Förordning (2022:903) om registrering av idéburna organisationer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:903
Departement/myndighet: Finansdepartementet
Utfärdad: 2022-06-09
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer.

Registreringsmyndighet

2 §   Kammarkollegiet är registreringsmyndighet enligt lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer.

Avgifter

3 §   Avgifter som tas ut enligt 7 § lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer ska täcka Kammarkollegiets kostnader för registrering och tillsyn enligt den lagen.

Tillsyn

4 §   Kammarkollegiet ska göra en anmälan till Polismyndigheten om det kan misstänkas att brott har begåtts enligt 14 § lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer.

Bemyndiganden

5 §   Kammarkollegiet får meddela föreskrifter om
   1. storleken på de avgifter som ska tas ut enligt 7 § lagen (2022:900) om registrering av idéburna organisationer,
   2. tillsyn enligt lagen om registrering av idéburna organisationer, och
   3. verkställigheten av lagen om registrering av idéburna organisationer och denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.