Till innehåll på sidan

Förordning (2022:625) med kompletterande bestämmelser till EU:s bevisupptagningsförordning

SFS nr: 2022:625
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2022-05-25
Ändrad: t.o.m. SFS 2022:626
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (EU:s bevisupptagningsförordning).

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §   Regeringskansliet är centralt organ enligt artikel 4.1 i EU:s bevisupptagningsförordning.

Regeringskansliet ska också fatta beslut i fråga om framställningar från en annan medlemsstat om direkt bevisupptagning enligt artiklarna 4.3 och 19 i EU:s bevisupptagningsförordning.

3 §   /Upphör att gälla U:den dag som regeringen bestämmer genom förordning (2022:626)./ Handlingar får skickas till Sverige med post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

4 §   Standardformulär som används för framställningar till Sverige ska fyllas i på svenska eller engelska.