Förordning (2023:579) om viktigt meddelande till allmänheten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:579
Departement/myndighet: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2023-10-12
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten.

2 §   Denna förordning är meddelad med stöd av
   - 2 § andra stycket lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten i fråga om 3-5 §§,
   - 9 § andra stycket samma lag i fråga om 6 §,
   - 10 § samma lag i fråga om 7 §,
   - 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Vilka som får begära sändning

Viktigt meddelande

3 §   Följande myndigheter får begära sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten om varning och information:
   - kommuner,
   - regioner,
   - beredskapsmyndigheter enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap,
   - Försvarsmakten, och
   - Regeringskansliet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela ytterligare föreskrifter eller i enskilda fall besluta om vilka som därutöver får begära sändning av viktiga meddelanden till allmänheten om varning och information.

Flyglarm

4 §   Försvarsmakten får begära sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten om flyglarm.

Faran över

5 §   Sändning av ett viktigt meddelande till allmänheten om att faran är över får begäras av dem som får begära sändning av ett meddelande enligt 3 och 4 §§.

Vem som ansvarar för sändning

Sändning till terminalutrustning

6 §   Samhällets alarmeringstjänst ska ansvara för sändning till terminalutrustning av viktiga meddelanden till allmänheten.

Sändning av flyglarm i anläggningar för utomhusvarning

7 §   Försvarsmakten ska ansvara för sändning av viktiga meddelanden till allmänheten om flyglarm i anläggningar för utomhusvarning.

Översättning till andra språk

8 §   Vid sändning till terminalutrustning av viktiga meddelanden till allmänheten får den som får begära sändning bestämma att meddelandet ska sändas även på ett annat språk än svenska. Den som har bestämt att meddelandet ska översättas ansvarar för översättningen av ett sådant meddelande.

Ersättning

9 §   Den ersättning som kommunerna får enligt 12 § lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten bestäms och betalas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom ramen för vad regeringen årligen beslutar.

Länsstyrelsen kan föreslå att en del av ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort sina uppgifter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får besluta om detta.

Rätt att meddela föreskrifter

10 §   Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om säkerhet vid begäran och sändning av sådana meddelanden som omfattas av lagen (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får meddela närmare föreskrifter om kommunernas användning av anläggningar för utomhusvarning, om kommunernas ansvar för regelbundna prov av sådana anläggningar och om ersättningen enligt 12 § lagen om viktigt meddelande till allmänheten.

Innan föreskrifter meddelas ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ge Försvarsmakten tillfälle att yttra sig.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.