Förordning (2022:222) om särskild kvot i fristående skolor

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya. 

SFS nr: 2022:222
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2022-03-24
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:33
Tidsbestämd: 2024-07-01
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Tillämpningsområde

1 §   Denna förordning gäller vid urval till fristående förskoleklasser, grundskolor och grundsärskolor som har fler sökande än det finns platser för.

Förordningen gäller dock inte sådana fristående skolor som har begränsat sitt mottagande till vissa elever enligt 9 kap. 17 § första stycket andra meningen, 10 kap. 35 § första stycket andra meningen 1-3 eller 11 kap. 34 § första stycket andra meningen 1-3 skollagen (2010:800).

Särskild kvot

2 §   Vid urval till en sådan fristående skola som avses i 1 § första stycket får huvudmannen avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever (särskild kvot) som ges företräde framför övriga sökande.

I den särskilda kvoten får bara de elever ingå som varit bosatta i landet kortare tid än två år före starten av det aktuella läsåret.

3 §   Huvudmannen beslutar hur många platser som ska ingå i den särskilda kvoten. Dessa platser får dock motsvara högst fem procent av det högsta antal elever som huvudmannen har beslutat att den fristående skolan har möjlighet att ge utbildning med bibehållen god kvalitet under det aktuella läsåret.

4 §   Om det inte finns plats för alla sökande som ingår i den särskilda kvoten ska ett urval göras bland dessa sökande på samma grunder som i övrigt tillämpas vid urval till skolan.

En elev som har ingått i den särskilda kvoten men inte tagits emot inom den tid som anges i 2 § andra stycket ska få tillgodoräkna sig denna tid vid urval bland sökande som inte ingår i kvoten, om skolan tillämpar anmälningstid som urvalsgrund.

5 §   Bestämmelser om urval bland övriga sökande finns i 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 § och 11 kap. 35 § skollagen (2010:800).

Informations- och anmälningsskyldighet

6 §   En huvudman som tillämpar bestämmelserna om särskild kvot i denna förordning ska informera om att ett visst antal platser avsätts till en särskild kvot och om hur många elever som tas emot i den särskilda kvoten under läsåret. Information ska finnas tillgänglig för dem som sedan tidigare står i kö till skolan och för presumtiva sökande.

Huvudmannen ska anmäla till Statens skolinspektion och till den kommun där skolan är belägen att elever tas emot i särskild kvot under läsåret.

Bemyndigande

7 §   Statens skolinspektion får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling (SFS) innehåller gällande lagar och förordningar. Om en författning ändras ersätts den gamla texten med den nya.