Förordning (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:624
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2023-11-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Förordningen är meddelad med stöd av
   - 41 § lagen om granskning av utländska direktinvesteringar i fråga om 2, 3 och 5 §§, och
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §   Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska tillämpas i fråga om sådana kritiska råvaror och metaller och mineral som anges i bilaga 1 till denna förordning.

3 §   Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar ska tillämpas i fråga om sådana framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi som anges i bilaga 2 till denna förordning.

Granskningsmyndighet och rätt att meddela föreskrifter

4 §   Inspektionen för strategiska produkter ska vara granskningsmyndighet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter en anmälan enligt lagen ska innehålla och om formerna för fullgörande av anmälningsskyldigheten.

5 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela föreskrifter om vilka samhällsviktiga verksamheter som ska omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Innan föreskrifterna meddelas ska myndigheten ha gett Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Inspektionen för strategiska produkter, Kommerskollegium, Säkerhetspolisen och andra myndigheter som bedöms ha relevanta kunskaper tillfälle att yttra sig.

Uppgiftsskyldighet och samverkan

6 §   De statliga myndigheter som ska vara skyldiga att lämna uppgifter till Inspektionen för strategiska produkter enligt 29 § lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är Affärsverket svenska kraftnät, Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten, E-hälsomyndigheten, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kommerskollegium, Konkurrensverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Patent- och registreringsverket, Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen, Skatteverket, Socialstyrelsen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Trafikverket, Transportstyrelsen och Verket för innovationssystem.

En uppgift ska inte lämnas av Försvarets materielverk och Polismyndigheten om det finns en sekretessbestämmelse som är tillämplig på uppgiften och övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas.

7 §   De statliga myndigheter som ska samverka med Inspektionen för strategiska produkter enligt 30 § lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen.

Inspektionen för strategiska produkter ska underrätta Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om en investering som anmäls enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar och i samband med underrättelsen lämna uppgifter som hör till anmälan. Om granskning inleds ska uppgifterna även lämnas till Försvarets materielverk, Kommerskollegium och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Inspektionen för strategiska produkter ska på begäran av en myndighet som anges i första stycket även lämna en annan uppgift än som avses i andra stycket och som finns i ärendet. En sådan uppgift ska inte lämnas till Försvarets materielverk, Kommerskollegium och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om det finns en sekretessbestämmelse som är tillämplig på uppgiften och övervägande skäl talar för att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför intresset av att uppgiften lämnas.

Bilaga 1

Förteckning över kritiska råvaror och metaller och mineral som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Aluminium/bauxit

Antimon

Arsenik

Baryt

Beryllium

Borater

Dolomit

Ferrokisel

Flusspat

Fosfatmineral

Fosfor

Fosforit    
Fältspat

Gallium

Germanium

Hafnium

Helium

Indium

Järn    
Kalksten

Kiselmetall

Kobolt

Kokskol

Koppar

Krom

Litium

Lätta sällsynta jordartsmetaller (LREE)

Magnesium

Mangan

Molybden

Naturlig grafit

Nickel

Niob

Platinagruppens metaller (PGM)

Skandium

Strontium

Tantal

Tenn

Titan

Tunga sällsynta jordartsmetaller (HREE)

Vanadin

Vismut

Volfram

Bilaga 2

      A. Förteckning över framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Förteckningen omfattar sådana produkter och teknik som räknas som framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Not: Termer inom "dubbla citattecken" finns definierade. Se B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar. Definitioner av termer inom 'enkla citattecken' ges i en teknisk anmärkning till respektive produkt eller teknik. I övrigt har ord och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

A Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

A1 System, utrustningar och komponenter

A1.1 Rör, sammansättningar av rör eller plattor särskilt konstruerade eller iordningställda för användning som bränsleinkapsling i en "kärnreaktor".

A2 Teknik

A2.1 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av komponenter, system eller material kontrollerade genom A1.1.

B Särskilda material och därtill hörande utrustning

B1 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

B1.1 Utrustning för peptidsyntes som har följande egenskaper:
      a. helt eller delvis automatiserade,
      b. kan kontinuerligt generera peptidsekvenser större än 75 aminosyror, och
      c. kan producera 100 mg peptid med 75 % renhet eller bättre.

B2 Material

B2.1 Utskiljningshärdat stål 'i stånd till' en brottgräns på 1 950 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Teknisk anmärkning

Uttrycket stål 'i stånd till' omfattar stål både före och efter värmebehandling.

B2.2 "Högentropilegeringar" och "högentropikeramer" i alla former.

B3 Mjukvara

B3.1 Databaser med verifierade experimentdata för "utveckling" av "högentropilegeringar" eller "högentropikeramer".

B3.2 "Program" som använder databaser enligt B3.1.

B4 Teknik

B4.1 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av grafen, grafenoxid, reducerad grafenoxid eller funktionaliserad grafen för något av följande:
      a. impregnering av fibrer,
      b. battericellsytor,
      c. sensorytor,
      d. termiskt ytskiktsmaterial (TIM), eller
      e. grafenförstärkt "komposit" med en "matris" av metall eller polymer.

B4.2 "Teknik" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av "högentropilegeringar" eller "högentropikeramer".

B4.3 "Teknik" för "utveckling" av syntetisk biologi.

C Materialbearbetning

C1 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

C1.1 Särskilt utformade komponenter och tillbehör för "isostatiska pressar".

C2 Teknik

C2.1 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av fastfaselektrolyt-batterier (solid state battery) genom 'isostatisk förtätning'.

Teknisk anmärkning

Med 'isostatisk förtätning' avses en process där man trycksätter ett eller flera objekt vid temperaturer som överskrider 340 K (67 °C) i ett slutet hålrum med hjälp av olika medier (exempelvis gas, vätska eller massiva partiklar) för att skapa lika tryck i alla riktningar i avsikt att reducera eller eliminera antalet håligheter i eller mellan objekten.

C2.2 "Teknik" inbegripet processparametrar för "utveckling" eller "produktion", genom additiv tillverkning, av följande:
      a. produkter eller komponenter av metalliska material eller keramer,
      b. "högentropilegeringar", eller
      c. "högentropikeramer".

Anm.: Additiv tillverkning omfattar inte svetsning.

D Elektronik

D1 System, utrustningar och komponenter

D1.1 Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer som har följande egenskaper:
      a. en accelerator med en pulsvidd på 200 ns eller kortare, och
      b. en 'toppeffekt' större än 4 000 MW.

Anm.: D1.1 omfattar inte acceleratorer som ingår som delar i apparatur konstruerad för annat än användning av elektronstråle eller röntgenstrålning (t.ex. elektronmikroskop) och sådana som konstruerats för medicinska ändamål.

Teknisk anmärkning

'Toppeffekt' = (toppspänning i volt) × (toppström i ampere).

D1.2 Kryogeniska signalförstärkare, enligt följande
      a. signalförstärkare utformade eller modifierade för användning under 100 K (-173 °C), eller
      b. kryogeniska parametriska signalförstärkare.

Anm.: Parametriska signalförstärkare omfattar även Traveling Wave Parametric Amplifier (TWPA).

D2 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

D2.1 Testmetoder och testmodeller för skadetålighetstest av battericeller.

D3 Mjukvara

D3.1 "Program" för batterihanteringssystem (Battery Management System, BMS) särskilt utformade eller modifierade för obemannade farkoster eller militär applikation.

D4 Teknik

D4.1 "Teknik" för "utveckling" av frekvensomvandlare eller generatorer som kan användas som motordrivsystem med variabel eller fast switchfrekvens och som har allt av följande:
      a. flerfasig utgång som producerar en effekt på 40 VA eller mer,
      b. arbetar vid en frekvens på 400 Hz eller mer, och
      c. frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,2 %.

D4.2 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av anodmaterial för följande batterikemier:
      a. litium-jon,
      b. litium-svavel,
      c. natrium-jon, eller
      d. natrium-svavel.

D4.3 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av katodmaterial för följande batterikemier:
      a. litium-jon,
      b. litium-svavel,
      c. natrium-jon,
      d. natrium-svavel, eller
      e. syre.

D4.4 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av helorganiska protonbatterier.

D4.5 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av lastbärande anoder, katoder eller elektrolyter för användning i strukturella batterier.

D4.6 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av separatorfilm för följande batterikemier:
      a. litium-jon,
      b. litium-svavel,
      c. natrium-jon, eller
      d. natrium-svavel.

E Navigation och avionik

E1 System, utrustningar och komponenter

E1.1 Mikroelektromekaniska system (Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS) eller delar därav som är utformade eller modifierade för militära system.

E2 Teknik

E2.1 "Teknik" för "utveckling" eller "produktion" av tröghetsnavigeringssystem och sensorer som innehåller accelerometrar eller gyron baserade på mikroelektromekaniska system (Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS).

F Flyg, rymd och framdrivning

F1 System, utrustningar och komponenter

F1.1 System, produkter eller komponenter särskilt utformade för att övervaka eller följa objekt i omloppsbana runt jorden.

F2 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

F2.1 Utrustning för additiv tillverkning särskilt utformad eller modifierad för användning i rymden.

F3 Mjukvara

F3.1 "Program" särskilt utformad eller modifierad för system, produkter eller komponenter enligt F1.1.

F4 Teknik

F4.1 "Teknik" för "utveckling" av system, produkter eller komponenter enligt F1.1.

F4.2 Nyttolast-, telemetri- och kommandodata mellan satellit oavsett ursprung och markstation.

Anm. 1: F4.2 omfattar inte tjänster för publik användning.

Anm. 2: F4.2 omfattar både rådata och data i bearbetad form.

Anm. 3: F4.2 omfattar transmittering av nedtagen nyttolast- och telemetridata.

G    Övrigt
G1 Övrigt

G1.1 "Teknik" i form av AI-algoritmer som använder eller genererar data innehållandes 'känsliga personuppgifter' eller 'lokaliseringsuppgifter', inklusive genererade data.

Anm. 1: 'Känsliga personuppgifter' omfattar personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Anm. 2: 'Lokaliseringsuppgifter' omfattar uppgifter som behandlas i ett allmänt mobilt elektroniskt kommunikationsnät och som anger den geografiska positionen för en slutanvändares terminalutrustning, eller uppgifter i ett allmänt fast elektroniskt kommunikationsnät om nätanslutningspunktens fysiska adress.

G1.2 "Teknik" speciellt utformad för maskininlärningsalgoritmer för militära funktioner. I detta ingår särskilt intränade modellparametervärden.

G1.3 Tränade modeller för militära funktioner som använder teknik enligt G1.2.

G1.4 "Teknik" speciellt utformad för militärt beslutsfattande som omfattar eller baseras på uttrycklig expertkunskap.
      B. Definitioner av termer som används i A. Förteckning över framväxande teknologier och annan strategiskt skyddsvärd teknologi som omfattas av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Not: Ord och termer i denna förteckning över definitioner har den definierade betydelsen endast när detta anges genom att de har satts inom "dubbla citattecken". Definitioner av termer inom 'enkla citattecken' ges i en teknisk anmärkning. I övrigt har ord och termer sin vanliga (lexikaliska) betydelse.

"användning":

drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering.

"högentropikeramer" (High-entropy ceramics, HEC):

keramiska material som består av fyra eller fler oxider med en koncentration av 5-35 atomprocent för respektive ingående oxid.

"högentropilegeringar" (High-entropy alloys, HEA):

metalliska material som består av fyra eller fler av de metalliska grundämnena Al, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta eller W och som har en koncentration av 5-35 atomprocent för respektive ingående grundämne.

"isostatiska pressar":

utrustning som har förmågan att genom olika medier (gasformigt, flytande, fasta partiklar eller annat) trycksätta ett slutet hålrum för att skapa likformigt tryck i alla riktningar mot ett arbetsstycke eller material i hålrummet.

"komposit":

en "matris" och en eller flera tillsatsstrukturer som består av partiklar, tunna trådar, fibrer eller någon kombination av dessa, som ingår av ett eller flera specifika skäl.

"kärnreaktor":

en fullständig reaktor som kan upprätthålla en kontrollerad självunderhållande kedjereaktion av kärnklyvningar. En "kärnreaktor" omfattar alla föremål som är placerade i eller i direkt anslutning till reaktorkärlet, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de komponenter som normalt innesluts, kommer i direkt kontakt med eller styr primärkylmedlet i reaktorhärden.

"matris":

en huvudsakligen kontinuerlig struktur som till stor del fyller upp utrymmet mellan partiklar, kristalliska trådar eller fibrer.

"produktion":

alla produktionsskeden, t.ex. konstruktion, produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring.

"program":

en sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i, eller omvandlad till, sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator.

"teknik":

specifik information som är nödvändig för "utveckling", "produktion" eller "användning" av produkter. Informationen kan ha formen 'tekniska uppgifter' eller 'teknisk assistans'.

Tekniska anmärkningar
   1. 'Teknisk assistans' kan avse instruktioner, färdigheter, träning, arbetsmetoder och konsulttjänster och kan innebära överförande av 'tekniska uppgifter'.
   2. 'Tekniska uppgifter' kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, ritningar, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom disketter, band eller ROM-minnen.

"utveckling":

Alla faser före serieproduktion såsom
      a. konstruktion,
      b. konstruktionsforskning,
      c. konstruktionsanalys,
      d. konstruktionskoncept,
      e. sammansättning och provning av prototyper,
      f. pilottillverkningsplaner,
      g. konstruktionsuppgifter,
      h. datadesign,
      i. processen då konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt,
      j. fastställande av design och integrering, och
      k. layouter.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.