Till innehåll på sidan

Förordning (2023:609) om statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:609
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-10-26
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner i syfte att för äldre personer säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård och för att möjliggöra förbättringar och utveckling av dessa verksamheter.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Förutsättningar för bidrag

2 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till en kommun för att utifrån lokala behov säkerställa en för äldre personer god omsorg och hälso- och sjukvård och för att möjliggöra förbättringar och utveckling av dessa verksamheter.

Om skötseln av en sådan kommunal angelägenhet har överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), får den juridiska personen eller enskilda individen ta del av bidraget.

Rekvisition

3 §   Bidraget ska rekvireras från Socialstyrelsen utan ansökningsförfarande.

Fördelningen av bidrag

4 §   Socialstyrelsen ska fördela bidraget enligt den ordning som regeringen bestämmer.

Beslut och utbetalning

5 §   Socialstyrelsen beslutar om och betalar ut bidraget.

6 §   Ett beslut om bidrag ska avse ett bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

Redovisning

7 §   En kommun som har tagit emot bidrag ska senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen bestämmer lämna en redovisning av
   1. hur de mottagna medlen har använts,
   2. hur bidraget påverkat kommunens egen tilldelning av medel till socialtjänstens omsorg om äldre personer, och
   3. i vilken utsträckning en sådan juridisk person eller enskild individ som anges i 2 § andra stycket har tagit del av bidraget.

Uppföljning

8 §   Socialstyrelsen ska senast den 30 oktober varje år till regeringen lämna en samlad redogörelse för bidrag som betalats ut enligt denna förordning. Av redogörelsen ska det framgå
   1. vilka kommuner som har fått bidrag och med vilka belopp,
   2. vad bidragen har använts till, och
   3. en sammanfattande bedömning av bidragets användning i förhållande till det syfte som anges i 1 §.

Återbetalning och återkrav

9 §   En kommun som har tagit emot bidrag är skyldig att betala tillbaka bidraget om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för det ändamål som det har lämnats för, eller
   3. en redovisning enligt 7 § inte har lämnats.

10 §   Socialstyrelsen ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om kommunen är återbetalningsskyldig enligt 9 §. Socialstyrelsen får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl för det.

Överklagande

11 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

12 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.