Till innehåll på sidan

Förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:489
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 2023-06-29
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap.

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Syftet med bidraget är att regionerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap.

3 §   Med hälso- och sjukvård avses i förordningen sådan verksamhet som en region ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Förutsättningar för bidrag

4 §   Bidrag får ges till regioner för kostnader för åtgärder som genomförs för hälso- och sjukvårdens beredskap inom områdena
   1. personalförsörjning,
   2. samverkan och ledning,
   3. beredskapsplanering,
   4. hantering av masskadehändelser, och
   5. utbildning och övning.

Bidrag får även ges till regioner för kostnader för åtgärder inom andra områden som är prioriterade för regionernas arbete med hälso- och sjukvårdens beredskap.

5 §   Bidrag får ges i mån av tillgång på medel.

6 §   Bidrag får inte ges till en region som har beviljats annat offentligt stöd för samma åtgärd som en ansökan enligt denna förordning avser.

Ansökan

7 §   Socialstyrelsen prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

8 §   En ansökan om bidrag ska ges in till Socialstyrelsen senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

9 §   En ansökan om bidrag ska innehålla
   1. en beskrivning av den eller de åtgärder för vilka bidrag söks,
   2. en övergripande tidsatt plan för arbetet,
   3. uppgift om beräknade kostnader för att genomföra åtgärderna,
   4. uppgift om sökt belopp, och
   5. övriga upplysningar som behövs för att pröva ansökan.

Fördelning av bidrag

10 §   Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till dem som bedöms ha de största behoven och bäst förutsättningar att uppfylla det syfte med bidraget som anges i 2 §.

Beslut

11 §   Ett beslut om bidrag ska innehålla uppgifter om
   1. vilka åtgärder bidraget ges för,
   2. när redovisning enligt 12 § ska ske, och
   3. övriga villkor som behövs för att tillgodose bidragets syfte.

Beslutet får även förenas med villkor som ska framgå av beslutet.

Redovisning och utvärdering

12 §   Mottagaren av ett bidrag ska senast vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Socialstyrelsen av hur de mottagna medlen har använts och en bedömning av hur medlen har använts i förhållande till syftet med bidraget som anges i 2 §.

13 §   Socialstyrelsen ska årligen senast den 30 september till regeringen lämna en samlad ekonomisk redovisning och utvärdering av de bidrag som har lämnats enligt denna förordning. Av redovisningen och utvärderingen ska det framgå vilka som har fått bidrag och hur medlen har använts i förhållande till syftet med bidraget som anges i 2 §.

Socialstyrelsen ska även senast den 30 september vart fjärde år, efter samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten, till regeringen lämna en bedömning av hur bidragsgivningen uppfyller det syfte som anges i 2 §.

Hinder mot utbetalning

14 §   Socialstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 15 §.

Återbetalning och återkrav

15 §   Mottagaren av ett bidrag är skyldig att betala tillbaka bidraget om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har använts eller inte har använts för de syften som det har lämnats för,
   3. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 12 §, eller
   4. villkor i beslutet inte har följts.

16 §   Om mottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §, ska Socialstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

Om det finns särskilda skäl för det, får Socialstyrelsen besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Överklagande

17 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

18 §   Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2023:489
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2024.
   2. Bedömningen enligt 13 § andra stycket ska första gången lämnas senast den 30 september 2028.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.