Till innehåll på sidan

Förordning (2023:709) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:709
Departement/myndighet: Finansdepartementet DOF
Utfärdad: 2023-11-23
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

1 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 21 § lagen (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post i fråga om 6 §,
   - 22 § samma lag i fråga om 7 §, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i övrigt.

2 §   Myndigheten för digital förvaltning ska vara den tillhandahållande myndigheten enligt lagen (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post.

3 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ En statlig myndighet under regeringen som kräver elektronisk identifiering av enskilda för åtkomst till myndighetens digitala tjänster ska använda de tjänster för elektronisk identifiering som tillhandahålls av leverantörer i auktorisationssystem enligt lagen (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post.

Tjänsterna behöver dock inte användas av Inspektionen för strategiska produkter, Regeringskansliet, Säkerhetspolisen eller myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.

4 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Myndigheten för digital förvaltning får i enskilda fall besluta om tidsbegränsade undantag från skyldigheten enligt 3 § första stycket.

5 §    /Träder i kraft I:2025-01-01/ Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om avvikelser från skyldigheten enligt 3 § första stycket, om hur skyldigheten ska fullgöras och om de krav som ska vara uppfyllda för att myndigheten i enskilda fall ska fatta ett beslut om undantag enligt 4 §.

6 §   Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om de krav som ska vara uppfyllda för att en leverantörs ansökan om anslutning till ett auktorisationssystem ska godkännas.

7 §   Myndigheten för digital förvaltning ska ta ut en avgift för användningen av tjänster inom ett auktorisationssystem.

Myndigheten får meddela de närmare föreskrifter som behövs för verkställigheten av uttaget av avgifterna och disponera avgiftsinkomsterna.

8 §   Myndigheten för digital förvaltning ska inför framtagandet av föreskrifter enligt 5-7 §§, samt inför beslut om övriga krav och framtagande av villkor som ska gälla inom systemet, ge berörda myndigheter tillfälle att yttra sig.


Övergångsbestämmelser

2023:709

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2025 i fråga om 3-5 §§ och i övrigt den 1 januari 2024.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.