Förordning (2022:812) om förmedlingsinsatser

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:812
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2022-06-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1434
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om det arbetsmarknadspolitiska programmet förmedlingsinsatser.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   En anvisning till programmet förmedlingsinsatser innebär att den enskilde erbjuds att hos en anordnare ta del av individuellt utformade aktiviteter som
   1. stöder den enskildes arbetssökande så att denne kan få och behålla ett arbete, eller
   2. stöder, vägleder eller motiverar den enskilde att påbörja sådan utbildning inom det reguljära utbildningssystemet som stärker den enskildes möjligheter att få och behålla ett arbete.

Frågor om anvisningar prövas av Arbetsförmedlingen.

3 §   Arbetsförmedlingen ska anskaffa förmedlingsinsatser från leverantörer och får endast i undantagsfall anordna programmet förmedlingsinsatser i egen regi.

4 §   Arbetsförmedlingen ska sträva efter att den som anvisas till programmet förmedlingsinsatser ska ha möjlighet att välja mellan olika leverantörer av insatsen.

Vem som får anvisas till programmet

5 §   En person får anvisas till programmet om han eller hon är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och
   1. har fyllt 25 år och är arbetslös på heltid,
   2. är inskriven i jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar,
   3. är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin, eller
   4. är inskriven i etableringsprogrammet enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Förordning (2022:1434).

6 §   Kraven att den som anvisas ska ha fyllt 25 år och vara arbetslös på heltid gäller inte för
   1. unga med funktionsnedsättning,
   2. personer som har deltagit i insatser enligt förordningen (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare under maximal tid enligt den förordningen, och
   3. personer som har fyllt 18 år och som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Programmets omfattning

7 §   En anvisning till programmet förmedlingsinsatser får avse längst sex månader och får förlängas med ytterligare längst sex månader.

Anvisningen ska avse verksamhet på heltid.

8 §   Trots att en anvisning ska avse verksamhet på heltid, får en anvisning avse verksamhet på deltid om den enskildes arbetsutbud understiger det arbetsutbud som motsvarar verksamhet på heltid och detta beror på
   1. sjukdom eller sådan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
   2. föräldraledighet, eller
   3. annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen.

En anvisning får även avse verksamhet på deltid i en omfattning som understiger den enskildes arbetsutbud om han eller hon
   1. arbetar och anvisas i enlighet med 5 § 2-4, eller
   2. samtidigt tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats eller av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola enligt 24 kap. skollagen (2010:800).

I fall som avses i första stycket ska anvisningen göras för tid som motsvarar den enskildes arbetsutbud. I fall som avses i andra stycket ska anvisningen göras för tid som tillsammans med övriga aktiviteter motsvarar den enskildes arbetsutbud.

9 §   För den som har ett nedsatt arbetsutbud på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska en anvisning göras på heltid, trots att den enskilde har ett lägre arbetsutbud. Detta gäller dock endast under förutsättning att han eller hon inte kan få sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken med anledning av sjukdomen eller funktionsnedsättningen samtidigt som han eller hon är inskriven i ett program och får aktivitetsstöd.

För den som avses i första stycket och samtidigt har ett nedsatt arbetsutbud på grund av föräldraledighet eller annat hinder som anmälts till och godtagits av Arbetsförmedlingen eller ägnar sig åt sådana aktiviteter som avses i 8 § andra stycket, ska anvisningen avse verksamhet i sådan omfattning att den sammanlagda tiden motsvarar verksamhet på heltid.

Programmets innehåll

10 §   Förmedlingsinsatserna ska innehålla
   1. en kartläggning av den enskildes förutsättningar,
   2. en tillsammans med den enskilde utarbetad planering av de aktiviteter som ska genomföras, och
   3. stöd till den enskilde för att hitta lediga arbeten att söka och för att komma i kontakt med relevanta arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen får besluta om ytterligare obligatoriskt innehåll i programmet förmedlingsinsatser.

Arbetsförmedlingen ska besluta vilka aktiviteter som utöver det obligatoriska innehållet är tillåtna aktiviteter inom ramen för programmet förmedlingsinsatser.

Utskrivning från programmet på grund av sjukdom

11 §   En person som är sjukfrånvarande på heltid från programmet ska skrivas ut från programmet om frånvaron har varat mer än 30 kalenderdagar i följd.

Arbetsförmedlingen ska inom 30 kalenderdagar från första sjukdagen undersöka om en utskrivning enligt första stycket kan undvikas genom att aktiviteterna i programmet anpassas.

Ärenden om utskrivning från programmet ska handläggas skyndsamt.

Återkallelse av en anvisning till programmet

12 §   Arbetsförmedlingen ska återkalla en anvisning till programmet om den som anvisats
   1. inte inställer sig den dag han eller hon skulle ha påbörjat programmet och inte heller anmäler giltigt förhinder,
   2. inte kan tillgodogöra sig programmet på ett tillfredsställande sätt, eller
   3. missköter sig eller stör verksamheten.

En anvisning ska också återkallas om det i övrigt finns särskilda skäl för återkallelse.

Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Omprövning och överklagande

13 §   Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om det begärs av den som beslutet gäller.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av beslutet.

14 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Endast följande beslut får överklagas, nämligen beslut om omprövning av beslut om
   1. utskrivning enligt 11 § första stycket, och
   2. återkallelse av anvisning enligt 12 §.
Förordning (2022:1434).

Uppgiftsskyldighet

15 §   Arbetsförmedlingen ska till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna de uppgifter som har betydelse för den myndighetens granskning av handläggningen av och rutiner för handläggningen av ärenden om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program.

Bemyndigande

16 §   Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.