säkert skick,
   2. funktion för underhållsutveckling som ansvarar för att förvalta underhållsdokumentationen, inklusive konfigurationsledningen, vilken ska bygga på utformningsdata och operativa data samt på prestanda och erfarenheter,
   3. funktion för styrning av fordonsflottans underhåll som ser till att ett fordon tas ur drift för underhåll och åter tas i drift efter underhåll, och
   4. funktion för utförande av underhåll som sköter det nödvändiga tekniska underhållet av ett fordon eller av delar av det, inklusive dokumentationen i underhållsintyget.

Den underhållsansvariga enheten ska själv sköta ledningsfunktionen men får överlåta åt någon annan att sköta de underhållsfunktioner, eller delar av dem, som avses i första stycket 2-4.

8 §   Transportstyrelsen får godkänna att en infrastrukturförvaltare eller ett järnvägsföretag själv underhåller de fordon som uteslutande används i den egna verksamheten. I sådant fall ska underhållet framgå av järnvägsföretagets gemensamma säkerhetsintyg eller infrastrukturförvaltarens säkerhetstillstånd.

Rapportering av olyckor

9 §   Transportstyrelsen ska regelbundet rapportera tillbaka till Statens haverikommission enligt 15 b § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till styrelsen.

Om en säkerhetsrekommendation har utfärdats av en myndighet eller ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt artikel 26.2 i direktiv (EU) 2016/798, ska Transportstyrelsen handlägga ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera till den myndighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen om vilka åtgärder som vidtagits.

10 §   Föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera om olyckor och olyckstillbud finns även i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

Årsrapport om säkerhetsarbetet inom järnvägsområdet och årlig säkerhetsplan

11 §   Transportstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en rapport om sitt säkerhetsarbete inom järnvägsområdet under föregående år. Rapporten ska överlämnas till regeringen och ERA senast den 30 september.

Rapporten ska innehålla uppgifter om
   1. Transportstyrelsens bedömning av järnvägssäkerhetens utveckling, med en sammanställning av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till direktiv (EU) 2016/798,
   2. mer betydelsefulla ändringar i lagar, förordningar eller föreskrifter om järnvägssäkerhet,
   3. utvecklingen när det gäller utfärdandet av gemensamma säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd enligt järnvägssäkerhetslagen (2022:367),
   4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete,
   5. de undantag som har beslutats i enlighet med artikel 15 i direktiv (EU) 2016/798, och
   6. infrastrukturförvaltarnas och järnvägsföretagens erfarenheter av tillämpningen av de gemensamma säkerhetsmetoderna.

12 §   Transportstyrelsen ska årligen utarbeta och föreslå en säkerhetsplan.

Säkerhetsplanen ska innehålla förslag på åtgärder för att uppnå de gemensamma säkerhetsmålen. Transportstyrelsen ska underrätta regeringen innan säkerhetsplanen offentliggörs.

Tillgång till utbildning för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag och deras personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter

13 §   Transportstyrelsen ska följa marknaden för järnvägsutbildningar och säkerställa att den uppfyller de krav som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (lokförardirektivet), i TSD eller i nationella regler som inte omfattas av lokförardirektivet eller av någon TSD.

Transportstyrelsen ska så snart som möjligt underrätta regeringen, om det finns risk för att det kommer att saknas utbildning för lokförare, ombordpersonal eller personal hos infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter.

Nationella regler

14 §   Nya nationella regler får beslutas endast om
   1. regler om befintliga säkerhetsmetoder inte redan omfattas av en gemensam säkerhetsmetod,
   2. regler för drift av järnvägsnätet ännu inte omfattas av en TSD,
   3. en brådskande förebyggande åtgärd krävs, särskilt till följd av en olycka eller ett tillbud,
   4. en redan anmäld regel behöver ändras, eller
   5. regler om krav för personal som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter, inbegripet urvalskriterier, fysisk och psykisk lämplighet samt yrkesutbildning, ännu inte omfattas av någon TSD eller av direktiv 2007/59/EG.

15 §   Innan en nationell regel beslutas ska Transportstyrelsen i god tid lämna ett detaljerat utkast och en motivering till införandet av regeln till Europeiska kommissionen och till ERA. Utkastet ska lämnas via det it-system som avses i artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004.

Motiveringen till införandet av regeln ska vara så detaljerad att ERA kan granska utkastet.

16 §   Transportstyrelsen ska till Europeiska kommissionen och ERA anmäla nya, ändrade eller upphävda nationella regler på säkerhetsområdet. Anmälan ska göras genom att texterna överlämnas via det it-system som avses i 15 §.

17 §   Om förebyggande åtgärder behöver vidtas skyndsamt, får Transportstyrelsen besluta och omedelbart tillämpa en ny nationell regel. Regeln ska dock anmälas till Europeiska unionens järnvägsbyrå via det it-system som avses i 15 §.

18 §   Nationella regler om uteslutande lokala förhållanden behöver inte anmälas till Europeiska kommissionen eller ERA om reglerna i stället förs in i det infrastrukturregister som avses i 5 kap. 10 § järnvägstekniklagen (2022:366) eller om det i registret hänvisas till reglerna.

19 §   Nationella regler som anmälts enligt 16 eller 17 § ska inte anmälas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

Bemyndiganden

20 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om
   1. lämplighetskrav i fråga om kunskap, hälsa och personliga förhållanden i övrigt för att få utföra säkerhetskritiska arbetsuppgifter,
   2. undantag från kravet på certifiering enligt 2 kap. 11 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), och
   3. rapportering av händelser som är av betydelse för järnvägssäkerheten i andra fall än de som anges i 2 kap. 12 § järnvägssäkerhetslagen.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om hälsokrav med stöd av första stycket 1 ska myndigheten ha gett Socialstyrelsen tillfälle att yttra sig.

21 §   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. säkerhetsstyrningssystem enligt 2-5 §§, och
   2. underhållssystem enligt 6 och 7 §§.


3 kap. Tillstånd för järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare

Gemensamt säkerhetsintyg för järnvägsföretag

1 §   Vid utfärdande av ett gemensamt säkerhetsintyg ska Transportstyrelsen tillämpa de förfaranden som ett certifieringsorgan för säkerhetsintyg ska följa enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/763 av den 9 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang för utfärdande av gemensamma säkerhetsintyg till järnvägsföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 653/2007.

Av säkerhetsintyget ska arten och omfattningen av den järnvägsdrift som omfattas av intyget och det geografiska området för verksamheten framgå.

2 §   En ansökan om gemensamt säkerhetsintyg ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren, eller den som har ställt annan säkerhet, om att försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 3 kap. 1 § första stycket 2 järnvägssäkerhetslagen (2022:367). Detta gäller dock inte om järnvägsföretaget har licens enligt 2 kap. 2 § järnvägsmarknadslagen (2022:365).

3 §   När Transportstyrelsen har utfärdat ett gemensamt säkerhetsintyg ska styrelsen inom två veckor underrätta ERA om detta. Om Transportstyrelsen beslutar att förnya, uppdatera, begränsa eller återkalla ett gemensamt säkerhetsintyg, ska en underrättelse göras omedelbart.

En underrättelse enligt första stycket ska innehålla uppgifter om
   1. järnvägsföretagets namn och adress,
   2. dagen för utfärdande av intyget,
   3. intygets giltighetstid,
   4. arten och omfattningen av järnvägsdriften, och
   5. det geografiska området för verksamheten.

4 §   Om ERA prövar en ansökan om gemensamt säkerhetsintyg som omfattar ett område för verksamheten i Sverige, ska Transportstyrelsen på begäran av ERA bedöma om det aktuella järnvägsföretaget uppfyller de krav som avses i 3 kap. 3 § 4 järnvägssäkerhetslagen (2022:367).

5 §   Om Transportstyrelsen, efter en förfrågan från ERA, och ERA gör olika bedömningar av om de krav som avses i 3 kap. 3 § 4 järnvägssäkerhetslagen (2022:367) är uppfyllda, ska Transportstyrelsen efter en underrättelse från ERA samarbeta med ERA i syfte att enas om en bedömning. Om det bedöms nödvändigt, får även järnvägsföretaget erbjudas att delta.

Om Transportstyrelsen och ERA inom en månad efter det att ERA underrättade Transportstyrelsen enligt första stycket inte kan enas om en bedömning, får Transportstyrelsen, om den anser att de krav som avses i 3 kap. 3 § 4 järnvägssäkerhetslagen inte är uppfyllda, överlämna ärendet för medling till den överklagandenämnd som avses i artikel 55 i förordning (EU) 2016/796.

6 §   Transportstyrelsen får efter samråd med den nationella säkerhetsmyndigheten i Danmark, Norge eller Finland, i ett enskilt fall eller för flera fall, ingå överenskommelser med berörda nationella säkerhetsmyndigheter om att trafik med ett gemensamt säkerhetsintyg som har beviljats i något av dessa länder utan utvidgning av området för verksamheten ska gälla till och från stationer och terminaler som är belägna nära gränsen på den svenska sidan. Detta gäller dock endast om det aktuella järnvägsnätet har liknande egenskaper och liknande regler för driften.

Transportstyrelsen får också ingå överenskommelser med berörda nationella säkerhetsmyndigheter om att trafik med ett gemensamt säkerhetsintyg som har beviljats i Sverige ska gälla för trafik till och från stationer och terminaler som är belägna nära gränsen i Danmark, Norge eller Finland.

Säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare

7 §   Transportstyrelsen ska tillhandahålla vägledning om kraven för säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367).

8 §   Transportstyrelsen ska meddela ett beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om säkerhetstillstånd så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att Transportstyrelsen har tagit emot en fullständig ansökan.

Säkerhetstillståndet ska innehålla ett godkännande av att sökanden i sitt säkerhetsstyrningssystem har inrättat förfaranden och åtgärder som uppfyller kraven på en säker konstruktion, ett säkert underhåll och en säker drift av järnvägsinfrastrukturen. I tillämpliga fall ska tillståndet även innehålla ett godkännande av att sökanden inrättat rutiner för underhåll och drift av systemet för trafikstyrning och signalering.

9 §   När Transportstyrelsen har utfärdat, förnyat, uppdaterat eller återkallat ett säkerhetstillstånd ska styrelsen inom två veckor underrätta ERA om detta.

En underrättelse ska innehålla uppgifter om
   1. infrastrukturförvaltarens namn och adress,
   2. dagen för utfärdande av tillståndet,
   3. tillståndets giltighetstid, och
   4. tillståndets omfattning.

10 §   Transportstyrelsen ska samarbeta med behöriga nationella säkerhetsmyndigheter i Danmark, Norge eller Finland i samband med utfärdande av ett säkerhetstillstånd för gränsöverskridande infrastruktur.

11 §   Vid prövningen av en ansökan om säkerhetstillstånd ska kravet på sådana ekonomiska förutsättningar som avses i 3 kap. 7 § 5 järnvägssäkerhetslagen (2022:367) anses uppfyllt om sökanden visar att denne enligt realistiska antaganden kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter inom de närmaste 12 månaderna från Transportstyrelsens beslut.

Kravet i 3 kap. 7 § 5 järnvägssäkerhetslagen ska inte anses uppfyllt av den som har betydande skulder för skatter och sociala avgifter.

Bemyndiganden

12 §   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
   1. försäkring eller motsvarande enligt 2 §, och
   2. vad som avses med tillräckliga ekonomiska förutsättningar enligt 11 §.


4 kap. Tillsyn

1 §   Transportstyrelsen ska vid tillsyn av en infrastrukturförvaltares eller ett järnvägsföretags säkerhetsstyrningssystem säkerställa att de principer som anges i tillämpliga gemensamma säkerhetsmetoder tillämpas.

2 §   Ett järnvägsföretag som avser att inleda ny transportverksamhet ska minst två månader innan verksamheten inleds underrätta Transportstyrelsen.

3 §   Om Transportstyrelsen enligt 3 kap. 12 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) begränsar eller återkallar ett gemensamt säkerhetsintyg, ska styrelsen underrätta ERA om detta och om skälen för beslutet.

4 §   Transportstyrelsen ska, när det gäller ett gemensamt säkerhetsintyg som har utfärdats av ERA, begära att ERA begränsar eller återkallar säkerhetsintyget, om styrelsen vid sin tillsyn konstaterar att tillståndshavaren inte uppfyller kraven för säkerhetsintyget.

5 §   Om Transportstyrelsen och ERA gör olika bedömningar av om kraven för ett gemensamt säkerhetsintyg är uppfyllda, ska Transportstyrelsen efter en underrättelse från ERA samarbeta med ERA i syfte att enas om en bedömning som båda kan godta. Om det bedöms nödvändigt, får även tillståndshavaren erbjudas att delta.

Om Transportstyrelsen och ERA inom en månad efter det att ERA underrättade Transportstyrelsen enligt första stycket inte kan enas om en bedömning, får Transportstyrelsen, om den anser att kraven för ett gemensamt säkerhetsintyg inte är uppfyllda, överlämna ärendet för medling till den överklagandenämnd som avses i artikel 55 i förordning (EU) 2016/796.

Resulterar medlingsförfarandet i att ett gemensamt säkerhetsintyg varken begränsas eller återkallas, ska beslut om förelägganden som har fattats enligt 4 kap. 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367) upphävas.

6 §   Transportstyrelsen ska besluta de förelägganden som behövs, om en allvarlig säkerhetsrisk upptäcks vid en tillsyn.

Om Transportstyrelsen beslutar att förelägga ett järnvägsföretag att vidta en åtgärd och företaget bedriver verksamhet med stöd av ett gemensamt säkerhetsintyg som har utfärdats av ERA, ska styrelsen omedelbart underrätta ERA om beslutet. Varar en sådan åtgärd längre än tre månader, ska Transportstyrelsen begära att ERA begränsar eller återkallar det gemensamma säkerhetsintyget.

7 §   Om Transportstyrelsen och ERA gör olika bedömningar av behovet av en åtgärd enligt 6 §, ska Transportstyrelsen samarbeta med ERA i syfte att enas om en bedömning som båda kan godta. Bedöms det nödvändigt får även den som åtgärden riktar sig mot erbjudas att delta.

Om Transportstyrelsen och ERA efter tre månader inte kan enas om en bedömning enligt första stycket, får Transportstyrelsen överlämna ärendet för medling till den överklagandenämnd som avses i artikel 55 i förordning (EU) 2016/796.

8 §   Transportstyrelsen ska samarbeta med andra nationella säkerhetsmyndigheter och samordna tillsynen av järnvägsföretag som bedriver trafik i flera medlemsstater, i syfte att säkerställa att viktig information sprids, särskilt i fråga om kända risker och om järnvägsföretagens säkerhetsnivåer.

Transportstyrelsen ska också utbyta information med andra nationella säkerhetsmyndigheter som berörs och med ERA, om styrelsen konstaterar att ett aktuellt järnvägsföretag inte genomför riskkontroll.

Bemyndiganden

9 §   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn enligt 1-6 §§.


5 kap. Övriga bestämmelser

Sanktionsavgift

1 §   En sanktionsavgift enligt 6 kap. järnvägssäkerhetslagen (2022:367) ska bestämmas till lägst 5 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

När avgiftens storlek bestäms ska särskild hänsyn tas till
   1. den skada eller risk för skada som har uppstått till följd av överträdelsen,
   2. om aktören tidigare har begått en överträdelse, och
   3. de kostnader som aktören har undvikit till följd av överträdelsen.

Namn på trafikplatser

2 §   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om namnet på trafikplatser för järnväg och får i enskilda fall besluta om namnet på en sådan trafikplats.

Innan ett namn fastställs eller ändras ska Transportstyrelsen ge Lantmäteriet, berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter som avses i 5 kap. 2 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag tillfälle att yttra sig.

Omprövning och överklagande

3 §   I 8 kap. järnvägssäkerhetslagen (2022:367) finns bestämmelser om omprövning och överklagande av Transportstyrelsens beslut.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.