Till innehåll på sidan

Förordning (2023:117) om statsbidrag för personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2023:117
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2023-03-09
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:146
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för personalkostnader
   1. i akutskolor i grundskolan,
   2. för speciallärare i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan,
   3. för speciallärare i särskilda undervisningsgrupper i grundskolan och anpassade grundskolan, och
   4. i elevhälsan i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2023:146).

2 §   Med akutskola avses i förordningen en organisatorisk lösning som är knuten till en skolenhet för att elever som avses i 5 kap. 13 § skollagen (2010:800) tillfälligt ska få utbildning utanför den egna skolenheten.

3 §   Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel och för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

4 §   Statsbidrag får inte lämnas för insatser som ersättning lämnas för på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbildning inom skolväsendet.

Förutsättningar för statsbidrag

Personalkostnader i akutskolor

5 §   Statsbidrag lämnas till en huvudman för grundskola för personalkostnader i akutskolor, om
   1. akutskolan omfattar minst två årsarbetskrafter,
   2. kostnaderna avser personal med legitimation som lärare eller med relevant utbildning inom psykosocialt arbete, och
   3. huvudmannen kan ge minst två elever samtidigt akutskola.

6 §   Personalkostnaderna enligt 5 § ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket.

Bidrag lämnas inte för personalkostnader som uppstår genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten.

7 §   Statsbidrag enligt 5 § får lämnas med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag som motsvarar heltid. En huvudman kan få bidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid.

Om en huvudman ansöker om bidrag för en anställning eller ett uppdrag som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Personalkostnader för speciallärare

8 §   Statsbidrag lämnas till en huvudman för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola för kostnader för personalförstärkning när det gäller speciallärare
   1. med legitimation som speciallärare, eller
   2. som deltar i fortbildning som syftar till att han eller hon ska avlägga en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Förstärkningen ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket.

Bidrag lämnas inte för personalförstärkning som uppnås genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten. Förordning (2023:146).

9 §   Statsbidrag enligt 8 § får lämnas med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag som motsvarar heltid. En huvudman kan få bidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid.

Om en huvudman ansöker om bidrag för en anställning eller ett uppdrag som inte omfattar eller motsvarar arbete hos huvudmannen på heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Personalkostnader för speciallärare i särskilda undervisningsgrupper

10 §   Statsbidrag lämnas till en huvudman för grundskola eller anpassad grundskola för kostnader för personalförstärkning när det gäller speciallärare i särskilda undervisningsgrupper
   1. med legitimation som speciallärare, eller
   2. som deltar i fortbildning som syftar till att han eller hon ska avlägga en speciallärarexamen eller specialpedagogexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100).

Förstärkningen ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket.

Bidrag lämnas inte för personalförstärkning som uppnås genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten. Förordning (2023:146).

11 §   Statsbidrag enligt 10 § får lämnas med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag som motsvarar heltid. En huvudman kan få bidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid.

Om en huvudman ansöker om bidrag för en anställning eller ett uppdrag som inte omfattar eller motsvarar arbete hos huvudmannen på heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Personalkostnader i elevhälsan

12 §   Statsbidrag lämnas till en huvudman för förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola för kostnader för personalförstärkning inom elevhälsan i skolformen. Förstärkningen ska avse en anställning eller ett uppdrag som varar minst sex månader på heltid eller deltid.

Bidrag får även lämnas för kostnader för att bibehålla det utökade antal årsarbetskrafter som huvudmannen tidigare har fått bidrag för enligt första stycket.

Bidrag lämnas inte för personalförstärkning som uppnås genom omfördelning av befintlig personal eller omorganisering av verksamheten. Förordning (2023:146).

13 §   Statsbidrag får lämnas för kostnader för personalförstärkning enligt 12 § som avser
   1. skolläkare,
   2. skolsköterska,
   3. kurator, eller
   4. psykolog.

Om statsbidrag söks för en anställning eller ett uppdrag som avses i första stycket 1, 2 och 4 lämnas bidrag endast under förutsättning att den som anställs eller ges uppdrag har legitimation och behörighet för det yrke som anställningen eller uppdraget avser.

Om statsbidrag söks för en anställning eller ett uppdrag som avses i första stycket 3, lämnas bidrag endast under förutsättning att den som anställs eller ges uppdrag har tillräcklig utbildning för anställningen eller uppdraget.

14 §   Statsbidrag enligt 12 § får lämnas med ett belopp som motsvarar hälften av kostnaden för en heltidsanställning eller ett uppdrag som motsvarar heltid för någon av de personalkategorier som anges i 13 §. En huvudman kan få bidrag för flera heltidsanställningar eller uppdrag som motsvarar heltid.

Om en huvudman ansöker om bidrag för en anställning eller ett uppdrag som inte omfattar eller motsvarar heltid, ska bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Ansökan och beslut

15 §   Ansökan om statsbidrag lämnas till Statens skolverk som prövar frågor om bidraget och betalar ut det.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för redovisning enligt 21 § anges. Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning

Fördelning för akutskolor

16 §   Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag enligt 5 § än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska myndigheten prioritera enligt följande:
   1. bibehållande av det antal årsarbetskrafter i akutskolor som huvudmannen tidigare har fått bidrag för,
   2. nya akutskolor,
   3. förstärkning av befintliga akutskolor.

Skolverket ska också beakta geografisk spridning och att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.

Fördelning för speciallärare

17 §   Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag enligt 8 § än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska myndigheten prioritera enligt följande:
   1. grundskolan,
   2. förskoleklassen, anpassade grundskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Skolverket ska också beakta geografisk spridning och att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.
Förordning (2023:146).

Fördelning för speciallärare i särskilda undervisningsgrupper

18 §   Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag enligt 10 § än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Vid urvalet ska myndigheten prioritera enligt följande:
   1. grundskolan,
   2. anpassade grundskolan.

Skolverket ska också beakta geografisk spridning och att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.
Förordning (2023:146).

Fördelning för elevhälsan

19 §   Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag för personalförstärkning enligt 12 § än det finns medel för, beslutar Statens skolverk om urval. Skolverket ska också vid urvalet
   1. prioritera ansökningar från de huvudmän som har störst behov av en förstärkt elevhälsa,
   2. beakta geografisk spridning, och
   3. beakta att bidrag lämnas till såväl offentliga som enskilda huvudmän.

Uppföljning och redovisning

20 §   Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har använts.

21 §   Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som verket begär.

Anmälningsskyldighet

22 §   Den som ansöker om eller har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska utan dröjsmål till Statens skolverk anmäla sådana ändrade förhållanden som kan påverka rätten till bidraget eller storleken på det.

Återbetalning och återkrav

23 §   Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig, om
   1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål det har lämnats för,
   3. den redovisning som avses i 21 § inte har lämnats, eller
   4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

24 §   Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt 23 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket besluta att helt eller delvis avstå från återkrav.

25 §   På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk besluta att helt eller delvis avstå från krav på ränta.

Hinder mot utbetalning

26 §   Statens skolverk ska besluta att ett beviljat statsbidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om mottagaren av bidraget inte längre bedöms uppfylla villkoren för det eller om det finns grund för återbetalning enligt 23 §. Beslutet gäller omedelbart.

Bemyndigande

27 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om
   1. fördelning av statsbidrag enligt 16-19 §§,
   2. beräkning och omfördelning av bidrag, och
   3. verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

28 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 26 § får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2023:117
   1. Denna förordning träder i kraft den 12 april 2023.
   2. I stället för vad som anges i 3 § om bidragsår ska det första bidragsåret omfatta perioden 12 april-31 december 2023.
   3. Statsbidrag enligt 5 § får även lämnas för kostnader för att bibehålla en utökning av antalet årsarbetskrafter till följd av insatser som gjorts före ikraftträdandet och som liknar akutskolor.
   4. Statsbidrag enligt 12 § får även lämnas för kostnader för att bibehålla en utökning av antalet årsarbetskrafter till följd av insatser som gjorts med bidrag enligt 6 § förordningen (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.