Förordning (2022:722) om statsbidrag för visst våldsförebyggande arbete

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:722
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet JÄM
Utfärdad: 2022-06-02
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för förebyggande arbete mot
   1. mäns våld mot kvinnor,
   2. våld i nära relationer,
   3. sexuellt våld,
   4. hedersrelaterat våld och förtryck, och
   5. prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Jämställdhetsmyndigheten prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

Syftet med bidraget

3 §   Syftet med bidraget är att, inom de områden som anges i 1 §, stärka det våldsförebyggande arbetet och främja utvecklingen av evidensbaserade insatser.

Bidragsformer

4 §   Bidrag lämnas i form av projektbidrag eller verksamhetsbidrag.

Bidragsmottagare

5 §   Bidrag får lämnas till en ideell organisation som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd,
   2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte sedan minst två år före ansökan om bidrag, och
   3. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Bidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal och som uppfyller kraven i första stycket 2 och 3.

Projektbidrag får också lämnas till kommuner och regioner.

6 §   Bidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förutsättningar för bidrag

7 §   Projektbidrag får lämnas för projekt som syftar till att förstärka, utveckla eller utvärdera våldsförebyggande insatser inom ett eller flera av de områden som anges i 1 §.

Bidraget får inte ersätta befintlig finansiering.

8 §   Verksamhetsbidrag får lämnas till en ideell organisation för våldsförebyggande verksamhet som bedrivs inom ett eller flera av de områden som anges i 1 §.

Bidraget får inte användas för verksamhet som bedrivs på uppdrag av en kommun eller en region eller för ekonomisk verksamhet som bedrivs av den egna organisationen.

9 §   Bidrag får lämnas för att anlita en extern aktör för utvärdering av de insatser eller den verksamhet som bidrag lämnas för. Bidrag får även lämnas för vissa kostnader för administration av den verksamhet som bidrag lämnas för och för kostnader som kravet på revisors granskning av bidragsanvändningen enligt 20 § medför.

10 §   Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ansökan

11 §   Ansökan om bidrag ska ha kommit in till Jämställdhetsmyndigheten senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer. Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan inklusive tidsram för arbetet och uppgift om beräknade kostnader,
   2. en plan för hur arbetet ska utvärderas och hur resultatet ska tas tillvara i den ordinarie verksamheten,
   3. i förekommande fall, uppgifter om vilka aktörer sökanden ska samverka med, och
   4. uppgifter om andra sökta eller beviljade statliga bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

12 §   Den som ansöker om bidrag ska lämna de ytterligare handlingar eller uppgifter som Jämställdhetsmyndigheten behöver för att kunna pröva ansökan.

13 §   Om den som ansöker om bidrag inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 11 och 12 §§, ska Jämställdhetsmyndigheten ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan inom en viss tid.

Fördelningen av bidraget

14 §   Jämställdhetsmyndigheten får, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla syftet med bidraget.

Vid bedömningen får Jämställdhetsmyndigheten särskilt beakta
   1. om utvärderingen planeras att genomföras i samverkan med ett lärosäte,
   2. förutsättningarna för god spridning av resultaten, och
   3. möjligheten till samverkan med andra aktörer.

15 §   Om den som ansöker om bidrag har lämnat en sådan redovisning som avses i 19 § för tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms.

16 §   En ansökan får avslås om den som ansöker om bidrag får annat statligt bidrag för samma projekt eller verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

Beslut

17 §   Ett beslut om bidrag ska avse ett eller flera bidragsår. Ett bidragsår omfattar ett kalenderår.

18 §   I ett beslut om bidrag ska det anges
   1. vilket projekt eller vilken verksamhet samt vilket syfte bidraget beviljas för,
   2. vilket eller vilka bidragsår bidraget beviljas för, och
   3. sista dag för redovisning enligt 19 §.

Beslutet får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Redovisning

19 §   En mottagare av bidrag ska senast vid den tidpunkt som har angetts i beslutet årligen lämna en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för hur de har använts till Jämställdhetsmyndigheten. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet med bidraget.

20 §   Om den som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är en ideell organisation, ska en revisor granska redovisningen enligt 19 §. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska granskningen göras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

21 §   Den som har beviljats bidrag ska på begäran av Jämställdhetsmyndigheten lämna det underlag som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

22 §   Jämställdhetsmyndigheten ska i sin årsredovisning redogöra för vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål. Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av bidragets effekter i förhållande till dess syfte.

Hinder mot utbetalning

23 §   Jämställdhetsmyndigheten får besluta att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 24 §.

Återbetalning och återkrav

24 §   En mottagare av bidrag är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller använts för de ändamål som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte har lämnat en sådan redovisning som avses i 19 § eller ett sådant underlag som avses i 21 §, eller
   5. villkoren i beslutet inte har följts.

25 §   Jämställdhetsmyndigheten ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 24 §.

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

Om det finns särskilda skäl för det, får myndigheten besluta att helt eller delvis avstå från ett krav på återbetalning eller ränta.

Överklagande

26 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 23 § och beslut om återkrav enligt 25 § får dock inte överklagas.

Bemyndigande

27 §   Jämställdhetsmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.


Övergångsbestämmelser

2022:722
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.
   2. Förordningen tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2023.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.