Förordning (2022:259) om statsbidrag till kommuner för att främja romsk inkludering

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:259
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2022-04-07
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:697
Tidsbestämd: 2026-01-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll:

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner för att genomföra insatser för att främja romsk inkludering.

Bidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ändamålet med bidraget

2 §   Ändamålet med bidraget är att förbättra romers inkludering i samhället. Bidraget syftar även till att ge kommunerna bättre förutsättningar att arbeta med att främja romsk inkludering, för att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i samhället.

Förutsättningar för bidrag

3 §   Bidrag får lämnas till kommuner för insatser som bidrar till att främja romsk inkludering i samhället inom områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk samt civilsamhällets organisering.

4 §   Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra.

Ärendenas handläggning

5 §   Länsstyrelsen i Stockholms län prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

6 §   En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och ges in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast vid den tidpunkt som länsstyrelsen bestämmer.

Kommunen ska lämna de handlingar och uppgifter som länsstyrelsen behöver för att kunna pröva ansökan.

Fördelningen av bidrag

7 §   Vid fördelningen av bidrag ska Länsstyrelsen i Stockholms län ta hänsyn till vilka insatser som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det ändamål som anges i 2 §.

Vid fördelningen av bidrag ska länsstyrelsen även ta hänsyn till
   1. insatsens förutsättningar att ge upphov till långsiktiga effekter,
   2. att bidraget tilldelas kommuner i olika delar av landet samt kommuner av olika storlek,
   3. insatsens förankring bland romer, och
   4. insatser som involverar romska kvinnor och barn.

Beslut

8 §   I ett beslut om bidrag ska det anges vilken insats som bidraget beviljas för. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

Redovisning

9 §   En kommun som har tagit emot bidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna in en redovisning till Länsstyrelsen i Stockholms län av hur de mottagna medlen har använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget har beviljats för.

10 §   En kommun är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Länsstyrelsen i Stockholms län behöver för att granska redovisningen.

11 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ska i samband med att den lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad bidragen har använts till och, om möjligt, en bedömning av bidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidraget.

Återbetalning och återkrav

12 §   En kommun som har tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för, eller
   3. en redovisning enligt 9 § inte har lämnats.

13 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 §. Länsstyrelsen får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka bidraget, om det finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

14 §   Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

15 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2022:259
   1. Denna förordning träder i kraft den 10 maj 2022.
   2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2023.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag där ansökan inkommit till Länsstyrelsen i Stockholms län före utgången av 2025. Förordning (2023:697).

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.