Till innehåll på sidan

Förordning (2022:959) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen

SFS nr: 2022:959
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2022-06-16
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Förordningens innehåll

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
   1. rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II- förordningen), och
   2. lagen (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Centralmyndighet

2 §   Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) är centralmyndighet enligt Bryssel II-förordningen i Sverige.

3 §   Centralmyndigheten ska bistå vid tillämpningen av Bryssel II-förordningen och ha de uppgifter som föreskrivs för centralmyndigheter i Bryssel II-förordningen.

Behörig domstol i ett särskilt förfarande om vägran av erkännande eller verkställighet

4 §   En ansökan som avses i 7 § första stycket lagen (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och som avser ett avgörande som helt eller delvis avser ett barns person görs till
   1. den tingsrätt som handlägger ett ärende enligt 21 kap. föräldrabalken om verkställighet av det avgörande som ansökan avser, eller
   2. en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 a § föräldrabalken, om något ärende som avses i 1 inte har inletts.

En ansökan som avses i 7 § andra stycket lagen med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen och som avser ett avgörande som helt eller delvis avser ett barns person görs till en tingsrätt som anges i 21 kap. 1 a § föräldrabalken.

5 §   I annat fall än som anges i 4 § görs en ansökan
   1. som avses i 7 § första stycket lagen (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde sökanden har sin hemvist, eller
   2. som avses i 7 § andra stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist.

Om en sökande vid en ansökan som avses i första stycket 1 eller en motpart vid en ansökan som avses i första stycket 2 inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Tingsrätt      Domsområde
Nacka tingsrätt      Stockholms län
Uppsala tingsrätt  Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt  Södermanlands län
Linköpings tingsrätt  Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt  Jönköpings län
Växjö tingsrätt      Kronobergs län
Kalmar tingsrätt  Kalmar län
Gotlands tingsrätt  Gotlands län
Blekinge tingsrätt  Blekinge län
Kristianstads tingsrätt  Bromölla, Båstads, Hässleholms, 
            Klippans, Kristianstads, Osby, 
            Perstorps, Simrishamns, Tomelilla, 
            Åstorps, Ängelholms, Örkelljunga och 
            Östra Göinge kommuner
Malmö tingsrätt      Bjuvs, Burlövs, Eslövs, Helsingborgs, 
            Höganäs, Hörby, Höörs, Kävlinge, 
            Landskrona, Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, 
            Skurups, Staffanstorps, Svalövs, 
            Svedala, Trelleborgs, Vellinge och 
            Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt  Hallands län
Göteborgs tingsrätt  Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, 
            Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, 
            Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, 
            Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö 
            kommuner
Vänersborgs tingsrätt  Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, 
            Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, 
            Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, 
            Svenljunga, Tranemo, Trollhättans, 
            Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och 
            Åmåls kommuner
Skaraborgs tingsrätt  Essunga, Falköpings, Grästorps, 
            Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, 
            Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, 
            Mullsjö, Skara, Skövde, Tibro, 
            Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt  Värmlands län
Örebro tingsrätt  Örebro län
Västmanlands tingsrätt  Västmanlands län
Falu tingsrätt      Dalarnas län
Gävle tingsrätt      Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt Västernorrlands län

Östersunds tingsrätt  Jämtlands län
Umeå tingsrätt      Västerbottens län
Luleå tingsrätt      Norrbottens län
Underrättelseskyldighet för domstol

6 §   En domstol som med tillämpning av Bryssel II-förordningen har beslutat att ett avgörande som avser rättegångskostnader eller ett barns egendom inte ska verkställas i Sverige, ska samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten.

Intyg om ett avgörandes äkthet

7 §   En domstol eller annan myndighet ska, om någon begär det, på en kopia av ett avgörande enligt Bryssel II-förordningen som har meddelats av myndigheten intyga att avgörandet är äkta.

Utfärdande, rättelse och återkallelse av intyg

8 §   Intyg enligt artikel 29, 36, 47 eller 49 i Bryssel II- förordningen utfärdas av den domstol eller annan myndighet som har meddelat det avgörande som intyget avser. Den myndighet som har utfärdat intyget beslutar om rättelse eller återkallelse enligt artikel 37 eller 48 i Bryssel II- förordningen.

Förklaring om rättshjälp eller om befrielse från avgifter

9 §   En förklaring enligt artikel 74.2 i Bryssel II- förordningen om att en part i ett förfarande vid socialnämnden har ansetts uppfylla de ekonomiska villkoren för att helt eller delvis beviljas rättshjälp lämnas av Rättshjälpsmyndigheten.

En förklaring enligt artikel 74.2 i förordningen om att en part i ett förfarande vid socialnämnden har varit befriad från kostnader eller avgifter lämnas av den nämnden.

En förklaring enligt första eller andra stycket lämnas på begäran av parten.

Språk och översättningar

10 §   Framställningar och meddelanden till den svenska centralmyndigheten ska vara skrivna på svenska eller engelska, eller åtföljas av en översättning till något av dessa språk.

11 §   Översättningar som avses i artikel 91.2 i Bryssel II- förordningen ska vara på svenska eller engelska.

12 §   En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar som avses i artikel 91.4 i Bryssel II- förordningen.


Övergångsbestämmelser

2022:959
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:97) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen.
   3. Bestämmelserna i 4, 5, 8-10 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande för handläggningen av mål och ärenden som avser avgöranden som har meddelats i ett förfarande som inletts före ikraftträdandet.